Městský bazén Kyjov

vítězný návrh

Městský bazén Kyjov
Spolupráce:Patrik Obr, Kateřina Zabadalová, Petra Krajčová, Jan Cihlář, Tereza Kvapilová, Alena Nekolná
Adresa: Mezivodí 2, Kyjov, Česká republika
Soutěž:2018
Realizace:2018


Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu.

ÚVOD
Návrh modernizace městského koupaliště a budovy krytého plaveckého bazénu citlivě zasazuje novostavbu do stávající městské struktury v centru Kyjova a maximálně využívá současného provozního uspořádání. V návrhu upřednostňujeme trvalou udržitelnost stavby, především ekonomiku výstavby, provozní soběstačnost, životnost a minimalizaci nákladů na údržbu.

URBANISMUS
Návrh se snaží vyzdvihnout přednosti lokality a nabídnout atraktivní sportovně relaxační vyžití v centru města v přímém kontaktu s parkem a s výbornou dostupností.
Lineární kompozice a jemná členitost stavby zakončuje ulici Mezivodí a vytváří příjemný veřejný předprostor na hlavní pěší a cyklistické trase do centra. Optické průhledy propojují vnitřní areál s okolím. Důležitý moment je krytý průchod na letní koupaliště a vstup do krytého bazénu. Zastřešený veřejný prostor je v tomto místě rozšířený a vytváří příjemnou vstupní část.

ARCHITEKTURA
Architektura zapadá do kontextu okolních rodinných domů a nijak je hmotově nebo výškově nepřevyšuje. Hmotu zjemňuje cihlová fasáda a hliníkové lamely. Návaznost na sousední rodinné domy tvoří jednopodlažní zázemí letního koupaliště. úroveň podlahy v přízemí je zvednuta o jeden metr oproti stávajícímu terénu a umožňuje tak umístění bazénových technologií, které musí být pod úrovní hladiny bazénu, do polozapuštěného suterénu nad hladinu podzemní vody. Na nároží směrem do parku je umístěno bistro-café, doplňkový provoz oživující přilehlý park.
Hlavním motivem je natočení vnitřního plaveckého bazénu o devadesát stupňů vůči celému objemu stavby. V kombinaci s celoplošným zasklením bazénové haly můžou návštěvníci vnímat propojení s venkovním areálem.
Dispoziční uspořádání venkovních bazénů zůstává z velké části zachováno. Do stávajících bazénů vkládáme nové nerezové vany. Hladina vody bude zvednuta jeden metr nad stávající upravený terén. Stávající neplavecký bazén je rozdělený na relaxační bazén s atrakcemi a brouzdaliště. V prostoru mezi těmito bazény je umístěna technologie. Plavecký bazén nabízí 4 dráhy 50m, skokanské můstky a neplaveckou část.

