Mendlovo náměstí v Brně - výsledky soutěže

Jednofázová vyzvaná ideová urbanisticko-architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo urbanisticko-architektonické řešení Mendlova náměstí pro nalezení
odnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji, či jako podkladu pro změnu Územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno.

Vyhlašovatel: Statutární město Brno zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města
Organizátor: Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Sekretář soutěže: Ing. & Ing. arch. David Mikulášek

Řádní členové poroty - závislí
Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. Petr Vokřál
Mgr. Martin Ander, PhD.

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Zdeněk Eichler
Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
Ing. arch. Adam Halíř
Akad. arch. Ladislav Kuba

Náhradníci poroty - závislí
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Robert Sedlák
Ing. arch. Luboš Františák

Přizvaní odborníci:
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. - dopravní specialista 

Ing. arch. Pavel Weviora - ÚOP NPÚ v Brně 

Ing. arch. Martin Zedníček - vedoucí OPP Magistrátu města Brna 

Ing. Jan Seitl - DPMB 


Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.
Datum zveřejnění výsledků: 26.9.2018
Počet odevzdaných návrhů: 7
Ceny a odměny celkem: 1 800 000,- Kč1. místo - částka 500 000,- Kč
Autor: Ing. Michal Palaščák, Ing. arch. Michal Poláš, Ing. arch. Jan Flídr 

Spolupráce: Lukáš Černý, Petr Rozsypal
Hodnocení poroty: Návrh vychází ze schváleného konceptu dopravního řešení. Nový charakter řešeného území pak utváří tři základní prvky: • Dostavba stávajícího bloku uprostřed území • Nově navržený solitérní objekt s tržnicí na zklidněné východní straně náměstí • Ponechání západní části území pro rozsáhlý park Na prostor dopravního terminálu na jižní straně náměstí navazuje nově vymezená piazzeta vhodného a příjemného měřítka, s domy rámujícími průhled na baziliku. Rozšíření stávajícího parčíku až po novou komunikaci protínající území odůvodňují autoři absencí dostatečně velkého pobytového parku v souvislosti s předpokládanou výstavbou v okolí. Návrh tak nabízí zklidněný prostor se zelení vhodně propojený s předprostorem pivovaru. Porota se neshodla v hodnocení kompozice objektů a jimi vymezených veřejných prostranství a definování prostoru. Charakter nového objektu tržnice s volným přízemím a hřištěm na střeše porotu rovněž nepřesvědčil. Návrh plně nevyužívá potenciál dostavby severní části ulice Hybešovy v dotčeném území.
2. místo - částka 450 000,- 
Kč

Autor: Atelier RAW s.r.o. / Ing. Rostislav Košťál, Ing. arch. Markéta Koláčná, Ing. Petr Soldán, 
doc. Ing. arch. Ivan Wahla, doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Hodnocení poroty: Návrh pracuje s racionálním členěním ploch a s jasnou organizací dopravy. Hmotové doplnění zástavby se kromě dostavby špalíčku uprostřed plochy a uzavření západní strany území novou hmotou soustředí na ústí ulice Křížová, kde je navržen solitér Starobrněnské galerie i dostavba protějšího nároží (reálnost dostavby je však otázkou). Za velmi zdařilé porota považuje zejména urbanistické řešení průrazu Hybešova. Naopak ponechání rozsáhlé plochy parkového náměstí na západě není jednoznačně pozitivně hodnoceno. Podobně nejednoznačná je půdorysná stopa dostavby centrálního bloku bez návaznosti na hmotu kláštera – prostor náměstí pak není jednoznačně vymezen. Požadavky zadání byly z velké části splněny a řešením zeleně, rozsahem výsadby a zelených ploch i předčily očekávání poroty. Podzemní parkovací objekty jsou navrženy s ohledem na výsadbu stromů. Koncepce dopravního řešení respektuje podklad schválený městskou částí a podle vyjádření odborného znalce poroty má s dílčími úpravami předpoklady pro úspěšné projednání. Jako nadbytečné se jeví propojení ulice Hlinky směrem k Úvozu jednosměrnou komunikací.3. místo - částka 250 000,- 
Kč
Autor: Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o. / Ing. arch. David Přikryl, Bc. Lukáš Hodek, 
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Hodnocení poroty: Textem deklarované členění na tři svébytné veřejné prostory zůstává pouze u tvrzení. Návrh nových hmot tuto premisu nenaplňuje. Členité formy vnáší do prostorově roztříštěného území neklid a řadu dalších vnořených zákoutí s nejasným účelem. Prostorové působení forem je dále znejišťováno odebíráním hmoty v parteru. Vznikají tak podchody či loubí o výšce dvou pater, které v kontextu stávající zástavby působí nepatřičným měřítkem. Koncepce dopravy je respektována vysokou měrou, což je pozitivem návrhu. Rozporuplně až chybně ovšem vyznívá přetnutí severovýchodního náměstí se sochami tříproudou komunikací pro IAD a BUS. Tento prostor vyjmutý z klášterního okrsku a napojený na část někdejší stopy Mendelova náměstí je v návrhu naplněn symbolickými významy a popisován autory jako téměř duchovní, ale zatížení dopravním průtahem tento záměr ruší. Textová zpráva dopravní řešení nepopisuje a není tak zřejmé vedení linek a umístění zastávek trolejbusů. Při studiu návrhu se porotě nepodařilo odhalit, zda je Mendelovým náměstím myšlen pouze prostor s terminálem TRAM (mezi nově navrženou zástavbou a frontou stávající zástavby na jihu), nebo také prostor se sochami, který je v textu popisován také jako Mendelovo náměstí. Tato dualita a nejednoznačnost je bohužel signifikantní pro celou koncepci návrhu. Také forma Starobrněnského náměstí je deklarována pouze v grafickém schématu. V návrhu je bohužel také okrojeno o dopravní plochy a jeho výraz a význam je tak výrazně oslaben. Navržená rozvolněná urbanistická struktura v lokalitě plánovaného průrazu Nová Hybešova je značně nepřesvědčivá.

0 komentářů
přidat komentář

Související články