SOKEC - společensko-kulturní centrum - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu společensko-kulturního centra SOKEC na místě historického areálu hrušovanské sokolovny. Návrh jejího prostorového, provozního a funkčního uspořádání, který kromě řešení vlastního objektu zahrnuje i úpravy souvisejícího areálu a případně i navazujícího veřejného prostoru.

Vyhlašovatel: Obec Hrušovany u Brna
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Miroslav Rožnovský, starosta obce 

Sekretář soutěže: Ing. arch. Táňa Sojáková, knesl kynčl architekti s.r.o. 

Datum konání soutěže: 09. 05. 2016 - 30. 09. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 18. 10. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 32
Ceny a odměny celkem: 500.000,- Kč

Předseda poroty: Ing. arch. Dalibor Borák

Řádní členové poroty - závislí:

Miroslav Rožnovský, starosta obce
Ing. arch. Dušan Knoflíček, 2. místostarosta obce - místopředseda soutěžní poroty

Řádní členové poroty - nezávislí:

Ing. arch. Dalibor Borák
prof. Ing. arch. Ján Stempel
Ing. arch. MArch. Adam Gebrian

Náhradníci poroty - závislí:

Ing. Mgr. Pavel Kadlec, 1. místostarosta obce
Ing. Pavla Dratvová, radní obce

Náhradníci poroty - nezávislí:
Ing. arch. Marek Štěpán
Ing. arch. Markéta Veselá1. cena – návrh č. 19 – 270.000 Kč

autoři: Štěpán Kubíček; Jan Novotný; Martina Buřičová; Jonáš Krýzl

Stručná anotace návrhu:
Atraktivní architektura pro společenský, kulturní a sportovní život obce. Forma je jednoznačná, prostá, důstojná. Udržet a nepokazit stávající přátelskou atmosféru. Propojení všech funkcí v jeden celek: víceúčelový sál – restaurace – terasa – hřiště - zahrada. Prostředí pro setkávání a relaxaci obyvatel různých věkových kategorií.
Hodnocení poroty: Jedná se o objekt, který soustřeďuje provozy do jedné hmoty. Porota oceňuje, že vstupní průčelí mírně odsazuje parter, uliční čáru drží hmota budovy v patře. Po diskuzi se zadavatelem porota doporučuje odsadit objekt
na západní straně pozemku více k hraně pozemku u ulice Havlíčkova, čímž by se zvětšila volná plocha zahrady pro konání akcí. Diskutovány byly rovněž výškové návaznosti hmoty patra na okolní budovy. Porota považuje
za vhodné umístění příjezdu k obecnímu úřadu k severní hraně zahrady. Nutno prověřit řešení vjezdu do dvora k obecnímu úřadu.
Dispozice pracuje s vrstvením prostor (sál – restaurace – pergola – zahrada), které na sebe navazují rovnoběžně s ulicí. Porota ocenila vytvoření důstojného dvoupodlažního sálu. Interiér je velmi kultivovaně řešen a vyjadřuje jeho společenskou funkci. Skutečnost, že v 1.NP na něj navazuje restaurace propojující sál se zahradou byla rovněž oceňována. Diskutována byla možnost zmenšit hloubku restaurace tak, aby mohla být bezpečně zachována lípa stojící u budovy. Porota ocenila návaznost malého sálu na obecní úřad.
2. cena – návrh č. 15 – 140.000 Kč
autoři: prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Stručná anotace návrhu:
Řešené území nachází mezi ulicemi Masarykovou a Havlíkovou jižně od budovy Obecního úřadu. Hlavní vstup a průčelí je navrženo z ulice Masarykovy, a je orientován základní provoz celého objektu. K prostoru venkovních hřišť je potom zajištěna obsluha šaten pro sportovce, venkovní hřiště, vstup do klubu mládeže i obsluha návštěvníků sezení pod lipou.
Vlastní objekt je řešen ve dvou nadzemních podlažích v úzkém vztahu k památné lípě, kterou autoři považují za hlavní motiv a prvek celé kompozice. Celá koncepce je vedena snahou o vyřešení maximálně polyfunkčního objektu s kulturní, společenskou a sportovní využitelností v souladu se všemi potřebnými a uvažovanými aktivitami v souladu s životem celé obce.
Stavební řešení předpokládá železobetonové a zděné vertikální i horizontální konstrukce, fasády a kombinaci bílých omítek, pohledového betonu, skla a dřeva. Dispoziční i architektonické řešení bylo vedeno respektem k tomu charakteristickému fenoménu území.
Hodnocení poroty: Porota oceňuje předprostor, návaznost navržené budovy na sousední domy v uliční čáře a skutečnost, že foyer je orientováno k ulici. Prostor foyer však považuje za naddimenzovaný. Další otázkou je umístění vstupu
do restaurace přímo přes toto foyer. Vhodné je umístění sálu se stoly v prostoru u zahrady. Porota upozorňuje, že restaurace by měla mít návaznost na zahradu. Porota považuje za pozitivní zachování volného prostoru zahrady a umístění kryté terasy v ní. Navržené stupně posilují přírodní konfiguraci terénu, který si zachovává charakter amfiteátru. Použití vysokého řádu na uliční fasádě považuje porota za vhodné, diskutován byl vztah střední části fasády s vysokým řádem a plných stěn s okny. Chybí propojení na obecní úřad v patře. Porota oceňuje umístění prostorů zázemí do okrajových, nepravidelnost pozemku vyrovnávajících, míst v rámci dispozice.
3. cena – návrh č. 09 – 60.000 Kč

