Kultivace veřejného prostoru v Ústí nad Labem - výsledky soutěže

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
23.01.2015 09:45
Prokš Přikryl architekti

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na kultivaci veřejného prostoru vymezeného obchodními domy Labe a Forum v ulici U Kostela, včetně stávající pěší propojky do ulice Revoluční, s řešením návazností především na nejbližší okolí. Předmětem řešení byl návrh na víceúčelové využití prostoru a posouzení podílu tržní, volnočasové, případně jiné funkce. Návrh řešil funkční a prostorové uspořádání prostoru, včetně umístění mobiliáře a osvětlení.

Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vít Mandík
Sekretář soutěže: Mgr. Pavel Nepivoda
Porota:
Řádní členové poroty 


Nezávislí: 
Ing.arch. MgA. Petr Pinkas, 
Ing.arch. Vladimír Balda, 
Ing.arch. Jiří Janďourek
Závislí: 
MUDr. Pavel Dlouhý, radní města Ústí n./L., 
Ing. arch. Jitka Fikarová, členka komise pro územní plánNáhradníci poroty
Nezávislí: 
Ing. Štěpánka Šmídová
Závislí: 
Pavel Vodseďálek, zastupitel města Ústí n./L., 
Ing. arch. Jiří Němeček, člen komise pro územní plán1.cena (80 000,-) Ing. Marie Hlavatá / Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá
Hodnocení poroty: Návrh situuje stálou tržnici s možností konání farmářských trhů v centrální části řešené plochy. Řešení chytrým způsobem pracuje se svažitým terénem. Stavba tržnice má dvě výškové úrovně a tím je docíleno odstranění schodů před OD Labe a zajištěny bezbariérové vstupy do obou obchodních center. Po obou stranách tržnice vznikají dvě uličky v různých výškových úrovních - výše položená před OD Labe a druhá na stávajícím terénu před OC Forum. Spodní ulička podél OC Forum je průjezdná pro zásobování a cyklisty a je lemovaná liniovou výsadbou vzrostlých stromů. Alej vhodně přispívá k oživení fasády OC Forum, je doplněna lavičkami a stojany pro kola. Návrh počítá s obnovou prosklené fasády OD Labe včetně přímého důstojného vstupu z řešeného prostoru. Součástí objektu tržnice jsou dvě menší kavárny s možností venkovního posezení v kultivovaných předzahrádkách, doplněných výsadbou zeleně. Decentní objekt tržnice má vlastní zázemí a WC. Porota ocenila čisté řešení, navozující pocit elegance a noblesy řešení, ke kterému přispěla i hezká grafika návrhu.
1.cena (80 000,-) Ing. arch. MgA. Marek Přikryl / Ing. arch. Martin Prokš, MgA. Filip Kotlář
Hodnocení poroty: Jednoznačně reálný návrh, který velmi přehledně a efektivně čistí a řeší stávající situaci v prostoru, nepoužívá žádné zbytečné prvky. Základním bodem návrhu je rekonstrukce prostoru podloubí pod OD Labe, do kterého jsou vloženy konstrukčně nezávislé prodejní stánky, v novém designu. Plocha před stánky je doplněna velkou markýzou, opět samonosnou a nezávislou na konstrukci OD Labe. V prázdném a čistém prostoru mezi obchodními domy zůstává možnost flexibilního a libovolného použití plochy pro městské aktivity. Předmět a účel soutěže je velmi kvalitně podchycen. Návrh je reálný po vyřešení majetkoprávních vztahů a definování spolupráce mezi městem a majitelem OB Labe. Návrh je z hlediska poroty pro OD Labe velmi přínosný a maximálně využívá jeho přítomnost a stávající formu prodeje. V návrhu není detailně zobrazeno výtvarné a materiálové řešení parteru, zobrazení není jednoznačně srozumitelné, typ dlažby a detaily nejsou definovány.
3. cena (40 000,-) Atelier KM(0) - Kilometrezero / Alvaro Garcia Mendive, Jan Kudlička
Hodnocení poroty: Návrh pracuje s konceptem modulů, jimž dává různé funkce a podoby. Tím celý návrh přináší do prostoru mnoho funkcí a dá se očekávat, že tím bude atraktivní pro široké spektrum návštěvníků. Stejně tak uvedené umožní variabilitu prostoru a jeho využití v době, kdy se zde nebudou konat trhy. Některé z navrhovaných funkcí však zřejmě nebudou reálné. Stejně tak množství modulů s rozdílnými funkcemi je značné, místy může tak prostor působit až chaoticky a přeplněně. Návrh je svěží, dobře myšlenkově propojuje historický střed města a panelový fenomén města- užitými materiály, celkovým vyzněním prostoru.
Odměna (15 000,-) Ing. arch. Martin Vlnas / Bc. Martin Duba, Bc. Tereza Komárková
Hodnocení poroty: Návrh pracuje s historií místa a souvislostmi okolních veřejných prostor. Toto transformuje do prvku kolejnic v dlažbě, vodního prvku etc. Rastr kolejnic je odvozen z konstrukční mřížky OD Labe. Navrhované řešení přináší variabilitu řešeného prostoru, zároveň je prostor je přehledný, čistý. Řešení stánků je přesvědčivé.
Mimořádná odměna (5 000,-) Ing. Miloš Strnad / Ing. arch. Štěpán Kotous, Ing. arch. Miroslav Kouba, Ing. arch. Jiří Kugl
Hodnocení poroty: Návrh prezentuje jasný koncept v podobě úhlopříčného rozdělení hlavní plochy na dvě přibližně stejné poloviny. Toto řešení nabízí mnoho výhod a překvapivých momentů. Úhlopříčka dělí plochu na dvě funkční části. Komunikační v podobě širokého chodníku na straně OD Labe a relaxačně odpočinkovou se vzrostlými stromy na straně OD Fórum. Široký chodník je současně rampou, která tak elegantně vyrovnává rozdílné výškové úrovně stran plochy. Směr rampy odpovídá nejfrekventovanějšímu pohybu pěších skrze řešené území. Jako inspirativní se jeví přemístění stánků trhovců ve zúžení pře kostelním náměstím. V návrhu je přesvědčivě zdokumentováno uzavření plochy směrem k autobusovému nádraží vrostlými stromy v relaxační části. Vyčištěně a uzavření parteru OD Labe pro účely Stěny umělců je nepřesvědčivé. Vytváří se tak duplicita funkcí, protože v návrhu je pro kulturní účely rovněž navržen vagón v relační části plochy. Instalovaný vagon není pro navrhovaný účel "kulturní laboratoře" zcela vhodný z důvodů jeho malé univerzálnosti využití, bezbariérovosti a možnosti změny jeho tvaru a mobility. Použití tohoto druhu dopravního prostředku, jako symbolu, se v daném místě jeví jako nevhodné a vzbuzuje více pochybností než pochopení. V návrhu zcela chybí vzhled nebo představa prodejního stánku. Stánky jsou navrženy na frekventované místo, kde je nutné počítat s náročnějšími požadavky na jejich vzhled, mobilitu i způsob vystavení a prodeje zboží. Návrh je nutné zařadit mezi velmi inovativní, které se snaží zadaný úkol řešit netradičně, ale se zřetelem na reálnost provedení.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář