Provozní areál Povodí Vltavy

Provozní areál Povodí Vltavy
Uzavřený komplex rekonstruovaných i nových budov splňující požadavky soudobého průmyslového provozu. U řeky v sousedství cyklostezky stojí nová administrativní budova s hlavní vrátnicí, u silnice opravárenská hala s jeřábovou dráhou a navazující dílny. Obě části závodu jsou od sebe odděleny vzrostlou zelení. Areál Povodí výrazně zkvalitnil původní neutěšený stav včetně rozšíření zelených ploch a doplnění nové pěší komunikace. Tvar a velikost domů reagují na přirozený tvar pozemku a kopírují jeho hranice. Objekty jsou vůči sobě osazeny tak, aby vytvářely diferencované prostředí vně a uvnitř území a vytvářejí clonu, která pohledově a funkčně odděluje průmyslový areál od hlavních komunikačních os. Administrativní dvoupodlažní budova obdélného tvaru svým tvaroslovím a použitím tradičních materiálů - dřevo, beton, sklo a ocelové konstrukce zastiňujících plachet - evokuje propojení hlavní činnosti závodu s vodou a stavbami na vodních tocích. Dominantní stěna s dřevěným obkladem a proraženými okenními otvory působí zároveň jako součást protipovodňové ochrany. Na ni je navázána prosklená část, zastíněná systémem předsazených nezávislých plachet a ukončená železobetonovou lomenicí.Konstrukční řešení
Novostavba administrativního objektu, který je půdorysně obdélníkový o vnějších rozměrech přibližně 60,1 x 12,7 m, v části se vstupem šířky 16,7 m. Výškově je objekt dvoupodlažní, úroveň 2. NP je +3,650, spodní hrana střechy od +6,515 a výška atiky +8,850. Úroveň ±0,000 je cca 1,10 m.
Objekt je založen plošně na základových patkách a pasech. Přes patky probíhají železobetonové monolitické pasy, které vynáší horní stavbu.
Úroveň 1. nadzemního podlaží je oproti okolnímu terénu zvýšená o přibližně 1,00 m, to je nad úroveň povodně v roce 2002. Z důvodu vysokých násypů je podlahová deska v úrovni 1. nadzemního podlaží více vyztužena ("nultý strop") na násypech jako ztraceném bednění.
 Nosný systém objektu je tvořen železobetonovou monolitickou konstrukcí, doplněnou prefabrikovanými prvky. Svislé prvky zastupují sloupy v obvodové stěně a dále podélná obvodová stěna a dvě příčné stěny v modulu s výtahem a schodištěm.
Železobetonová stěna na severní straně objektu je z vnější strany opatřena tepelnou izolací a kamenným a dřevěným obkladem.
Vodorovné prvky tvoří podélné průvlaky v obou podlažích. Zastropení převážné části 1. nadzemního podlaží je tvořeno železobetonovými prefabrikovanými předpjatými panely Spiroll tloušťky 320 mm. Panely jsou uloženy na obvodový průvlak a průběžnou konzolu v monolitické stěně. V modulu se schodištěm a výtahem je stropní konstrukce tvořena železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 250 mm.
Zastropení zbylé části 2. nadzemního podlaží tvoří konstrukce ve tvaru lomenice v mírném spádu od modulu A směrem k B, přes který vytváří konzolu délky 1,85 m. 
Lomenice se v modulu opakuje dvakrát, tzn. je pravidelně po 2,70 m (/\/\). Vzhledem k tvaru, rozponu a požadavku na pohledovou spodní stranu je navržena železobetonová prefabrikovaná konstrukce tloušťky 140 mm. Přední vykonzolovaná část je k hlavnímu poli přikotvena pomocí tepelně izolačních ISO nosníků.
Vnitřní dělící příčky v objektu jsou nenosné, sádrokartonové a dispozičně dělí objekt na podélný trojtrakt se střední chodbou.  Vnitřní schodiště a výtahová šachta jsou železobetonové prefabrikované.
Vnější schodiště a rampa ke vstupu jsou železobetonové monolitické, oddilatované od hlavního objektu.
Vnější únikové do 1. a 2. NP, je sestaveno z ocelových válcovaných schodnic kotvených přivařením do železobetonové monolitické stěny, a ze stupňů z prolamovaných plechů.
Vnější obvodové stěny jsou prosklené.
Po celé délce objektu při na straně otočené k řece je v úrovni 2. nadzemního proveden ochoz z modulových dílů modulově po 1,35 m, šroubovaných ke konzolám z průvlaku.
Před objektem na jižní straně probíhá železobetonová opěrná stěna, která je navržena na zatížení zvýšenou hladinou vody, tvoří tak protipovodňovou bariéru.
Na obou koncích objektu navazují samostatné kamenné stěny. Stěny jsou výškově odstupňovány ve třech úrovních, nejnižší je šířky 700 mm, obě vyšší šířky 800 mm. Širší stěny mají ve svém středu prostor pro betonové jádro s výztužnou Kari sítí. V obou stěnách je vytvořen průchod, překlad nad otvory je dřevěný, z masivních dubových trámů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A8000 s.r.o.