autoři: Ing. arch. Martin Neruda; Ing. arch. MgA. Markéta Mráčková; Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová

Stručná anotace návrhu:
Nové společensko-kulturní centrum v Hrušovanech u Brna navazuje na dlouhou sportovní a kulturní tradici
v tomto místě. Parcela „Sokecu“ propojuje dvě základní linie ulic v obci, pozice u školy a obecního úřadu a její kulturní i sportovně komunitní využití z ní vytváří jádro života v Hrušovanech.
Navrhujeme kompaktní dům, který bude obci vlastní. Dům svým rozsahem nezmenšuje a neoslabuje současný venkovní prostor obepnutý prstencem vzrostlých stromů. Nabízí požadovanou náplň v elementárně řešené dispozici.
Upravený veřejný dvůr propojujeme se zadním předprostorem radnice a zároveň s Masarykovou ulicí skrze proluku navazující na stávající úzký průchod. Dvůr je terénně upraven do podoby přírodního amfiteátru
s venkovními hřišti a mobilním pódiem.
Chceme vytvořit příjemné kulturně-společenské prostředí s přihlédnutím k architektonické,urbánní,ekonomické i ekologické stránce.
Hodnocení poroty: Návrh, který koncentruje vše do jedné hmoty a zachovává stávající objekt skladu-jídelny. Porota oceňuje kompaktnost a sebevědomí návrhu, který má monumentální charakter.
Budova má přehledné vnitřní uspořádání. Dispozičním problémem je umístění zázemí restaurace dovnitř dispozice 1.NP. Porota nepovažuje za nejvhodnější, že odbytový prostor restaurace je umístěný dále od sálu.
Orientace oken na fasádách je diskutabilní.
Porota považuje za pozitivní, že návrh zachovává stávající zahradu a vysazuje zde nové stromy. Posiluje přírodní konfiguraci terénu, který si zachovává charakter amfiteátru.
Porota oceňuje propojení úřadu se sálem přes vložené foyer.
Odměna – návrh č. 25 – 10.000 Kč

autoři: Ing. arch. Martin Prokš; Ing. arch. MgA. Marek Přikryl

Stručná anotace návrhu:
Pro návrh je zásadní velký multifunkční sál. Svým širokým záběrem tvoří těžiště domu a cílem je nechat jej vyniknout v širších urbanistických i dispozičních souvislostech. Sál je odskočený od uliční čáry a spolu se stejným odsazením školy naproti spoluvytváří a rozšiřuje veřejný prostor obce. Prostor kryje markýza, doplněn je mobilářem, pítkem, stromořadím. Boční prosklená fasádá se otevírá jak do ulice, tak do zahrady a vytváří mezi nimi průhledný můstek. Náplň uvnitř oživuje zároveň dění vně.
Zahrada je charakteristická svou neformální atmosférou, na kterou návrh navazuje rozdělením náplně do více objektů. Novostavba s hlavním sálem je propojena s hostincem v původní jídelně a zahradu uzavírá nový klub se zkušebnou. Vše doplňují zachovalé vzrostlé stromy.
Hodnocení poroty: Návrh rozděluje provozy do objektů u ulice, dvorního křídla u zahrady a volně stojícího objektu na její západní straně. Porota ocenila skutečnost, že návrh vytváří rozptylovou plochu před domem a zachovává volnou zahradu. Otázkou je umístění objektu na západní straně pozemku, který by podle poroty měl být odsunut k hranici
na Havlíčkově ulici, aby byla zahrada rozšířena.
Porota by považovala za vhodné vyvarovat se zastínění kanceláře obecního úřadu objektem restaurace.
Porota považuje za pozitivní, že je multifunkční sál umístěn v přízemí a je v kontaktu s ulicí. Nevýhodou je, že sál je víceméně jednopodlažní, a v patře nad ním slouží k výhledu do sálu pouze relativně malý balkon.
Návrh má nedostatečné zázemí restaurace a nevhodně řešené zásobování. Výraz budovy je jednoduchý, otázkou je dostatečné vyjádření jeho funkce. Nevhodné je zdvojené umístění toalet v suterénu a patře. Klubový prostor je nevhodně řešen v rámci dispozice.
Odměna – návrh č. 18 – 10.000 Kč
autoři: Ing. arch. Pavel Šefl; Ing. arch. Tereza Kupková; Ing. arch. Ondřej Kuptík; Ing. arch. Lucie Němcová

