Ladronka - celková rehabilitace a úpravy parku

Ladronka - celková rehabilitace a úpravy parku
Generální projektant:AED Project, a.s. / ing. A. Marek, ing. K. Chlupáč
Realizace:2010


Areál volného času Ladronka — se nachází v břevnovském parku mezi Vypichem a Strahovem. První etapa byla dokončena v roce 2006, druhá v červenci 2010. Areál, který je dnes ve směru východ – západ cca 3 kilometry dlouhý, je využíván veřejností k sportovně-rekreačním účelům. Centrem služeb a zázemím pro ně se stala rekonstruovaná usedlost Ladronka (včetně zimní zahrady). Areál volného času Ladronka je na straně KC Vypich spojen podchodem pod Bělohorskou s Oborou Hvězda. Na straně východní nabízí pokračování do Kinského zahrady a na Petřín.
Nově postavené obchodní centrum KC Vypich nabízí dostatečnou parkovací kapacitu pro uživatele areálu volného času. Realizace podchodu pod Kukulovou ulicí umožnila rozšíření areálu až k centru KC Vypich. V podchodu je asfaltový povrch a je zde oddělena zóna pro průjezd in-line bruslařů a cyklistů a zóna pro pěší, která je navržena v okrové barvě mlatu. Podchod je navržen jako betonová skořápka oblých tvarů s povrchem z pohledového betonu, která je zasazena do přírodních zelených svahů. Skořápka podchodu se v příčném řezu plynule rozevírá a rozšiřuje směrem nahoru šikmou stěnou, která obloukem přechází do křivky stropu. Tento nahoru se rozšiřující tvar podchodu umožňuje volný pohyb těla bruslaře při využití celé půdorysné plochy dráhy. Efekt oblého tvaru je podpořen použitím zemních svítidel, které vrhají na stěny a část stropu podchodu světelné kužele v pravidelném rastru 3 m.
Pro nezkušené bruslaře jsou na straně ke KC Vypichu, kvůli prudšímu sklonu, navrženy široké jezdecké schody s madlem pro bezpečnější zdolání klesání.
Na území Prahy i na území okresu Praha západ se nachází poutní cesta z pražské Lorety do kláštera v Hájku. Z celkového počtu 20 kaplí se do dnešního dne zachovalo 11 celých kaplí a jedna polorozbořená. Původní trasa poutní cesty byla postupem doby „převálcována“ a na některých místech již vůbec neexistuje. V území nového areálu volného času Ladronka se nachází jedna kaple, dnes již rekonstruovaná. Také poutní cesta je zde částečně rekonstruována v původní stopě, částečně navržena v nové stopě s novou stromovou alejí. Kukulovu ulici překonává poutní cesta výše zmíněným podchodem a v areálu KC Vypich se vrací do původní stopy.

Vyhlídka — Výškový rozdíl v místě skalního zlomu mezi úrovní stávajícího třešňového sadu a úrovní pláně areálu volného času Ladronka je cca 6 m. Tento výškový rozdíl je využit pro navrženou vyhlídku. Autoři a investor se dohodli, že vyhlídková vysunutá plošina bude umístěna v místě a ve směru odstraněné pěší cesty a bude tak připomínat původní stopu. Vyhlídková plošina v tomto směru cesty nabízí výhledy směrem k usedlosti Ladronka, novým hřištím a na stávající sad. K vyhlídkové plošině je na druhé straně bruslařské dráhy a pěší cesty navržena plocha pro petangue.
Vlastní vyhlídková plošina je navržena jako ocelový rám s nášlapnou vrstvou z prken z exotického dřeva. Rám se „vznáší“ cca jeden metr nad skalním zlomem a cca šest metrů nad úrovní třešňového sadu. Zhruba dvě třetiny rámu / plošiny jsou podepřeny nad mírně klesající horní části skalního zlomu, zbylá třetina je vykonzolovaná před bod zlomu a vypíná se nad plochu stávajícího sadu pod spodní hranou zlomu. Ocelový rám plošiny je podepřen na pěti místech: čtyři betonové piloty jsou vetknuty do horní, mírně klesající vodorovné části skály před vlastní hranou zlomu, pátá betonová pilota je umístěna na podélné ose plošiny / rámu a je zakotvena do svislé hrany skalního zlomu. Z jednoho bodu - konce piloty zde vedou diagonálně vzhůru dva ocelové profily, které podpírají rohy plošiny. Ocelové podpory jsou k betonovým pilotám kloubově upevněny.

Hřiště — Výškový rozdíl v místě skalního zlomu mezi úrovní stávajícího sadu a úrovní pláně parku Ladronka je cca 6 m. Zadání Městské části Praha 6 navrhlo využití tohoto výškového rozdílu k terénním úpravám, které umožní umístění hřišť pro plážový volejbal a fotbal v úrovni stávajícího sadu a zároveň umístění několika stupňovitých lavic k sezení ve spodní části svahu západně od usedlosti Ladronka.
Vlastní hřiště pro plážový volejbal a fotbal jsou umístěna tak, aby nevyvolala kácení stávajících ovocných stromů sadu. Dvě jejich hrany přiléhají jak k patě svahu, tak i k patě skalního zlomu na severní straně. Po obvodu hřišť je navržena řada sloupů spojených lankem na horním konci pro natažení herních ochranných sítí.
Stupně pro sezení podél svahu pod západní terasou usedlosti Ladronka v maximální míře využívají profil stávajícího svahu. Ve spodní části svahu je navrženo pět stupňovitých profilů / lavic k sezení a šestý stupeň pro umístění a údržbu živého plotu přibližně v polovině stávajícího svahu. Všech šest stupňů probíhá po celé délce svahu a plynule sleduje jeho křivku. Živý plot v části svahu nad stupni k sezení je umístěn tak, že není vnímán při pohledech ze západní terasy Ladronky směrem ke stávajícímu sadu. Podél této části živého plotu je umístěn pochůzný štěrkový drain pro odvod eventuelní přívalové vody přicházející po svahu. Vlastní stupně ve svahu jsou tvořeny z gabionových košů vyplněných kamenivem a úzkou průběžnou lavicí z exotického dřeva na sezení.
Mezi hřišti jsou navrženy přístupové cesty jako rošty z prken z exotického dřeva, které jsou se svou podpůrnou konstrukcí vloženy přímo do kačírku. Místa pro sezení jsou přístupna pomocí kovových schodů. Kamenné schody spojují areál hřišť se západní terasou usedlosti Ladronka. Tím je zaručen přímý přístup uživatelů a diváků k možnému občerstvení v usedlosti.
Po obvodu hřišť je navržena řada sloupů spojených lankem na horním konci pro natažení herních ochranných sítí. Celý areál je oplocen nízkým, cca 140 cm vysokým plotem, který je složen z drátěných dílců a stejně vysokého živého plotu z habru v šířce průřezu cca 40 cm.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Šafer Hájek Architekti