Urbanisticko – architektonická soutěž "Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích"

Vložil
Tisková zpráva
29.11.2017 22:55
Strakonice

Město Strakonice vyhlásilo urbanisticko - architektonickou soutěž na řešení části centra města. Předmětem soutěže je návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jedná se o projektovou soutěž, jejímž cílem je nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Cílem úprav bude vytvoření jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Předpokládá se propojení aktivit občanů a návštěvníků města.

Prohlídka soutěžního místa s výkladem proběhne 12. 12. 2017 od 10.00 hod.
Soutěžní návrhy je možno odevzdat do 9. 3. 2018.

Bližší informace k soutěži jsou k dispozici na webových stránkách města
http://www.strakonice.eu/architektonicke-soutezeDoplňující informace:

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jedná se o projektovou soutěž, jejímž cílem je nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Cílem úprav bude vytvoření jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Předpokládá se propojení aktivit občanů a návštěvníků města. Podstatná bude podpora dalšího rozvoje centra s důrazem na aspekty nejen urbanistické a architektonické, ale i sociální, ekonomické, kulturní a ekologické.
Návrh bude obsahovat řešení vlastního veřejného prostranství, řešení zpevněných ploch včetně materiálového provedení, řešení zeleně a případných vodních prvků, řešení městského mobiliáře, osvětlení, určení a rozmístění případných výtvarných děl. V návrhu bude řešena doprava v této centrální části města.

Řešené území je vymezeno kruhovou křižovatkou na křížení Velkého náměstí a Bavorovy ulice po křížení ulic Na Stráži a U Svaté Markéty s Velkým náměstím (včetně křížení). Součástí řešeného území je napojení Velkého náměstí směrem k podchodu pod komunikací Katovickou směrem k řece Otavě (ul. Lázeňská). Soutěž zároveň prověří širší vazby v území a zapojení řešeného území do organismu města.

Požadavky na řešení


Prostor náměstí bude umožňovat širokou škálu veřejných aktivit:
 • Veřejný prostor - prioritou je nenarušit, ale naopak rozvíjet ekonomickou činnost přirozeného centra okresního města a přilehlých nemovitostí, a podpořit tím tak setkávání obyvatel; dále pak umožnit konání příležitostných kulturních a společenských akcí (umožnění příležitostného uzavření prostoru pro vjezd automobilů, umožnění výstavby pódia apod.), konání sezonních trhů (např. farmářské trhy s frekvencí 1 krát za 14 dnů, vánoční trhy, apod.);
 • Doprava - návrh dopravního řešení bude součástí soutěžních návrhů, dopravní řešení bude zahrnovat dopravu automobilovou včetně zásobování, dopravu v klidu, možnosti parkování, obsluhu přilehlých nemovitostí, cyklodopravu a pohyb pěších.
 • Dopravní obslužnost - zadavatel upřednostňuje obousměrný průjezd náměstím, v území budou zachovány plnohodnotné vjezdy do přilehlých nemovitostí, provozovnám bude umožněno zásobování z prostoru náměstí. Požadavek na zachování určitého počtu parkovacích míst není stanoven, snahou by mělo být zachování parkovacích míst v co největším množství, ovšem s ohledem na kvalitu architektonického a urbanistického řešení veřejného prostoru;
 • Městská hromadná doprava - prověřit možnost obsluhy centra hromadnou dopravou včetně zastávek hromadné dopravy;
 • Zeleň - zadavatel doporučuje řešit zeleň stromy středního až nižšího vzrůstu středněvěké kategorie s výše nasazenými korunami (2,5 m a výše);
 • Městský mobiliář - zadavatel doporučuje navázat na stávající mobiliář již zrealizované části centra města (lampy veřejného osvětlení, odpadkové koše apod.);
 • Výtvarná díla - parter může být doplněn výtvarnými díly, předpokládá se realizace vodního prvku;
 • Materiálové řešení - zadavatel upřednostňuje užití dlažby z ušlechtilých přírodních materiálů.
 • Zadavatel upřednostňuje řešení na pozemcích v majetku města Strakonice, popř. v majetku České republiky. Části návrhu, které jsou umístěny na pozemcích v soukromém vlastnictví, nesmí být stěžejní pro celkovou kvalitu soutěžního návrhu.
 • Bezbariérové řešení městského parteru;
 • Finanční náročnost při údržbě městského parteru;
 • Zvážit možnost odstranění rampy pro rozšíření prostoru náměstí;
 • Zohlednit možnosti nápravy nepřehledného a komunikačně komplikovaného řešení předpolí před Papežovými domy a související propojení Velkého náměstí a podchodu pod komunikací Katovickou směrem k řece Otavě;
 • Frekventovaný pěší tah ulicí U Sv. Markéty přes Velké náměstí do ulice Na Stráži (zejména s ohledem na konfiguraci terénu a umožnění komfortního pohybu pěších);
0 komentářů
přidat komentář