Stručná anotace návrhu: Obec Hrušovany potřebuje veřejné - komunitní místo, kde se bude moci setkávat pestrý mix obyvatel a který nabídne kvalitní veřejnou vybavenost. Navrhujeme soubor staveb hmotově inspirovaný tradiční typologií venkovské zástavby - dvůr, stodola, zápraží ... - .
Nově navržené budovy vytvářejí veřejný prostor při ulici Masarykova v sousedství obecního úřadu a zároveň nově definují vnitřní centrální společenské prostranství lemované pravidelným sloupovím. Tento sdílený dvůr je obsloužen hospodou s venkovním výčepem, pódiem, velkým sálem a navazujícím klubem – s potenciálem vytvořit specifickou lokální atmosféru pro všechny místní.
Hodnocení poroty: Jedná se o radikální návrh. Návrh nedrží uliční čáru, odhaluje štít obecního úřadu a vytváří „dvě proluky“. částečně do ulice vytváří ploty. Radikálně upravuje zahradu mateřské školy, kterou umisťuje podél Havlíčkovy ulice. Z této strany je zahrada areálu přístupná pouze průjezdem. Porota oceňuje velký vnitřní prostor společenského dvora a otevření obecního úřadu i ze strany dvora. Porota považuje za problematické a necitlivé umístění stavby přímo na severní hranici pozemku, která sousedí se zahradou rodinného domu. Nevýhodu návrhu porota shledává v oddělení hospody od sálu.
Porota oceňuje, že se jedná o kultivovaně zpracovaný projekt.
Odměna – návrh č. 27 – 10.000 Kč
autoři: Ing. arch. Ivan Palacký; Ing. arch. Petr Čáslava, Ing. arch. Roman Čerbák; Ing. arch. Tomáš Doležal; Ing. arch. Martin Klenovský

Stručná anotace návrhu: Návrh novostavby nové hrušovanské sokolovny převádí hlavní prostorové a funkční kvality stávajícího areálu
do aktualizované podoby, aby tak v zásadě osvědčené řešení mohlo dostát požadavkům současnosti. Současný konglomerát budov, které jsou ve stavebně nevyhovujícím stavu, bude demolován a do vzniklé proluky bude vložen archetyp obecního spolkového domu – jasně vymezená nečlenitá hmota se sedlovou střechou
a výrazným typografickým označením.
Dispoziční uspořádání areálu klade důraz na bezkolizní koexistenci reprezentačních a komunitních prostor, což se propisuje i do materiálového řešení, které kombinuje hladké (bílá omítka) a hrubé materiály (režná cihla).
Prostor klubu mladých je záměrně oddělen od hlavní budovy, kvůli eliminaci předpokládaného akustického zatížení. Zároveň tak odděluje utilitární sportoviště od místa konání obecních slavností – centrální plochy lemované stávající vzrostlou zelení. Motto: Rekonverze historické situace moderními prostředky.
Hodnocení poroty: Jedná se o kompaktní budovu s multifunkčním sálem orientovaným do ulice s dostatečně velkým vestibulem, na který navazuje velký klubovní prostor i hostinec. Jedná se o stylově nejtradičnější návrh.
Stejně jako u návrhů č. 19 a 25 by porota ocenila odsunutí objektu na klubu pro mladé k západní hranici pozemku k Havlíčkově ulici, aby došlo k rozšíření plochy zahrady.
Porota oceňuje smysluplnou dispozici a kultivovanost prezentace návrhu.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář