Obecní dům Moravské Bránice - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu Obecního domu Moravské Bránice – víceúčelové budovy obecního úřadu s kulturním sálem a dalšími funkcemi. Návrh kromě prostorového, provozního a funkčního uspořádání vlastního objektu měl zahrnovat také úpravy navazujícího veřejného prostoru.

Vyhlašovatel: Obec Moravské Bránice

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Kamil Ferda, starosta obce 

Sekretář soutěže: Ing.arch. Táňa Sojáková, knesl kynčl architekti s.r.o.
Datum konání soutěže: 1.9.2016 - 6.1.2017
Datum zveřejnění výsledků: 3.2.2017
Počet odevzdaných návrhů: 39
Ceny a odměny celkem: 300 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Kamil Ferda, starosta obce – místopředseda soutěžní poroty
Ing. Jan Trecha, místostarosta obce

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing.arch. Dušan Novotník
Ing.akad. arch. Jiří Klokočka – předseda soutěžní poroty
Ing.arch. Michal Sedláček

Náhradníci poroty - závislí
Bc. Lenka Badinová
Monika Brustmannová
Mgr. Martin Zaplatílek

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing.arch. Jana Janíková
Ing.arch. David Mikulášek1. cena : 120 000,- 
Kč
Autor: Apropos Architects s.r.o. / 
Ing.arch. Michal Gabaš 

Spoluautor: Ing.arch. Tomáš Beránek
Hodnocení poroty: Vítězný návrh vytváří na straně k hlavní silnici velkorysý prostor náměstí, na straně druhé ctí uliční čáru historické návsi a podél silnice drží uliční čáru a situuje technický dvůr. Hmota sálu navazuje na přilehlý štít sousedního domu, zatímco hlavní štít radnice vytváří dominantu veřejného prostoru a jistým způsobem zrcadlí štít sousedního domu. Porota pozitivně vnímá použití stromů na odstínění štítů sousedního domu. Autor navrhuje formy odpovídající typologii obecní zástavby. Používá tradiční materiály typické pro obec. Architektonická forma radnice se liší od formy budovy hasičské zbrojnice. Porota také oceňuje odlišení materiálové, a to použitím jiné střešní krytiny. Tím se identifikují jednotlivé provozy. Porota kladně hodnotí umístění provozu radnice v přízemí, jasný vstup z náměstí, vstup do sálu a jeho propojení interiéru s exteriérem. Porota oceňuje přímý přístup světla do sálu a otevření sálu do prostoru pod střechou. Také hasičská zbrojnice má dobře řešený výjezd hasičských vozů. Návrh dodržel požadovaný objem stavby. Vzhledem k materiálově konstrukčnímu řešení lze předpokládat, že je možné dodržet stanovenou výši investičních nákladů. Stejně tak objem vytápěného prostoru by měl odpovídat možnostem vyhlašovatele. Navíc díky tomu, že jsou provozy v samostatných objektech, umožňuje návrh etapizaci.2. cena : 80 000,- 
Kč
Autoři: IGLOO ARCHITEKTI s.r.o. /
 Ing.arch. Jan Pačka, 
Ing.arch. Igor Šimon 

Spolupráce: Ing.arch. Radek Fila
Hodnocení poroty: Zajímavou kompozicí hmot dochází ke gradaci veřejného prostoru směrem k hlavní ulici, ke které náleží/sousedí hlavní veřejný prostor vytvářející novou moderní náves. Návsi dominuje nová budova radnice a její rozměry umožňují konání velkých akcí. Hmotová kompozice celého návrhu odpovídá vnitřnímu funkčnímu členění. Autor používá formy odpovídající typologii obecní zástavby. Také využívá tradičních materiálů typické pro obec. Návrh dodržel uliční čáru původní zástavby na historické návsi. Členěním jednotlivých hmot se integruje do měřítka okolní zástavby. Hmotou nové budovy radnice také řeší problematiku sousedního štítu. Měřítko, hmota a forma odpovídá významnosti objektu. Porota kladně hodnotí estetiku polotransparentní věže. Velkorysé je řešení sálu, jeho prosvětlení, otevření do krovu, včetně zázemí sálu. Návrh překračuje stanovený objem stavby. Přestože autoři návrhu zdůvodňují toto překročení, porota je přesvědčena, že lze navržené řešení upravit tak, aby dodrželo stanovenou hranici investičních nákladů. Provozy jsou umístěny v samostatných objektech. Návrh umožňuje etapizaci.3. cena : 50 000,- 
Kč
Autor: FARA ON union s.r.o. / 
Ing. et Ing.arch. Rudolf Müller
S
polupráce: Ing.arch. Martin Křivánek
Hodnocení poroty: Návrh vytváří nové náměstí v centru obce směrem k hlavní ulici a všechny požadované funkce integruje do jedné hmoty. Také se zabývá řešením zakrytí štítu sousední budovy pomocí vegetace. Porota oceňuje dodržení uliční fronty na historické návsi. Vstup do radnice je v centrální pozici, v ose hlavního prostoru. Sál je pozitivně propojen s exteriérem. V rámci objektu autoři navrhují vnitřní atrium, které vytváří příjemný poloveřejný prostor pro zaměstnance i návštěvníky a současně umožňuje prosvětlení budovy zevnitř. Kompaktní řešení umožňuje minimalizaci komunikačních ploch. Porota kladně hodnotí přízemní polohu všech funkcí a zajímavou soudobou formu architektonického výrazu. Mírné překročení požadovaného objemu stavby nemusí nutně vést k navýšení investičních nákladů. Díky kompaktnosti budovy se dá předpokládat úspora provozních nákladů. Komplikovaná je etapizace.Odměna: 25 000,- 
Kč
Autoři: AKJančina s.r.o. / Ing.arch. Juraj Jančina, Ing.arch. Jozef Bátor PhD., Ing.arch. Jozef Kijonka, Dang The Anh
Hodnocení poroty: Porota oceňuje vytvoření veřejného náměstí a poloveřejného dvora mezi budovami. Forma odpovídá tradiční formě vesnické zástavby interpretována moderními prvky. Porota považuje za pozitivní, že je parkoviště situováno mimo hlavní veřejný prostor. Kvůli relativně velkému množství upravených venkovních ploch a materiálu fasády lze očekávat vyšší rozpočet na stavbu.Odměna: 25 000,- 
Kč
Autoři: P6PA+Architects s.r.o. / Javier Navas Fabregat, 
Ing.arch. Martin Klejna
Hodnocení poroty: Návrh soudobě interpretuje tradiční formu. Centrální pozice objektu radnice a sálu odpovídá významu budovy v organismu obce. Příjemný je veřejný prostor přiléhající ke společenskému sálu.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář