Pozvánka na konferenci Společnosti Petra Parléře

Zdroj
Společnost Petra Parléře
Vložil
Tisková zpráva
29.08.2012 11:40
O kráse a rozpadlosti měst
Konference k desetiletí Společnosti Petra Parléře, o. p. s.
Datum konání  –––  11. říjen 2012, 9.00–16.30 hod.
Místo konání  –––   Praha, Mariánské náměstí 1

Smyslem architektury je vytvořit prostředí k obývání. Přitom prostředí je člověk schopen obývat jen tehdy, když se v něm dokáže orientovat, když se s ním může ztotožnit – prostě když ho chápe, vnímá jako logický organismus, když se vyzná v jeho symbolice, dokáže s ním navázat a udržet kontakt.
Ch. Norberg-Schulz

PROGRAM
9.00–  9.05 hod.    Zahájení ––– PhDr. Allan Gintel, CSc.
9.05– 9.15 hod.    Desetiletí Společnosti Petra Parléře ––– senátor Jiří Oberfalzer
9.15– 9.30 hod.    Městský architekt – střet, nebo kumulace zájmů? ––– Ing. arch. Jaroslav Wertig
9.30– 9.45 hod.    Plánování města ––– Ing. arch. Pavel Hnilička
9.45–10.00 hod.    Veřejný prostor jako projev naší identity ––– Ing. arch. Jan Sedlák
10.00–10.15 hod.    Proč nejsem urbanista ––– Ing. arch. Tomáš Hradečný
10.15–10.30 hod.    Přestávka
10.30–10.45 hod.    O revitalizaci města ––– Ing. arch. Tomáš Vích
10.45–11.00 hod.    „Od Fanty po Dandu“ … 100 let urbanismu jednoho města ––– Ing. arch. Eva Brandová, Mgr. Karel Mráz
11.00–11.15 hod.    BRINK ––– Ing. arch. Zbyněk Ryška
11.15–11.30 hod.    Na křídlech vítězství ––– Ing. arch. Eva Špačková
11.30–12.00 hod.    Diskuse
12.00–13.00 hod.    Oběd
13.00–13.15 hod.    Magie míst ––– Jaroslav Šolc
13.15–13.30 hod.    Křesťanský vrch a křížová cesta, Klatovy ––– Ing. arch. Kryštof Kreisinger
13.30–13.45 hod.    Město jako domov ––– PhDr. Michael Šebek, CSc.
13.45–14.00 hod.    O bydlení – jak se vyvíjelo v běhu času ––– Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
14.00–14.15 hod.    Města pro lidi ––– Mgr. Jitka Přerovská
14.15–14.30 hod.    Bílá věž v Hradci Králové ––– Ing. arch. Jaromír Chmelík
14.30–14.45 hod.    Tři projekty a jedna zkušenost ––– Ing. arch. Martin Rosa, Ing arch. Kamil Mrva
14.45–15.00 hod.    Milíčovský háj jih a východ, Praha ––– Ing. arch. Jakub Wyderka
15.00–15.15 hod.    Panelové sídliště – fasády a meziprostory ––– Ing. arch. Gabriela Elichová
15.15–15.30 hod.    Přestávka
15.30–15.45 hod.    Důležité maličkosti ––– Ing. arch. Petr Brožek
15.45–16.00 hod.    Brownfield – výzva, nebo obava ––– Ing. Jiří Kubát
16.00–16.30 hod.    Závěrečná diskuse

Anotace
Městský architekt – střet, nebo kumulace zájmů? ––– Ing. arch. Jaroslav Wertig
Jak to, že architekti Wiedermannové, kteří si Františkovy Lázně předávali skoro jako rodinný podnik, se zasloužili o jejich jednotný ráz? Jak to, že v demokratické Itálii Luigi Snozzi kultivoval Monte Carasso z pozice osvíceného urbanisty diktátora? Není volání po hlavních architektech měst voláním po dalších byrokratických tyranech?

Plánování města
Srovnání základních principů plánování měst Vídně, Berlína, Rotterdamu, Amsterodamu a Kodaně z pražské perspektivy  ––– Ing. arch. Pavel Hnilička
Ve Vídni územní plán v hrubých rysech ukazuje, podle jakých zásad by se město mělo vyvíjet a kde se zpracovávají regulační plány. Územní plán sám o sobě nezakládá žádné právní nároky. Ty vyvstávají až následně z regulačních plánů, protože jedině regulační plán může přesně a jasně stanovit pravidla v konkrétním místě. Velmi podobně platí pravidla i v ostatních vyspělých městech. Kvalitu veřejných prostranství lze ovlivnit jedině konkrétní regulací v konkrétním místě. Město Praha mělo ve třicátých letech 20. století zpracovanou regulaci na celé své území. Dnes má pouze jediný schválený plán na Annenskou čtvrť.

