Factory Office Centre

rekonstrukce a dostavba

Factory Office Centre
Hlavní architekt projektu: Michael Vojtěchovský
Hlavní inženýr projektu:
Zdeněk Rieger
Adresa: Nádražní 32, Smíchov, Praha, Česká republika
Investor:Factory Office Center, a. s.
Projekt:11/2005 - 04/2008
Realizace:07/2008 - 07/2009
Užitná plocha:14560 m2
Zastavěná plocha:1940 m2
Obestavěný prostor:55260 m3


Urbanistické řešení
Místo stavby nového objektu se nachází na severozápadním rohu nedokončeného bloku, ohraničeného ulicemi Rozkošného a Nádražní. Nová administrativní budova FACTORY OFFICE CENTER svým rohovým umístěním s půdorysným tvarem "L" tvoří kompaktní blok ze severní části a dotváří tak blokovou zástavbu charakteristickou pro Smíchovský urbanismus 19.století. Z jižní strany mezi objektem trafostanice a schwanzenberským historickým objektem dojde v rámci druhé etapy k propojení Strakonické ulice s Nádražní pěším bulvárem osázeným alejí stromů.

Etapa I.
Na místě navrhovaného administrativního objektu FACTORY OFFICE CENTER se nacházely dva solitérní činžovní objekty o 4.NP ve špatném stavebnětechnickém stavu, které byly odstraněny a i na jejich místě vzniknul nový objekt.
Nový objekt je "městotvorný" díky rozdělení funkcí. V přízemí jsou umístěny pronajímatelné prostory pro obchod a služby. Doplňují je recepce, které slouží jako vstupní haly pro administrativu ve vyšších podlažích.
Pronajímatelné prostory, stejně tak vstupní recepce do administrativní části, jsou přístupné přímo z chodníku, bezbariérově, bez výškových rozdílů. Celý prostor parteru  bude krytý před vlivy povětrnosti vykonzolovanou částí hmoty nového objektu druhého až 5.NP. V 6. a 7. NP je hmota uskočena a opticky se tak zmenšuje. Z hlediska výškového uspořádání reaguje nový objekt na výšku uliční římsy tak že, hrana 5.NP (terasa 6.NP)  koresponduje s výškou římsy protějšího bloku. Od 6-7.NP je hmota uskočena a opticky se tak zmenšuje. Pod novým objektem jsou dvě podlaží podzemních garáží, do kterých se přesunula i část parkovacích stání v areálu a na volná místa byla osázena zeleň. Hlavní a jediný vjezd do podzemního parkingu je z ulice Rozkošného.
Na nároží je do hmoty objektu zakomponován upravený stávající vstup do metra, poloha vstupu se nemění.
Došlo k úpravě parteru ve vyústění Rozkošného ulice do ulice Nádražní, kde vzniknul prostor pro pěší, dostatečných dimenzí pro přestupní uzel autobus - metro - vlak - tramvaj. Návrh dále počítá se změnou příčného uspořádání severního chodníku ulice Rozkošného, pochozí pás je navržen v šířce 2,5 m podél stávajícího a nově navrhovaného objektu. Mezi chodníkem a je bude nově předlážděn, jeho povrch koresponduje s ostatními provedenými pěšími cestami.

