Výsledky soutěže 'Smuteční síň do Roudnice nad Labem'

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
20.09.2010 10:00
x
Vyhlašovatel: Město Roudnice nad Labem

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu „Smuteční síně do Roudnice nad Labem“

Termín konání soutěže: 1. 5. - 31. 8. 2010

Porota:

Řádní členové poroty
Vladimír Urban (závislý)
MUDr. Karel Dvořák (závislý)
Ing. arch. Jan Drahozal (závislý)
Ing. arch. Jan Jehlík (nezávislý)
Ing. arch. Radek Šíma (nezávislý)
Ing. arch. Martin Matiska (nezávislý)
Ing. arch. David Mareš (nezávislý)

Náhradníci poroty
Ing. Jiří Jelen (závislý)
Ing. Zdeněk Bambásek (závislý)
MgA. Michal Fišer (nezávislý)
Ing. arch. Michal Nekola (nezávislý)

Počet odevzdaných návrhů
: 127

Ceny a odměny celkem
: 200 tis. Kč1. cena (100.000 Kč) - návrh č. 100 (obdržel 12 bodů)

A.D.N.S. s. r. o.

Na rovinatém pozemku nad údolím Labe autor navrhuje stavbu s převýšenou hlavní hmotou. Vytváří tak dominantu, která se vztahuje ke vzdáleným vrcholům českého středohoří. Ustoupením ohradní zdi reaguje na polohu židovského hřbitova a dává tak vzniknout důstojnému předprostoru na konci hřbitovního areálu, symetrickému k ose aleje. Propojení s Novým městským hřbitovem je vyřešeno přirozeně. Příjezd ke vstupu do zázemí přes venkovní prostor pro návštěvníky smuteční síně považuje porota za nevhodný; řešením by bylo vést příjezd novou cestou ze severu nebo případně po západním okraji pozemku. Provoz velmi dobře vyřešen. Tento návrh dobře vyřešil ukončení obřadu - rakev je jednoduše odsunuta do zázemí. Nevhodné je umístění kanceláře mezi vestibul a prostor pro nejbližší pozůstalé. Architektonické řešení je mimořádné, návštěvník bude postupně zažívat bohaté zážitky z různorodých prostorů. Díky tomu, že je síň jakožto jádro objektu zřetelná zvenku i zevnitř, je stavba čitelná, bude se v ní dobře orientovat. Porota oceňuje bravurně zvládnuté sochařské i symbolické formování domu. Tato smuteční síň má důstojný, neokázale monumentální a výjimečný charakter a současně lidské měřítko. Provozní i investiční náklady by byly přiměřené. V porovnání s ostatními návrhy jde o více objemnou stavbu, objem je však dán především převýšením síně, ostatní části objektu jsou kompaktní a úsporně vyřešené. Návrh není založen na žádné složité technologii.

2. cena (30.000 Kč) - návrh č. 56 (obdržel 14 bodů)
Ing. arch. Pavel Jura

Neokázalé a zručné zacházení s principy volného plánu spolu s bezchybnou dispozicí a vyřešenými provozními vazbami řadí tento návrh právem mezi nejlepší. Dům je chytře propojen s jeho okolím v různých částech přesně tak, jak by se očekávalo, to platí i pro parkoviště stejně jako pro sousední areál nového hřbitova. Návrh je důkazem, že zvolený prostorový koncept spolu s uměřeným až distingovaným architektonickým jazykem je vstřícný civilnímu a nevtíravému pojetí stavebního typu smuteční síně.

2. cena (30.000 Kč) - návrh č. 89 (obdržel 15 bodů)
Ing. arch. Jindřich Starý, Ing. arch. Michal Schwarz (Lennox architekti s. r. o.)

Návrh uzavírá pozemek zdí a vytváří si tak svůj svět - zahradu, do které je umístěn objekt smuteční síně jako solitér. Spolu s židovským hřbitovem, jemuž je protiváhou, vytváří ukončení hřbitovního areálu, symetrické k ose aleje. Zahrada má archetypální, až mystický charakter. Příjezd ke vstupu do zázemí přes venkovní prostor pro návštěvníky smuteční síně považuje porota za nevhodný; řešením by bylo vést příjezd po západním okraji pozemku nebo novou cestou ze severu. Provoz objektu je celkově dobře vyřešen. Chybí oddělení vestibulu před vstupem do obřadní síně od venkovního prostoru. U místnosti pro pozůstalé by bylo vhodné přidat další toalety. Pro možnost podélného umístění katafalku při obřadu by bylo nutné obřadní síň mírně prodloužit. Režné zdivo je vhodným materiálem. Stavba by byla uživateli jistě příznivě přijata. Přes dílčí nedostatky, které lze odstranit, jde o vysoce kvalitní návrh. Neokázalými, přirozenými prostředky dosahuje autor mimořádné velkorysosti a síly. Gradace prostor, práce se světlem a materiály, celková úspornost stavby a současně bohatost prostorových zážitků a zejména transcendentální poloha sadu v návrhu jsou velmi přesvědčivé. Provozní i investiční náklady by byly přiměřené, v porovnání s ostatními návrhy jde o středně objemnou stavbu. Návrh není založen na žádné složité technologii.

3. cena (20.000 Kč) - návrh č. 23 (obdržel 16 bodů)
Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Jan Tesař, Ing. arch. Lucie Vogelová

Jedná se o velmi kvalitní realizovatelný a uměřený návrh. Objekt smuteční síně je umístěn v zadní části pozemku, na přístupové cestě – ose. Osa však směřuje asymetricky na průčelí, což jednoduchému řešení propůjčuje jemnost a rafinovanost. Pozemek je pojednán jako park se stavbou. Parkovací stání jsou s citem umístěna přirozeně v zeleni. Obslužná komunikace je vedena na kraji pozemku, paralelně
s přístupovou cestou a bezkolizně řeší provozní přístup. Dispoziční řešení je čisté, přehledné a úsporné. Proporce prostorů jsou úměrné funkcím. Ukončení smutečního obřadu je řešeno spuštěním rakve do katafalku, který umístěn do prostoru (nikoliv k zadní stěně) bohužel neumožní další manipulaci s rakví, tak aby nedošlo ke křížení provozů, resp. je třeba před dalším obřadem uzavřít smuteční síň. Dořešení je však možné. Architektonický výraz je nadčasový a velmi citlivě úměrný místu a zadání. Porota velmi oceňovala vyvážený poměr mezi civilností a „přiměřenou“ monumentalitou. Proporční řešení prostorů fasád je vědomé a bravurně zvládnuté. Atmosféra sálu je pečlivě promyšlená prostor „uzavřený do sebe“ s horním světlem a důstojnými sloupy. Návrh je z hlediska úměrnosti obestavěného prostoru, ceny stavby a realizovatelnosti promyšlen dobře a patří k nejekonomičtějším návrhům vůbec.

3. cena (20.000 Kč) - návrh č. 51 (obdržel 20 bodů)
Ing. arch. Jana Moravcová, Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Tomáš Zmek

Jedinečné pojetí s rovnocenným zastoupením stavební a krajinářské složky při nízkých pořizovacích nákladech. černá tlustá linie na rozhraní světů rafinovaně inscenuje událost pohřbu již od příjezdu hostů na parkoviště. Direktivnost pohybu smutečních hostů je vyvážena promyšleným rytmizováním prostorů na přístupu do smuteční síně od „nekonečného“ západního horizontu po soustředěný vjem při vlastním obřadu. Důmyslná práce s vedením přirozeného světla do domu. Důstojně vyřešená část pro nejbližší pozůstalé. Úsporná kompaktní dispozice jak veřejné tak neveřejné části s bezprostředními provozními vazbami. Otázkou zůstává choreografie provozů při případném veřejném vynášení rakve. Nízké okno v severní stěně smuteční síně s průhledem do koryta vyvolává neklid, podobně nejistě vyznívá konfrontace dveří (vrat) a světelného komína v čelní stěně síně. Relativní slabinou zvoleného konceptu je podmínka nezastavitelnosti volného území západním směrem.

Závěr
Porota považuje architektonickou soutěž o návrh smuteční síně do Roudnice nad Labem za mimořádnou událost. Jednak množstvím odevzdaných návrhů, jednak celkovou úrovní. Velké množství účastníků a široké spektrum názorů umožnily vybrat vysoce kvalitní návrhy. Město Roudnice nad Labem má nyní možnost realizovat na svém území další významný architektonický i obecně kulturní čin.
Nezávislí porotci si velmi cení jak přístupu města k soutěži, tak i spolupráce zástupců města v porotě. Jejich přístup byl velmi aktivní, otevřený a zodpovědný.

Více informací: www.roudnicenl.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni.html
0 komentářů
přidat komentář

Související články