Veřejný prostor jako projev naší identity 
––– Ing. arch. Jan Sedlák
Dlouho opomíjená problematika veřejného prostoru se postupem posledních dvaceti let dostala do popředí zájmu, emancipovala se a stala se dokonce i součástí veřejné diskuse; namnoze bylo pro kvalitu prostředí mnohé vykonáno. Přesto veřejný prostor prožívá nyní novou krizi, prodělává jakousi zkoušku dospělosti, jejíž povaha nese v sobě znepokojivé rysy.

Proč nejsem urbanista ––– Ing. arch. Tomáš Hradečný
Úvaha nad postavením a rolí architektů-urbanistů v současné české společnosti v reflexi platných zákonů a osobních zkušeností.

O revitalizaci města ––– Ing. arch. Tomáš Vích
Stručné zamyšlení nad „městem“ z počátku 21. století, jeho hodnotách – zděděných i nově budovaných, o tendencích a přístupech, které město obrozují či zabíjejí.

„Od Fanty po Dandu“ … 100 let urbanismu jednoho města ––– Ing. arch. Eva Brandová, Mgr. Karel Mráz
Město Klatovy versus 20. století – vliv času na vývoj města, jeho životní podmínky a kvalitu městského prostředí. Měnící se tvář sídla, vznik nové architektury a zásadní urbanistické koncepce utvářející město. Rozvoj sídla v závislosti na civilizačních, ekonomických, přírodních a kulturních faktorech. Rozmach průmyslu, dopravy a infrastruktury ve městě. Sociologické, kulturní a estetické aspekty.

BRINK ––– Ing. arch. Zbyněk Ryška
How a city border has become the space we live in
BRINK je o prostoru mezi městem a krajinou. Tato dříve jasná linie je dnes rozmazaná. Hranice se stala územím. Je to místo na okraji města, společnosti a zájmu. Toto nejasné území vzniklo během posledních 200 let. Je místem našeho života a naším domovem. Krajina, město, dům, venku, uvnitř – pojmy, které známe a dokážeme uchopit. Zde však přestávají stará pravidla existovat. Není to město. Není to ani krajina. BRINK chce mít to nejlepší z obou, ale je jiný, unikátní. Je sám sebou.

Na křídlech vítězství
2460 let historie architektonického soutěžení aneb co všechno se může stát, když soutěží architekti ––– Ing. arch. Eva Špačková
Stručné představení architektonických soutěží v dějinách architektury má upozornit na to, které významné stavby v různých obdobích vznikly po výběru architekta soutěží mezi více návrhy. Pestrá historie soutěžení a osudy soutěžících i výsledků soutěží na příkladech ve městech ze světa i blízkého okolí.

Magie míst ––– Jaroslav Šolc
Magie míst – jak vznikají, jak mizí, jak nás formují. Odvaha, štěstí a okolnosti při jejich vytváření. O jednom místě, které nenápadně zaniká – vyhlídková cesta na Petříně, a o druhém, které vznikne, a možná, že tomu můžeme být nápomocni… – vyhlídková promenáda na úbočí Letné.

Křesťanský vrch a křížová cesta, Klatovy
 ––– Ing. arch. Kryštof Kreisinger
Kopec se nachází na periférii města. Dříve zde byl šibeniční vrch, později nahoru vedla křížová cesta, na jejímž konci stála kaplička. Dnes se zde nachází areál budov nemocnice, mezi nimiž cesta prochází. Kaplička byla v 70. letech zbořena, cesta byla pod vrcholem přehrazena betonovou zdí a celkově zpustla. Návrh spočívá především v obnově cesty a kultivaci celé lokality.

Město jako domov ––– PhDr. Michael Šebek, CSc.
Domov je historický, psychologický a kulturní pojem. Domov je tam, kde začínáme jako děti a který znovuvytváříme jako dospělí. Odkud odcházíme do nejistého světa a kam se vracíme do bezpečí. Domov je místo na zemi a má vztah k bytu, domu, ke krajině, architektuře, světonázoru, národu, řeči, zvykům, rituálům atd. Autor pojedná o některých psychologických pojetích domova a jak se ztvárňují v architektuře.

Města pro lidi ––– Mgr. Jitka Přerovská
Jak a proč zapojovat veřejnost do proměn veřejných prostranství? Jak rozvíjet vztah lidí k prostředí, ve kterém žijí?