Architektonicko - stavební část   
Budova objektu F je v souladu se stávající územně plánovací dokumentací i obecně platnými předpisy a měla by přinést do lokality nové kvality. V neposlední řadě musí dokázat zhodnotit do ní vloženou investici, při zajištění kvalitního zázemí pro práci všech jejích uživatelů. Výše uvedeným podmínkám bylo přizpůsobeno architektonické a urbanistické řešení celého projektu.
Jedná se o nárožní budovu o půdorysu tvaru "L" s pěti  nadzemními + dvěma ustupujícími a dvěma podzemními podlažími s administrativně - obchodní funkcí.
Dvě podzemní podlaží slouží zejména jako garáže pro potřeby nájemců, v prvním podzemním podlaží jsou navíc umístěny strojovny technologií objektu a je zde umístěna přesunutá trafostanice TS3265.
V přízemí objektu se nacházejí pronajímatelné obchodní a gastro plochy. Plochy přízemí dále doplňují vstupní recepce pro administrativní podlaží, vstup do metra a vjezd do podzemních garáží. Jediný vjezd do objektu je řešen z ulice Rozkošného. Je řešen rampou a dvou sklonech, která se propisuje do atria mezi objekt E, kde se náhle zvedne terén ve shodném sklonu rampy. 
Do administrativních prostor budovy se vstupuje z úrovně přízemí dvěma vstupy. Vstupem z Nádražní ulice a vstupem z ulice Rozkošného, který je zároveň i vstupem do stávajícího objektu E. Vstupní prostor pro administrativu tvoří recepce a na ní navazující vertikální komunikace schodiště, výtahů, propojující všechny výškové úrovně objektu. Od 2 do 7.NP se nacházejí pouze administrativní podlaží. Každé podlaží má dvě jádra, které svým rozmístění umožňují rozdělení typického administrativního patra na 4 nájemní celky. Vždy dva celky, sdružené kolem jednoho jádra, mají společné sociální zařízení. Do každého nájemního celku jsou vyvedeny instalace pro kuchyňku. Hmoty 6.a 7.NP administrativního patra jsou směrem od ulice uskočeny. Uskočením vznikla v úrovni podlahy 6.NP dlouhá terasa se zelení probíhající po svém obvodě do ulic Rozkošného (s výhledem na Vyšehrad a řeku Vltavu) a Nádražní (s výhledem na Smíchovské nádraží). Zeleň na terasách zkvalitňuje prostředí v budově a vnáší přírodní prvek do moderní architektury. Střecha 6.NP bude využívána jako pochozí, terasy doplňují plochy osázené extenzivní zelení. V úrovní střechy nejvyššího podlaží, tedy 7.NP, jsou umístěny vzduchotechnické agregáty a chladiče, kryté ohrazením z kovových lamel s horizontálním členěním.
Hmota směrem na nároží graduje. Hlavní "tělo" domu mezi 2-5 podlažím svým vykonzolováním přechází nad ulici, kde účelně kryje frekventovaný parter. Od 6-7.podlaží je hmota uskočena a opticky se z horizontu člověka zmenšuje. Výrazným vizuálním prvkem je i protisluneční zastínění nejvyšších podlaží pomocí stínících membrán. Jejich provedení i materiálové řešení z průhledných tkanin zahaluje 6. a 7. NP do oparu blankytných dračích křídel a hmotu celého objektu tak  výrazně odlehčuje.
Materiál obvodového pláště kombinuje celoprosklený fasádní plášť a klasickou omítanou fasádu. Kontrast obou povrchů ještě podtrhuje členění a rozmístění okenních otvorů a barevnost povrchů. V prosklené části pláště se střídají nepřerušené pásy oken a neprůhledné pásy parapetní, ale výraz průhledné i neprůhledné části je stejný - čistá, rytmicky členěná, monochromatická fasáda akcentovaná pouze barevností několika okenních skel. Naopak v ploše klasického, omítaného pláště, s množstvím různě velkých okenních otvorů, se propisuje vnitřní členění kanceláří, každá minimální kancelářská buňka má vlastní, samostatné okno. Střídání velikostí oken vnáší na fasádu optický klam a tím i dynamiku a život.
Konstrukčně se jedná o skeletový systém  z monolitického betonu založeném na základové desce s bezprůvlakovými monolitickými stropními deskami. Podzemní podlaží jsou provedena z vodostavebního betonu systémem tzv. bílé vany.
Prosklená část obvodového pláště je tvořena lehkým fasádním systémem Hueck Hartmann. Plášť s povrchem provedeným stěrkovou omítkou je proveden klasicky, parapety, nadpraží i svislé členění je navrženo z betonových prvků s kontaktním zateplovacím systémem.
Střešní konstrukce je obdobná s konstrukcí stropů se zateplením a povlakovou hydroizolací o minimálním spádu. Odvodnění vnitřními vpusťmi s elektrickým vyhříváním.
Členění vnitřních dispozic bude provedeno ze sádrokartonových nebo lehkých mobilních příček podle požadavků nájemců prostoru. Příčky sociálních místností budou provedeny ze systémových sádrokartonových konstrukcí.
Stropy v celých plochách jsou opatřeny zavěšeným hliníkovým podhledem Hunter Douglas, nad kterým probíhají vnitřní instalace.
Okna jsou opatřena hliníkovými exteriérovými žaluziemi na ruční ovládání v podomítkovém provedení.

Obsluha území MHD
Navrhovaný objekt je situován přímo proti Smíchovskému nádraží. Toto území je v přímém dosahu všech subsystémů MHD v Praze provozovaných, navíc může být obsluha zajištěna i linkami příměstské autobusové dopravy a příměstskými spoji Českých drah.

Dopravní řešení areálu
Navržená obsluha připravovaného objektu vychází striktně ze stávajícího stavu, systém komunikační sítě a křižovatkových uzlů zůstává nezměněn. Výstupní hrana autobusové dopravy (umístění a technologie provozu autobusového nádraží Smíchov) odpovídá stávajícímu uspořádání. Systém příjezdu na parkovací plochy areálu a do garáží nově navrhovaného objektu je realizován prostřednictvím ulice U Královské louky, severojižní spojky vedené podél čerpací stanice pohonných hmot a ulici Rozkošného.
Pro dojezd k navržené podzemní garáži je ulice Rozkošného prodloužena západním směrem o cca 36 metrů.
Návrh dále počítá se změnou příčného uspořádání severního chodníku ulice Rozkošného, pochozí pás je navržen v šířce 2,5 metru podél stávajícího a nově navrhovaného objektu. K rekonstrukci je navržen i prostor před vstupem do metra, jehož ústí bude integrováno do objektu.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
stan na střeše?
David Teplý
19.10.09 08:20
stan na střeše
Eva
20.10.09 07:10
stan na střeše
blanka pscheidtova
22.10.09 07:45
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od A8000 s.r.o.