PROVOZ
Provozy letního koupaliště a vnitřního bazénu jsou oddělené a fungují nezávisle na sobě. Návštěvník letního koupaliště může využít kromě ležení na trávě i letní terasu tzv. „sluneční lázně“ s přilehlým barem a výhledem na celý areál.
Vnitřní provoz je členěný na jednotlivé funkční celky. Po příchodu a vyzvednutí čipu na pokladně se návštěvník pohybuje svobodně. Před každým provozem je turniket, který snímá čas zde strávený. Vše se platí až při odchodu včetně občerstvení.
Bazénová hala je přístupná přímo z foyer přes šatny a sprchy. Do wellness, fitness a masáží umístěných v patře je možné jít buď z foyer přes šatny v patře, nebo také ze společných kapacitních šaten v přízemí.
V bazénové hale je 25m dlouhý plavecký bazén se čtyřmi dráhami. Neplavecký bazén obsahuje masážní trysky, bazénové chrliče a také dojezd tobogánu. Další součástí bazénové haly je vířivka a pára se sprchami.
V patře se nachází samostatný relaxační svět wellness, fitness a masáží se společným zázemím šaten a oboustranným občerstvením. Wellness se skládá ze šesti saun různých velikostí a teploty, které jsou rozmístěné tak, aby v prostoru vytvářely příjemná zákoutí různých atmosfér. Návštěvníkům je umožněn i výstup na dvě venkovní terasy.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Konstrukční systém stavby je uvažován jako kombinovaný. Větší část budovy je navržená jako prefabrikovaný železobetonový skelet, doplněný o výplňové sendvičové zdivo tvořené cihelnou vyzdívkou, tepelnou izolací a vnější bezúdržbovou přizdívkou z pohledových cihel. Konstrukce bazénové haly je navržena z pohledových lepených dřevěných plnostěnných vazníků. Ty jsou nad přechodem mezi plaveckou a neplaveckou částí uložené na skrytém příhradovém rámu. Okna jsou řešena zasklením v systémových hliníkových profilech s pevnými a otevíravými díly. V horní části budovy jsou okna stíněná pomocí barevně lakovaných hliníkových lamel, v přízemní části potom místy perforovanou přizdívkou. úroveň prvního podlaží je vyzvednuta 1m nad stávající terén, tak aby polozapuštěný suterén byl nad hladinou podzemní vody. Venkovní bazény jsou kvůli životnosti navrženy jako nerezové, vnitřní pak keramické.

TECHNOLOGIE
Veškeré technologie jsou navrženy tak, aby provoz byl trvale udržitelný a nezatěžoval nadměrně městskou pokladnu.
Při výrobě tepla jako vedlejší produkt vzniká elektřina, která pokryje jednu třetinu celkové spotřeby. Dále využíváme rekuperaci teplého vzduchu a rekuperaci teplé odpadní vody ze sprch. Dešťovou vodu využíváme ke splachování. Na střechy je možné osadit fotovoltaické panely. Jejich návratnost je závislá na případné dotaci při pořizování.

Vytápění
Jako hlavní zdroj tepla navrhujeme využití kogenerační jednotku, která zajistí dlouhodobou udržitelnost chodu areálu a současně vytvoří možnosti pro maximální prodloužení koupací sezony i ve venkovních bazénech, přičemž využitím i pro venkovní části atrakcí dojde k příznivému nárůstu ročních motohodin na zařízení.
Jako špičkovací doplňkový zdroj je navržen plynový stacionární kotel. Pro zlepšení ekonomického provozu zdroje tepla dále navrhujeme menší tepelné čerpadlo vzduch/voda pro předehřev části teplé užitkové vody s následným dohřevem pomocí kogenerační jednotky.

Vzduchotechnika
Z hlediska vzduchotechniky bazénové haly a wellness je navrženo zařízení s rekuperátorem umožňující odvlhčení vzduchu jak venkovním vzduchem, tak reverzibilním tepelným čerpadlem. Toto Tč jež je přímo součástí VZT jednotky získává co nejvíce energie z odsávaného vlhkého vzduchu. Ostatní VZT jednotky jsou navrženy s rekuperací splňující Erp 2018.
Vytápění objektu bude řešeno kombinací velkoplošného vytápění pro halovou část s konvenčním vytápěním pro zázemí v kombinaci s dotápěním na komfortní teplotu pomocí vzduchotechniky.

Bazénová technologie
Součástí technologické úpravy bazénové vody jsou betonové vyrovnávací nádrže, oběhová čerpadla, tlakové filtry s vícevrstvou filtrační náplní, automatické dávkovací zařízení chemikálií.
Cirkulace vody je zajištěna dnovým rozvodem u nerezových bazénů. Tento systém zabezpečuje správné hydraulické poměry a vylučuje vznik tzv. hluchých míst, které se můžou stát potencionálním zdrojem mikrobiálního znečištění. Vyrovnávací nádrž slouží jako zdroj prací vody pro filtry. Z vyrovnávací nádrže je voda nasávána čerpadly a hnána na filtry. čerpadla jsou jedinou hnací silou v celém recirkulačním systému. Na filtru voda protéká přes filtrační lože, které je složeno z křemičitého písku o rozdílných frakcích. Za filtrační stanicí následuje ohřev bazénové vody. Posledním krokem před vstupem přefiltrované vody zpět do jímky je automatické nadávkování dezinfekčního prostředku na bázi chloru. K zabezpečení účinné filtrace se před filtrem ještě automaticky dávkuje flokulační činidlo, které způsobí, že velmi malé částice nečistot (mechanickou filtrací neodstranitelné) se začnou shlukovat a vytvoří větší částice tzv. vločky, které jsou již zachytitelné na filtru. Pro správně probíhající dezinfekci a vyvločkování se upravuje dle potřeby pH. Korekce pH se provádí za filtrem.
Veškeré dávkování chemikálií je prováděno automaticky dle aktuálního vyhodnocení jednotlivých kvalitativních parametrů vody v bazénu kontinuálním měřícím zařízením.
V plaveckém a dětském bazénu jsou do dna doplněny sací kanály pro odtok ze dna bazénu na recirkulační úpravnu vody. Sací kanály jsou navrženy tak, aby nedocházelo k ohrožení uživatelů bazénu. Všechna čerpadla a dmychadla budou osazena ve strojovně technologie na silentbloky.
Zdrojem vody pro první napouštění bazénů a částečnou denní výměnu vodního obsahu je rozvod pitné vody z městského vodovodu. Přívodní potrubí bude doplněno vodoměrem a uzavíracím elektroventilem včetně ochozu kolem elektroventilu a automatickou regulaci dopouštění vody.
Pro úpravu vody v bazénu a whirlpoolu je uvažováno s automatickou stanicí pro měření a regulaci pH, volného chloru a měření ORP, složenou z kompletního měřícího a dávkovacího zařízení. účelem této operace je zabezpečení bazénové vody po stránce bakteriologické. Měření a regulace dávkování je automatická. úprava vody je kapalným desinfekčním prostředkem na bázi chlóru. Na základě naměřených hodnot bude automaticky upravována hodnota pH přípravkem pH MINUS (snížení pH) nebo pH PLUS (zvýšení pH). Pro zamezení rozvoje řas ve vodě bude nárazově používán algizid. Rychle působící flokulační činidlo k vyvločkování koloidních nečistot, k odstranění vznášejících se látek a ke zvýšení účinnosti filtru pomocí naostření, dávkování bude automatické.
Odpadní vody z provozu úpravny a filtrace bazénové vody budou průběžně likvidovány na základě schvalovacího řízení stavby a vodoprávního řízení dle svého charakteru.
Rozvaděč bazénové technologie bude umístěn ve strojovně příslušného filtračního okruhu. Ovládání atrakcí bude v místnosti plavčíka. Bazénová čerpadla filtrace budou ovládána z rozvaděče, každé samostatně. (V místě umístění jednotlivých strojů je nutné instalovat vypínač.) Jejich chod bude blokován minimální hladinou ve vyrovnávací nádrži. Při zastavení chodu všech oběhových čerpadel budou blokována čerpadla měřené vody, čerpadla chlorace, čerpadlo ohřevu, analyzátor dávkování chemie a elektromagnetický ventil měřené vody. Při doplnění vody do provozní hladiny bude chod zařízení v automatickém nastavení obnoven. Požadavek pro bazénovou technologii je přivést kompenzovaný přívod k místu technologie pro celkový instalovaný příkon 200 kW (uvažovaná současnost 0,8).

ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
Nový objekt bude napojen na inženýrské sítě stávajícího objektu, v případě havarijního stavu přípojek budou vybudovány samostatné nové přípojky. Objekt je napojen na stávající venkovní splaškové a dešťové kanalizace. Odpadní bazénové splaškové vody z přelivových žlábků bazénu a vířivky budou svedeny samostatnou ležatou kanalizací do akumulační jímky a filtraci k další úpravě a zpětnému využití. Voda pro bazénovou technologii a sanitární zařízení bude dodávána ze dvou nezávislých zdrojů. Budova bude napojena na rekonstruovanou areálovou kanalizaci novými oddílnými přípojkami. Pro zásobování studenou pitnou vodou bude objekt napojen novou vodovodní přípojkou HDPE 160 ze stávajícího areálového vodovodu.

