Komunitní centrum Hloubětínská 55 - vypsání soutěže

Zdroj
CCEA
Vložil
Tisková zpráva
12.02.2014 08:30
Městská část Praha 14 vyhlašuje jednokolovou mezinárodní architektonickou soutěž na komunitní centrum Hloubětínská 55.

Předmětem soutěže je zhotovení návrhu nového komunitní centra, které bude umístěno v lokalitě historického jádra Hloubětína, k.ú. Hloubětín, v sousedství památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora. Komunitní centrum by mělo vytvořit společenské centrum místa, zajistit prostor pro setkávání oficiálních i neoficiálních komunitních skupin a prostor pro spolupráci Městské části Praha 14 s občany.

Předpokládané náklady na novostavbu komunitního centra jsou odhadovány na 19 mil. Kč bez DPH.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější a nejzajímavější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější soutěžní návrh), které splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách. Městská část Praha 14 bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro realizaci komunitního centra a přilehlých veřejných prostor.
 

Členové poroty nezávislí:
Doc. Ing. arch. Michal Kohout
arch. Anne Catherine Fleith
Ing. arch. Svatopluk Sládeček

Členové poroty závislí:
Bc. Radek Vondra – starosta MČ
Ing. arch. Milan Veselý – hlavní architekt MČ
 
Náhradníci poroty nezávislí:
Ing. arch. Juraj Calaj
Ing. arch. Regina Loukotová, PhD.

Náhradníci poroty závislí:
Josef Kutmon – zastupitel MČ
Mgr. David Kašpar – ředitel p.o. Praha 14 kulturní

Ustavující zasedání poroty: 5. prosince 2013
Datum vyhlášení soutěže o návrh: 10. února 2014
Zodpovězení dotazů soutěžících: dotazy mohou být podány do 3.března 2014 na e-mailovou adresu sekretáře soutěže.
Registrace soutěžících: do 17. března 2014.
Dotazy k předmětu soutěže, které zodpovídá vyhlašovatel , budou zodpovězeny do 4 pracovních dnů od lhůty pro podání dotazů.
Dotazy k předmětu soutěže, které zodpovídá porota , budou zodpovězeny do 10 pracovních dnů od lhůty pro podání dotazů.
Podání soutěžních návrhů: do 31. března 2014 do 14:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha 14
V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na adresu vyhlašovatele ve stanovené lhůtě do 31. března do 14 00.

Program

Zadání Komunitního centra
Řešený pozemek se nachází přímo v historickém jádru obce a návrh nového objektu by měl plně respektovat tradiční uspořádání vesnické struktury. V území historického jádra je stanovena jednotná výšková regulace maximálně 2 nadzemní podlaží a sedlová střecha s možností využití podkroví.
Komunitní centrum s celoročním provozem bude sloužit především k lokálním komunitním aktivitám. Součástí komunitního centra budou klubovny, které je možné využít pro konání komornějších, komunitně – společenských programů, setkávání různých zájmových skupin, pořádání besed, přednášek, cvičení pro maminky s dětmi apod.
Kavárna stejně jako komunitní centrum bude v provozu celoročně, fungující jak pro návštěvníky komunitního centra, tak i pro veřejnost. Ke kavárně bude přidružen i menší prostor pro dětský koutek. Prostor kavárny může být příležitostně využit i jako co-workingové centrum pro pracující matky a podobné aktivity.
Víceúčelový sál s přilehlými prostory je vzdušný prostor pouze se sezónním provozem (jaro-podzim). Předpokládá se ne trvale vytápěný zastřešený prostor s možností úplného nebo částečného uzavření/ otevření fasády a jeho propojení směrem do exteriéru. Víceúčelový sál poslouží primárně k neformálnímu setkávání občanů, konání společenských akcí (svatby, oslavy, oficiální obřady, plesy, atd.) a pořádání kulturních a volnočasových aktivit (besedy, výstavy, kurzy, pohádky pro děti). Nabídne přímé propojení s přilehlou zahradou. Návrh řešení víceúčelového sálu by měl umožnit krátkodobé vytopení objektu i v zimním období. V případě potřeby by mělo být umožněno propojení sálu s kavárnou.
Pobočka městské knihovny, přesunutá ze stávající lokace u stanice metra Hloubětín, nabízející základní výpůjční a informační služby, pořádání vzdělávacích, kulturních akcí a pořadů cílených na různé věkové i sociální skupiny. Knihovna by měla mít komunitní roli – knihovna jako místo občanského a mezigeneračního setkávání.
Celý objekt musí být bezbariérově přístupný. Součástí návrhu KC je i řešení přilehlých veřejných prostor – prostranství před objektem KC při Hloubětínské ulici a plochy zeleně – budoucí zahrady KC.

Zadání úprav veřejných prostor/okolí KC
Předprostor východně od novostavby ko­munitního centra bude upraven jako veřejné prostranství doplněné městským mobiliářem. Nezbytný počet parkovacích stání pro potřeby KC bude navržen u objek­tu Křižovnického dvora na pozemku parc. č. 2499/18 rekonstrukcí stávající plochy (není součástí rozpočtu).
Součástí návrhu bude řešení zahrady přiléhající k pozemkům KC. Zahrada je ma­jetkem židovské obce a v současnosti ji má v dlouhodobém pronájmu soukromá klinika GynCentrum. MČ se s GynCentrem dohodla na pronájmu zahrady pro KC. Zahrada bude sloužit jako pobytová a rekreační plocha a bude s objektem KC úzce provázána. Pod­mínkou je vymezení parkovacích míst pro zaměstnance o kapacitě 25 míst po obvodu budovy na pozemku 7/3, k. ú. Hloubětín a dopravní napojení parkoviště na komunikaci Hloubětínská přes pozemek KC. Toto napo­jení bude sloužit také pro zásobování Gyn­Centra a pro údržbu zahrad. Dopravní plochy nesmí narušit pobytový charakter zahrady.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články