Výrobní areál LIFOCOLOR

Výrobní areál LIFOCOLOR
Spolupráce:ATELIER S - design studio | Stanislav Komínek
Adresa: Ericha Roučky 2, Černovice, Brno, Česká republika
Investor:Lifocolor, s.r.o.
Projekt:2013-14
Realizace:2014-15
Zastavěná plocha:4103 m2
Obestavěný prostor:45955 m3


Investor
Firma LIFOCOLOR Brno se zabývá výrobou a vývojem multifunkčních koncentrátů a technických kompaundů pro plastikářskou výrobu. Jedná se o dceřinou společnost světového výrobce. Investor se rozhodl pro stěhování ze stávajícího areálu, který svými kapacitami již přestával vyhovovat a nedal se již dále rozšiřovat.
Zadáním investora byl nový objekt naplňující požadovanou narůstající kapacitu pro další rozvoj firmy s výhledem 30-ti let. Firma je svým zaměřením velmi specifická a ojedinělá jak na českém, tak na evropském trhu. Tudíž výsledkem měl být objekt šitý na míru, slučující do jednoho objektu vzájemně úzce propojené funkce - výrobu, skladování, laboratoře a administrativu. Investor se se nesoustředil pouze technologickou část své firmy, ale rozhodl se vynaložit zvýšené prostředky na architektonické a estetické nároky řešení objektu za účelem prezentace firmy zákazníkům a spolupracovníkům. V neposlední řadě na vytvoření příjemného pracovního prostředí pro své zaměstnance ve všech úrovních firmy.
    
Umístění stavby
Stavba výrobního areálu Lifocolor je začleněna do stávající zástavby výrobních objektů v Brněnské průmyslové zóně - Černovická terasa, v katastrální části Černovice. Areál se nachází na rovinatém pozemku na křižovatce ulic Ericha Roučky a Švédských valů. Vjezd do areálu je z ulice Ericha Roučky.

Architektonické řešení

Celý objekt tvaru L je složen ze dvou základních hmot - výrobní a skladové haly, na ně navazuje hmota administrativní části a laboratoří. Toto rozdělení hmot dle funkcí využití je záměrně přepsáno do výškového uspořádání hmot a materiálového řešení exteriéru. Fasáda haly a skladování je jednotně opláštěná fasádními panely rozměru 6x1m (světlé šedé). Hmota administrativy a laboratoří je jednotně opláštěná fasádními kazetami o rozměrech 3x0,5m (antracitové šedé). Zvýraznění hlavního vstupu do objektu je hmotou arkýře v úrovni 2.NP, který je opláštěný vlnitým plechem (červené barvy). Vlnitý plech je také použit na odsazené části administrativy ve 3.NP (světle šedý). Administrativní část je prosklená pásy oken s parapety, v částech doplněna celoprosklenou fasádu vstupní části, jídelny, zasedací místnosti a vstupy na terasu ve 3.NP. Halový prostor laboratoří je osvětlen výraznou celoprosklenou fasádu, která zároveň vytváří optické oddělení od hmoty výroby a skladu. Prostor je navíc přisvětlen střešními světlíky. Výrobní hala je v části kanceláří prosklená pásy oken s parapetem. Hlavní osvětlení prostor výrobní a skladové haly je vyřešeno střešními světlíky. Fasády haly exponované k hlavním komunikacím slouží pro umístění loga investora a reklamních ploch. Ostatní vysazené konstrukce na fasádě - markýzy a stříška nad zásobovací rampu jsou barevně sladěny s barevným řešením fasád.
Venkovní plochy jsou doplněny o odpočinkové plochy formou teras v 1.NP a ve 3.NP S navazující pohledovou vegetační střechou nad laboratoří. Zeleň v celém areálu je pak řešena sadovými úpravami (zatravněné plochy, výsadba stromů, keřů, trvalek a okrasných travin).

Provozní řešení
Provozní činnost v  provozu bude v budoucnu probíhat až v trojsměnném provozním režimu. Maximální uvažovaná kapacita je cca 70 zaměstnanců. Administrativní část je navržena v JV části pozemku, kde je umístěna i klidová zóna pro zaměstnance.
Z administrativní části je koridorem podél laboratoří přístup do výrobní haly a dále do skladovací haly. Administrativní část je záměrně odsunuta od výrobní a skladové části, tak aby nebyla v přímém kontaktu s výrobní částí objektů. Ze stejného důvodu je odsunuta od hlavní uliční linie.
Administrativní část dovoluje přímé napojení na laboratorní část, kde je přístup pro prezentaci klientům. V administrativní části je také umístěno zázemí pracovníků, šatny se sprchami pro pracovníky laboratoře a jídelna pro všechny zaměstnance. Kanceláře a jednací místnosti umístěny v 2.NP. Ve 3.NP je možnost přístupu na 2 terasy orientované jih-sever. Severní terasa je řešena s výhledem na zelenou střechu nad laboratoří. Mezi administrativní částí a laboratořemi je umístěn dvoupatrový fundus - sklad vzorků firmy.
Výrobní část je v úrovni 1.NP stavebně členěna na plochy pro míchání a přípravu, výrobní plochy a plochy pro čištění. Míchárna je umístěna v návaznosti na laboratoř. V přímé návaznosti na míchárnu je veden vertikální komunikační koridor - schodiště, které umožňuje přístup do technického prostoru v 1.PP (ČOV, část technologického chlazení) a rovněž do 2.NP, kde jsou umístěny kanceláře administrativních pracovníků výroby a šatny pro zaměstnance výrobní. Ve 2.NP výrobní části je umístěno technické zázemí objektu - kotelna, strojovna VZT, rozvodny NN. V návaznosti na technologické zázemí je umístěno schodiště s přístupem na střechu, kde jsou umístěny plošiny pro venkovní jednotky. Skladová část je v přímé návaznosti na výrobní plochy a míchárnu. Součástí skladu je samostatná místnost skladu hořlavin.
Strojovna SHZ a sprinklerová nádrž jsou situovány do 1.PP. Přístup do strojovny SHZ je z vnější strany, z prostoru areálového dvora.
   
Interiér
Interiér byl zpracován převážně pro administrativní část - řešení chodeb a hlavního schodiště s navazujícími transparentně otevřenými prostory recepce, jídelny, zasedacích místností až po uzavřené prostory jednotlivých kanceláří a technických místností.  Celý koncept použitý v administrativní části se pak přenesl lokálně do dalších částí objektu - velkoryse otevřených prostorů laboratoří s ochozem a dále do výroby se skladovou částí.
Jelikož se jedná o firmu pracující s téměř neomezenou barevnou škálou, která se v interiéru projevuje pomocí výsledného produktu, byl při návrhu kladen důraz na jednoznačnost a čistotu prostorů. V interiéru jsou použity převážně světlé barvy, akcentované tóny červené a šedé, částečně zelené a žluté. Pracovalo se s přírodním linoleem, barevnou stěrkou na stěnách v kontrastu s bílou a šedou malbou, s deskami z lamina, se sklem a kovem. Ve společných prostorách administrativní části je vytvořena hra s linií světel. Nad hlavním schodištěm je otevřené atrium zakončené sestavou zavěšených liniových svítidel.
Výsledným produktem firmy je sypký granulát, který je zbarven do různých odstínů. Složitý vývoj jednotlivých barevných odstínů probíhá v laboratoři. Laboratoře jsou proto dobře prosvětleny a povrchy laděny do světlých tónů. Barevnou hru zde plní samotné produkty a technologické prvky jako jsou barvy v prášku v průhledných dózách seřazených na policích, sypké granule, které se vysekávají z barevných visících provazců. Granulát jsme v interiéru použili i jako plnivo konferenčního stolu.
Barevné destičky používané při vývoji barevných odstínů jsou obsaženy i v logu firmy. Tento prvek byl graficky použit v abstrahované formě na potisky prosklených stěn. V barevném plexi provedení vytváří průhled mezi vstupem a jídelnu a přechází do plastického prvku na stěně. Motiv loga se promítl například i do návrhu popisů tabulek místností či nástěnných hodin.
Jednoduchý design nábytkového vybavení byl laděn pro administrativní část do bílé barvy, ve zbývajících prostorech do šedé barvy. Bílá a šedá jednoduchost hmot byla oživena barevnými potahy křesel a sedaček či paravánů.
Interiér oživují prosklené vitríny s finálními barevnými výrobky klientů firmy.

Technické řešení
Založení je navržené hlubinné na pilotách. Technologické jímky a kanály jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce.
Svislé nosné konstrukce celého objektu tvoří prefabrikované železobetonové patrové sloupy. Opláštění je řešeno s ohledem na rozdílné funkce jednotlivých částí objektu. V administrativní části jsou navrženy sendvičové skladby vnějšího zdiva s fasádními kazetami. Ve skladové a výrobní části jsou navrženy izolační fasádní panely s polyuretanovým jádrem.
V administrativní a laboratorní části je stropní nosná konstrukce tvořena systémem prefabrikovaných průvlaků obdélníkového průřezu s konzolami pro uložení předpínaných stropních panelů, ve výrobní a skladové části nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonové předpínané sedlové vazníky s trapézovým plechem.
V administrativní části je použit systém suché výstavby, sádrokartonové příčky s vloženou zvukovou izolací minerální vlnou. Příčky mezi skladovou a výrobní částí, místnosti technického a výrobního charakteru budou vyzděny z pórobetonových tvárnic.
Jednotlivá podlaží jsou vertikálně propojena několika schodišti (prefabrikované železobetonové a ocelové s pochozím roštěm). Pro transport balených vzorků z laboratoře do skladu vzorků je navržen malý nákladní výtah.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od K4 a.s.