Vnitřní kanalizace
Z objektu budou vedeny oddílné kanalizační přípojky, které jsou zaústěny do venkovní areálové oddílné kanalizace. Vnitřní kanalizace splašková bude odvádět odpadní vody od navržených zařizovacích předmětů a vody technologické. Bude se jednat o běžné komunální vody, které je možné vypouštět do veřejné stokové sítě, resp. na čistírnu odpadních vod. část splaškových vod bude svedena do areálové splaškové kanalizace gravitačně, část bude přečerpávána do jímky a regulovaně gravitačně vypouštěna do areálové splaškové kanalizace. Strojovny ÚT a VZT a příprava TV bude odvodněna do podlahových vpustí a čerpána několika lokálními čerpacími zařízeními následně do gravitační kanalizace. V technických prostorách pod bazénovou halou jsou připravena nápojná místa pro odvodnění bazénové technologie. Na odpadním potrubí jsou 1m nad podlahou suterénu navrženy čistící kusy pro revizi kanalizace z šaten. čištění je zajištěno také ve vnějších revizních šachtách.

Dešťová kanalizace
Střechy a terasy budou odvodňovány vnitřním podtlakovým dešťovým systémem. Odvádění dešťových vod ze střechy bude řešeno vnitřními a venkovními gravitačními dešťovými odpady a následně do areálové kanalizace.

Vnitřní vodovod
Studená pitná voda bude propojena s páteřním rozvodem vody a dále k přípravě TV. Společně s teplou vodou a cirkulací bude vedena k jednotlivým stoupacím vedením a dále do instalačních jader. Na rozvody pitné vody studené a
teplé vody z budou napojena všechna umyvadla, dřezy, výlevky, sprchy a zařízení bazénové a wellness technologie, pisoáry, WC. Vnitřní vodovod bude přiveden pro technologická zařízení, pro navržené zařizovací předměty v hygienických zařízeních a k vnitřním požárním hydrantům. V objektu budou instalovány hadicové systémy. V místě sanitárních zařízení je vedeno hlavní stoupací vedení a každý samostatný uzel je napojen samostatně. Každé patro je možné uzavřít. Teplá voda užitková se bude připravovat centrálně pro celý komplex v nepřímotopných zásobnících s předehřevem rekuperací odpadního tepla a dohřevem plynovými kotli úT.

Ohřev teplé vody
Pro ohřev teplé vody se přepokládá instalace dvou zásobníkových nepřímotopných ohřívačů. Jeden z ohřívačů bude sloužit pouze pro společné sprchy. Přívod vody bude zajišťován v profesi technologie a bude využito vyčištěné vody, odváděné z bazénů. Bude prováděn dohřev pro další použití. Na přívodu potrubí do ohřívače bude umístěna úpravna vody. Pro ostatní odběry teplé vody bude sloužit další ohřívač vody, který bude primárně vytápěn z navrženého kotle. Rozvody vody budou provedeny s nucenou cirkulací, cirkulačními čerpadly do potrubí, chod čerpadel bude řízen časovými spínači.

Přívod vody pro technologické účely
Samostatná větev vodovodního potrubí bude přivádět vodu pro bazénovou technologii. Na základě požadavků zpracovatele technologické části dokumentace bude navržen příslušný rozvod k výtokům u jednotlivých zařízení. Kromě toho, že budou odečítány odběry pro každé zařízení v rámci technologie, bude osazen podružný vodoměr, kterým bude měřena celková spotřeba technologické vody pro bazény. Uzávěry rozvodů budou osazeny tak, aby bylo možné uzavírat jednotlivé větve vodovodního potrubí. Rozvody teplé vody budou doplněny potrubím cirkulačním. Na tomto potrubí budou vzhledem k rozsáhlému systému navrženy vyvažovací ventily.

Požární vodovod
Požární vodovod bude proveden z pozinkovaných trub závitových a bude přiveden společně se studenou vodou. Dimenze vodovodní přípojky bude volena s ohledem na vypočtenou potřebu vody a současně podle množství výtoků, které se budou v objektu nacházet. Stoupačky požárního vodovodu budou v koncových větvích napojeny na výtok WC pro zajištění trvalého průtoku vody.

DOPRAVA
Dopravně urbanistické řešení dané lokality je motivováno zachováním stávajících tras a dopravních pohybů. Na základě ekonomických, provozních a prostorových možností je navržena úprava prostoru mezi areálem koupaliště a městského stadionu pro zajištění přehlednosti dopravního provozu a oddělení jednotlivých způsobů dopravy spolu s novými plochami pro parkování.
Výborná dostupnost dané lokality díky její poloze v centru města umožňuje její dosažení v docházkové vzdálenosti ze všech směrů. Obslužnost veřejnou hromadnou dopravou je zajištěna polohou stávajících zastávek městské hromadné dopravy v ulici sídliště Zahradní a Komenského a polohou vlakového nádraží v docházkových vzdálenostech od 150 m do 500 m. Individuální způsob dopravy je veden ve stávající ulicí Mezivodí a pro pěší a cyklistickou dopravu také přes městský park.
Navržená dopravně organizační opatření preferují kontinuitu stávajícího řešení především v zachování severojižního koridoru pro pěší a cyklistickou dopravu a usměrnění automobilové dopravy spolu se zachováním stávajícího vjezdu do areálu městského stadionu.
Parkovací stání v počtu 32 míst + 3 místa pro ZTP jsou navržena jako kolmé podél vchodu do areálu koupaliště a podél příjezdové komunikace do areálu městského stadionu a jako podélné v ulici Mezivodí. Kapacitní parkování o počtu přibližně 60 – 120 míst je uvažováno v patrových garážích plánovaných v rámci projektu rekonverze pivovaru a mlékárny, které jsou v docházkové vzdálenosti 400 m a dále parkovištěm v ulici Nádražní o počtu přibližně 120 míst v docházkové vzdálenosti 500 m.

ZELEŇ
Návrh počítá se zachováním co největšího množství stávající zeleně, především vzrostlých solitérních stromů. Stávající solitéry budou probrány dle jejich zdravotního stavu, veškeré asanace budou konzultovány s odborníky. Vyřazené stromy budou nahrazeny takovými druhy, které vychází z přirozené místní vegetace, aby svým charakterem a ekologickými nároky dobře zapadaly do okolní krajiny. Bude zachována koncepce stromů při kraji koupaliště, aby vznikly zastíněné okraje a zároveň zůstala maximální plocha pro slunění. Tam bude klasický parkový trávník s intenzivní sečí. Kovové ploty budou tvořit převážnou část hranice pozemku. Kvůli zajištění lepšího clonění a estetické kvality budou ploty doplněny výsadbami popínavých rostlin. Bazény budou odděleny od pobytové plochy květinovými záhony. Přechod z pobytové plochy k bazénům bude vyskládán z velkoformátových dlaždic s travnatou spárou. Při jižním a západním okraji areálu jsou navrženy vícestupňové zatravněné terasy pro ležení.

ETAPIZACE
Rekonstrukci a dostavbu celého areálu je případně možné rozdělit na jednotlivé etapy. Prvním krokem by byla úprava venkovního koupaliště včetně výměny bazénových van za nerezové. V druhé etapě by bylo postaveno nové zázemí pro venkovní areál. Třetím krokem by byla stavba budovy s vnitřními bazény, technologií a zázemím. Ve čtvrté etapě by byla vybudována část pro wellness a sluneční lázně.
SENAA architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od SENAA architekti, s.r.o.