Mateřská škola Waltrovka

Mateřská škola Waltrovka
POPIS STAVBY
Pozemek pro MŠ, zahradu a parkování byl vymezen stávajícími komunikacemi pro pěší mezi objekty bytových domů areálu Waltrovka. Navržená mateřská škola je umístěna při severním okraji stavebního pozemku tak, aby zbylá část pozemku umožňovala optimální využití pro zahradu v části jihovýchodní a dopravu v klidu a parkování v části severozápadní.
Školka je navržena jako dvoupodlažní, 4 třídní pro 4x18 dětí, tedy celkem 72 dětí, s orientací herních prostor a venkovních teras směrem k jihovýchodu. Budova má jeden hlavní společný vstup, zádveří a vstupní halu se schodištěm, ze které je přístup do všech 4 pobytových místností dětí (vždy přes šatnu) s vlastním zázemím. Jednotlivé třídy je tak možné provozovat nezávisle na sobě. Stravování dětí je v rámci školky řešeno z dovážených hotových jídel. Pro tento účel je vymezena přípravna v přízemí, společná pro všechna oddělení školky s výdejem do jednotlivých tříd, do patra pomocí 2 jídelních výtahů s přímým výdejem do pobytových místností.
Hmota kopíruje zaoblený tvar pozemku a pěší komunikaci na severu, po stranách je symetricky zakrojena do špičky. Budova školky tak vzdáleně připomíná siluetu ptačích křídel či letadla, čímž reaguje na původní průmyslové využití areálu Waltrovky, kde je školka situovaná. Vnější fasádu tvoří ze severu a severovýchodu svislý dřevěný obklad z mořeného borovicového dřeva, trvanlivě ošetřeného metodou Thermowood. Dřevěné profily jsou kotveny k podkladnímu roštu s provětrávanou mezerou a minerální tepelnou izolací, chráněnou černou difůzně otevřenou folií. Část fasády obrácené do zahrady školky tvoří standardní kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu a s probarvenou silikonovou omítkou světle šedé barvy. Velkoformátová francouzská okna v jižní fasádě umožňují přímý výstup na vnější terasy obou herních místností v přízemí i do zahrady a dětského hřiště. V případě horního patra je možno přímého výstupu z heren na balkon a též do zahrady a hřiště pomocí venkovního ocelového schodiště.

VZTAH K DOPRAVNÍ OBSLUZE A TECHNICKÉ INFRATRUKTUŘE
Na západní straně je realizováno parkoviště s prostorem pro zásobování, s přímým napojením na hlavní vstup do objektu. Stavba je napojena ve východní části pozemku na přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektrické sítě.

UMÍSTĚNÍ STAVBY, VTAH K VEŘEJNÉMU PROSTRANSTVÍ
Stavba je umístěna na úzkém pozemku mezi bytovými domy, na komunikační spojnici západní a východní části areálu, navazující na východě na parkový prostor. Komunikace podél objektu zajišťují prostupnost dále západním směrem do původní zástavby Jinonic.

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Budova je provedena jako železobetonový monolitický skelet o dvou nadzemních podlažích s železobetonovými monolitickými obvodovými stěnami a stropy, a zděnými vnitřními nenosnými příčkami z dutinových keramických tvarovek. Objekt je založen na železobetonové desce, vyztužené pasy pod nosnými stěnami a pilíři. Celá základová konstrukce je podepřena piloty s ohledem na nevyhovující únosnost podloží, tvořeném z historických navážek.

PODSTATNÉ MATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNOLOGIE
- Fasádní obklad ze svislých dřevěných profilů Thermowood, povrchová úprava olej
- Dřevěná velkoformátová okna s izolačními trojskly
- Atypické ocelové venkovní schodiště a další zámečnické prvky – zábradlí, vstupní markýza, olemování zastřešení balkonu aj.
- Obklady stěn hygienického zázemí pobytových místností dětí z barevné mozaiky 5x5 cm
- Akustické podhledy v pobytových místnostech dětí a vstupní hale
- Dětské hřiště z probarveného tartanového povrchu se zadaným grafickým vzorem
- Komplexní řešení technologií vnitřního prostředí stavby – centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací, dohřevem a dochlazováním přiváděného vzduchu, přívodní a distribuční vzduchotechnické potrubí v pobytových místnostech ze snadno čistitelných textilních výústí fy. PŘÍHODA, podlahové vytápění v rámci celé budovy; možnost nezávislého odděleného provozu jednotlivých oddělení MŠ
- Akumulační nádrž na zadržování dešťové vody, využitelné pro závlahu zahrady
S.H.S architekti s.r.o.
15 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Otevřené WC
ježek
06.11.20 07:52
...
D.
07.11.20 08:48
Odpověď panu ježkovi...
šakal
07.11.20 09:25
Co takhle se sejit v puli cesty?
Dr.Lusciniol
08.11.20 01:52
Odpověď panu šakalovi
ježek
09.11.20 04:10
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od S.H.S architekti s.r.o.