Bílá věž v Hradci Králové ––– Ing. arch. Jaromír Chmelík
Bílá věž je nejvyšší stavbou historického jádra Hradce Králové a tvoří významný dálkový orientační bod. Její umístění v kompozici Starého města je rovněž unikátní. Spolu s chrámem svatého Ducha, kaplí svatého Klimenta a bývalou radnicí uzavírá západní frontu Velkého náměstí. Z této strany (od náměstí) je rovněž umístěn vchod do věže. Projekt zahrnuje kromě rekonstrukce památky také návrh nových schodišť a novou přístavbu, ve které bude pokladna a informační centrum. Věž bude nadále sloužit jako vyhlídka.

Tři projekty a jedna zkušenost 
––– Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Kamil Mrva
O praktických zkušenostech z účasti v architektonických soutěžích. O radosti z úspěchu i rozčarování z (ne)realizace. A především o tom, jak neztratit přesvědčení, že architektonické soutěžení má smysl.

Milíčovský háj jih a východ, Praha 

Obytný soubor z pohledu městské části, developera a obyvatel ––– Ing. arch. Jakub Wyderka
Od roku 2007 probíhají projektové práce na obytném souboru Milíčovský háj jih a východ v Praze 11 - Hájích. Jedná se o kompletní rezidenční development rozsáhlejšího území, kde vzniká 36 bytových domů, zhruba pro 2000 obyvatel. Projekt prošel náročným procesem EIA, jehož závěry napomohly celkové revitalizaci širšího území v návaznosti na přírodní památku Milíčovský les a rybníky. Nevyřešené zůstaly, tak jako jinde, problémy s občanskou vybaveností, kdy místní orgány jasně nevymezí mantinely a podmínky a developeři získají přílišnou volnost. Města čekají na osvíceného stavebníka, který bude myslet na blaho všech a sám od sebe přinese do rozvojových území nadstandardní řešení. Ale takový nepřichází.

Panelové sídliště – fasády a meziprostory
 ––– Ing. arch. Gabriela Elichová
Analytická studie zkoumající tendence probíhajících úprav panelových domů a jejich celků, včetně proměn veřejného prostoru a vlivu těchto změn na utváření městského obytného prostředí.

Důležité maličkosti ––– Ing. arch. Petr Brožek
Příklady drobných chyb a nedostatků stavební i nestavební povahy z pražského Braníku s návrhy možností, jak s nimi naložit, pohledem občana architekta.

Brownfield – výzva, nebo obava ––– Ing. Jiří Kubát
Naše země má mnoho nevyužitých areálů v intravilánech měst. Jejich přeměna na novou funkci je náročná a vyžaduje zkušenosti s tímto řešením. Na příkladech několika takových projektů chci poukázat na různé přístupy k jejich řešení. Ne vždy se podařilo dosáhnout požadovaných cílů. I z těchto málo projektů je ale možné udělat závěr pro budoucí „řešitele“ tak, aby se vyhnuli případným nezdarům.

Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Založení společnosti předcházela dohoda mezi British American Tobacco (Czech Republic), s. r. o. a Galateia, s. r. o. o vyhlášení soutěže o Cenu Petra Parléře, která byla uzavřena 18. listopadu 2002. Poté následovalo vyhlášení prvního ročníku soutěže – 16. června 2003. K založení Společnosti Petra Parléře pak došlo 3. února 2004.
Přispívá k obnově a rozvoji sídelních struktur. Usiluje o to, aby se architektura stala v českých zemích veřejným zájmem. Organizuje architektonické soutěže na zakázku obcí a měst, poskytuje odborné poradenství při zpracování zadání soutěží, zpracovává rozvojové strategie.

Pořádá odborné konference, semináře a specializované vzdělávací projekty. Věnuje se otázkám propagace regionů, měst a obcí, je zakladatelem prestižní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Patří k největším organizátorům urbanisticko-architektonických soutěží u nás.PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. arch. Eva Brandová ––– Absolventka Stavební fakulty a Fakulty architektury ČVUT v Praze, architektka města Klatovy a členka volného sdružení architektů Brandová, Lohnický, Svatoň.

Ing. arch. Petr Brožek ––– Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, má vlastní ateliér BRAK architects, autorizovaný architekt České komory architektů.

Ing. arch. Gabriela Elichová ––– Absolventka Fakulty architektury ČVUT, spolupracovala na územních a regulačních plánech a urbanistických studiích malých sídel, nyní vlastní architektonická praxe.

PhDr. Allan Gintel, CSc. ––– Psycholog, nakladatel, manažer, místopředseda Správní rady Společnosti Petra Parléře. Absolvent Filozofické fakulty UK, obor psychologie, a IMD (International Institute for Management Development).

