Onkologické centrum FN Plzeň

Onkologické centrum FN Plzeň
Autor: K4 a.s. | Zdena Němcová, Jan Lacina, LT Projekt | Luděk Tomek
Adresa: areál FN Plzeň, Lochotín, Plzeň, Česká republika
Investor:Fakultní nemocnice Plzeň
Projekt:2008-09
Realizace:2008-10
Užitná plocha:12068 m2
Zastavěná plocha:5890 m2
Obestavěný prostor:67860 m3


Umístění stavby
Stavba Onkologického centra (dále jen OC) je začleněna do stávající výstavby zdravotnických objektů v areálu FN Plzeň - Lochotín. Budova OC se nachází v severovýchodní části areálu FN v blízkosti severní vrátnice. Pozemek je mírně svažitý s orientací jižní až jihovýchodní.

Architektonické řešení
Koncepce hmotového řešení vychází z dané situace, především topografie místa, a provozních potřeb Onkologického centra. Objekt je rozdělen do dvou základních částí - horní/nadzemní a spodní/podzemní.
Spodní dvoupodlažní hmota o téměř čtvercovém půdorysu se zařezává do svahu a je protknuta několika atrii, která dovolují prosvětlit přirozeným světlem i prostory uprostřed poměrně hluboké dispozice. Úrovně jednotlivých podlaží umožňují bezbariérový nástup v různých výškách. 2.PP váže na úroveň parcely v jižní části (provozní vstup do OC), 1.PP navazuje na terén na západní straně stavební parcely (hlavní vstup do OC pro pacienty), 1.NP/střešní terasa navazuje na severní hranu parcely (vstup do OC pro pacienty od parkoviště).
Horní třípodlažní hmota je odsazena od spodní části, vzájemné propojení je zprostředkováno komunikačními jádry, která probíhají od 2.PP po 4.NP a 5.NP. Okolní ozeleněný terén plynule přechází do střešní zahrady mezi spodní a horní hmotou.

Provozní řešení
Onkologické centrum v areálu FN Plzeň je vybudováno jako zcela nová a na ostatních objektech relativně nezávislá stavba. S výjimkou napojení na inženýrské sítě, komunikační systém a na další centrálně řešené systémy FN bude OC fungovat víceméně jako autonomní celek.

Onkologické centrum obsahuje následující zásadní provozní celky:
     vstupní část včetně komerčního zázemí
     ambulantní trakt
     aplikační část (úsek chemoterapie)
     radioterapeutická část (úsek ozařoven)
     radiodiagnostická část
     lůžková část
     úsek vedení
     personální zázemí
     část pro výuku
     provozní zázemí
     technické zabezpečení

Základy řešení
Stavebně je objekt OC tvořen dvěma zásadními hmotami. V úrovni částečně zapuštěné do svažitého terénu a to dvěma podlažími - 1.PP a 2.PP, která obsahují většinu výše uvedených provozních celků s výjimkou lůžkové části. Tato je pak situována odděleně v klidové poloze nadzemního bloku se vstupy v úrovni terénu (1.NP) a se třemi nadzemními podlažími
Uvedené řešení je velmi praktické a především pro pacienty výhodné. Zatímco dolní dvě podlaží jsou vyčleněna převážně pro ambulantní pacienty a bude zde velmi čilý ruch s pohybem řádově stovek osob, v lůžkové části, umístěné v horní části OC, bude zajištěn maximální klid pro hospitalizované pacienty.
Mezi horní a spodní hmotou je ve formě zelné střešní zahrady vytvořen prostor pro relaxaci pacientů a jejich doprovod, čekající zde po celou dobu probíhajících vyšetření nebo ambulantní aplikace.
Také základní komunikační řešení se dvěma hlavními vertikálami je navrženo s ohledem na logické provozní vazby a na soukromí především hospitalizovaných pacientů. Proto je jedna komunikační vertikála (umístěná v jižní části OC) řešena jako vertikála pro zásobování, pohyb personálu a transport pacientů na lůžku (lůžkové výtahy), avšak s vyloučením pohybu veřejnosti. Druhá vertikála (v severní části OC) je pak určena především pro pohyb veřejnosti, studentů a personálu. Obě vertikály jsou pak navrženy jako požárně únikové cesty, obsahují vždy schodiště a dva výtahy.
Jižní zásobovací vertikála je pak zapuštěna až do úrovně 3.PP a napojena na podzemní koridory. Tak je umožněno nejen veškeré zásobování (strava, prádlo, materiál, odpad), ale i transport pacientů mezi OC a ostatními budovami fakultní nemocnice.

Lze tedy konstatovat následující:
- v maximální míře je oddělen pohyb veřejnosti a mobilních pacientů od toku materiálu a od transportu pacientů na lůžku
- vstupy do objektu jsou umístěny v optimálních místech a s logickými návaznostmi
- orientace v budově je přehledná a jednoduchá, dostupové vzdálenosti přiměřené
- provozní celky jsou ucelené s jasnou orientací a logickým vnitřním uspořádáním
- umístění zázemí lékařů a techniků je maximálně přiblíženo jejich pracovištím.
- maximum prostor všech podlaží má přirozené denní osvětlení

Technické řešení
Objekt onkologického centra je konstrukčně navržen jako monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem. Převládající modulové rozpětí je 6,0 × 6,0 m. ŽB stěny jsou umístěny kolem komunikačních jader s výtahem a schodištěm, resp. po obvodě zasypaných částí suterénu. Stropní desky jsou navrženy v převážné většině jako bezhlavicové, s výjimkou stropních desek nadzemních podlaží. Ve zmíněných deskách jsou ztužující průvlaky, které vytvářejí zároveň nadpraží. Schodiště jsou navržena monolitická.
Nosná konstrukce podzemního  koridoru a kolektoru je navržena jako uzavřený monolitický tubus. Kobky ozařoven jsou pak navrženy jako stěnový systém zastropený rovnými deskami. Konstrukční prvky kobek jsou velmi masivní.
Obvodový plášť lůžkové části (2.-4.NP) je navržen jako zděný z keramických cihlobloků tl. 240 mm a je zateplený kontaktním zateplovacím systémem s použitím minerální vlny tl. 140 mm. Obvodový pláť (1.PP a 2.PP) má obdobnou skladbu jako horní lůžková část, avšak v podzemních podlažích je doplněna směrem do exteriéru o předsazenou provětrávanou fasádu, kde exponovaným pohledovým prvkem je alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru U. Prosklení, které má bránit přímému pohledu do vyšetřoven, je neseno ocelovou konstrukcí, kotvenou přímo do nosné ŽB konstrukce objektu.
Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy převážně z keramického příčkového zdiva AKU tl. 200, 150 a 100 mm.
Střecha nad lůžkovou částí objektu je navržena jako plochá, spádovaná do střešních vpustí. Střecha nad 1.PP je řešena jako zelená, stejně jako podlahy v atriích na 1. a 2.PP.
Konstrukční výšky podzemních podlaží jsou 4 m; 4,2 m, nadzemních podlaží 5,0 m v 1.NP a 3,6 m v ostatních nadzemních podlažích.
Jako samostatný celek (objekt SO O2) je v úrovni 3.PP navržen propojovací železobetonový podzemní koridor, napojený na stávající podzemní komunikační systém celé fakultní nemocnice.

foto: fotografické studio dvadva
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
=
Roman Mlejnek
01.06.11 05:22
Třeba ...
Jiří Thiemel
28.01.12 10:41
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od K4 a.s.