Ing. arch. Pavel Hnilička ––– Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, postgraduální studium na ETH Zürich, má vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti, spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle na projektech v Praze. Autor knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005).

Ing. arch. Tomáš Hradečný ––– Absolvent Fakulty architektury ČVUT, má samostatný ateliér, autorizovaný architekt ČKA, od roku 2006 člen Správní rady Společnosti Petra Parléře.

Ing. arch. Jaromír Chmelík ––– Absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha a L‘ecole d‘architecture a Nantes, má vlastní ateliér, momentálně pracuje na rekonstrukci Bílé věže v Hradci Králové.

Ing. arch. Kryštof Kreisinger ––– Absolvent Stavební fakulty a Fakulty architektury ČVUT a Escuela Técnica Superior de Arquitectura při Universidad Politécnica de Madrid, člen ateliéru architekti chmelík & partneři.

Ing. Jiří Kubát ––– Absolvent Stavební fakulty VUT Brno, pracoval jako stavbyvedoucí a v manažerských pozicích na stavbách. Působí v malé inženýrské firmě, která kromě zakázek v ČR připravuje projekty do Senegalu, Ruska a Iráku.

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. ––– Absolventka FFUK v Praze, profesorka v oboru české dějiny, vyučuje na Ústavu historických věd FF v Pardubicích.

Mgr. Karel Mráz ––– Absolvent Pedagogické fakulty UK, vyučoval na středních školách, byl starostou města Klatovy, externě spolupracoval s katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Ing. arch. Kamil Mrva ––– Absolvent Fakulty architektury v Brně, vlastní architektonické studio v Kopřivnici. Renomé v realizacích dřevostaveb ovlivněných beskydským regionem, spektrum zakázek od rodinných domů po soubory staveb a veřejných prostorů.

Jiří Oberfalzer ––– Senátor, spoluzakladatel nadace Forum 2000, zakladatel nadačního fondu Letorosty. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK, předseda Správní rady Společnosti Petra Parléře.

Mgr. Jitka Přerovská ––– V roce 2005 stála u zrodu Nadace Proměny, soukromé neziskové organizace, která se podílí na rozvoji životního prostředí měst v ČR – program PARKY a ZAHRADA HROU. Granty a odborná a konzultační podpora při realizaci projektů.

Ing. arch. Martin Rosa ––– Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně, od roku 2008 spolupracuje s ateliérem Kamila Mrvy.

Ing. arch. Zbyněk Ryška ––– Absolvent Školy uměleckých řemesel a Fakulty architektury VUT Brno, činný v Akademie der Künste, Berlin, VIZE architectural renderings a jako partner ve studiu REFUEL, autor knihy „Brink / How a city border has become the space we live in“ (2012).
   
Ing. arch. Jan Sedlák ––– Absolvent Fakulty architektury ČVUT, kde působí jako odborný asistent, vede ateliér v Ústavu navrhování. Pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století.

PhDr. Michael Šebek, CSc. ––– Absolvent psychologie na FFUK v Praze, přednáší lékařskou psychologii a lékařskou etiku v Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny na 2. LFUK. Ředitel Psychoanalytického institutu při České psychoanalytické společnosti a výcvikový a supervizní psychoanalytik.

Jaroslav Šolc ––– Absolvent oboru psychologie a pedagogika na FFUK, díky zájmu o výtvarné umění vlastní autorská tvorba – více než 50 samostatných výstav a okolo 80 společných projektů doma i ve světě.

Ing. arch. Eva Špačková ––– Architektka, členka ČKA, odborná asistentka na katedře architektury Stavební fakulty VŠB – TU v Ostravě. Vlastní rodinná architektonická kancelář Špaček projekt s.r.o. Vyučuje obor architektura a stavitelství v Ostravě, pracuje na doktorské práci na téma architektonická soutěž.

Ing. arch. Tomáš Vích ––– Absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha, má vlastní ateliér AA VÍCH. Autorizovaný architekt ČKA, člen Dozorčí rady ČKA. Publikuje na téma architektura a revitalizace města, edituje internetovou Revue Beau!, píše blog na www.archiweb.cz, člen PragueWatch o. s.

Ing. arch. Jaroslav Wertig ––– Absolvent Fakulty architektury ČVUT, spolupracuje v ateliéru A69-architekti, vede vlastní ateliér na Architectural Institute in Prague.

Ing. arch. Jakub Wyderka ––– Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze a Ecole Nationale Supérieure d‘Architecture de Nantes ve Francii. Pracuje jako hlavní inženýr projektů ve společnosti QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Související články