„Kaple pro pietní území Ležáky“ – zpráva o průběhu soutěže

Ing. arch. Jan Holna, předseda poroty

Zdroj
Ing. arch. Jan Holna, předseda poroty, Praha
Vložil
Jan Kratochvíl
29.03.2012 10:00


Ke konci minulého roku se uskutečnila veřejná soutěž na návrh „Kaple pro pietní území Ležáky“. Její průběh i její hodnocení byly hodně kritizovány. Dnes je již rozhodnuto a soutěž je de-facto uzavřena. Níže uvedenými informacemi, nechci omlouvat konání poroty a vzdávat se podstatného dílu odpovědnosti za její špatné rozhodnutí, kterého osobně lituji. Rád bych však jako předseda soutěžní poroty zprostředkoval pohled do organizace a průběhu dané soutěže. Myslím si, že takové informace mohou být prospěšné pro organizaci budoucích soutěží. Pokusím se být maximálně objektivní a nestranný.


Následující popis průběhu inkriminované soutěže je sled událostí, který jsem sestavil podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Kromě událostí, u kterých jsem byl osobně přítomen, uvádím důležitá data, o kterých jsem se dozvěděl dodatečně, avšak přímo, od zadavatele soutěže (Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR), od odborného poradce zadavatele a zhotovitele soutěžních podmínek v “jedné osobě“ (Eurotender s.r.o.) a z veřejně, písemně presentovaných informací (včetně informací ČKA). Informace v následujícím textu jsou odsouhlaseny zadavatelem, odborným poradcem a zhotovitelem podmínek a zároveň všemi členy poroty – architekty.

Na začátku roku 2011 se vedení Památníku Lidice spolu s obyvateli Miřetic (obce vzdálené cca 1,5 km od Ležáků), rozhodují využít dotaci Ministerstva kultury na provedení architektonické soutěže a uspořádat výběrového řízení na návrh pietní kaple. Odpovědnost za osud památného místa jim není cizí a dlouhodobě iniciují akce, které zvelebují památník v Ležákách.
Pro zorganizování soutěže resp. výběrového řízení nacházejí firmu Eurotender, která se zabývá organizací veřejných zakázek a má v daném oboru dlouholeté zkušenosti. Ani představitelé Památníku Lidice ani firma Eurotender v tu dobu nezná Českou komoru architektů, nezná ani „komorové“ zákony. Jako obvykle se fi. Eurotender řídí platnými zákony České republiky.

Začátkem září 2011 je soutěž vyhlášena ve smyslu zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, termín pro odevzdání je 31/10/2011. Zadání soutěže je krom jiného sestaveno ve spolupráci s památkovým ústavem, a tak se v podmínkách pro návrh závazně objevuje, že kaple má vycházet z archetypu gotické kaple a má se používat kámen a dřevo. Umístění kaple není nikterak definováno. Předpokládá se, že kaple bude umístěna do prostoru kopce Zárubka.

Na konci září (těsně před polovinou doby určené pro vypracování soutěžních návrhů) ČKA s ohledem na komorové předpisy upozorňuje zadavatele, že soutěž je sice z pohledu zákona o veřejných zakázkách bez vad, ale neobsahuje některá závazná ustanovení Soutěžního řádu ČKA a z pohledu ČKA je proto neregulérní a nemohou se jí tak zúčastnit architekti – členové komory architektů. Památník Lidice i firma Eurotender chce soutěž dokončit s co nejširším okruhem soutěžících , a tak se snaží dodatečně splnit podmínky ČKA, kromě jiného po „známých“ shání autorizované architekty, kteří by v počtu čtyř architektů doplnili celkem, sedmičlennou soutěžní porotu.

14/10/2011 po telefonu dostávám od zadavatele nabídku být v porotě, nabídku ústně potvrzuji. Ve stejný den jsou podmínky ČKA splněny a ČKA tentýž den prohlašuje soutěž za regulérní včetně soutěžních podmínek a dále do soutěže nikterak nezasahuje. Termín odevzdání je v souladu s požadavkem ČKA posunutý na 7/11/2011. Datum odevzdání není možné dále posunout, protože by nebylo možné na soutěž využít zmiňovanou dotaci.

Od začátku října jsou souběžně s výše uvedenými událostmi ve čtyřech vlnách zodpovězeny fi. Eurotender dotazy soutěžících. První vlna odpovědí je odeslána 5/10/2011 poslední 25/10/2011. Odpovědi mění základní soutěžní podmínky. V prvních dvou vlnách 5 a 7/10/2011 je požadavek, aby kaple vykazovala znaky gotického slohu uveden do roviny pouhého „vodítka“ naproti tomu jsou definovány maximální rozměry kaple (5x6x7,4m) a radikálně upřesněno umístění kaple do prostoru NKP Ležáky, resp. na pozemek č. 101 kat.úz. Louka u Vrbatova Kostelce. Grafické podklady, se zakreslením hranic lokality pro stavbu, jsou poprvé odeslány spolu s poslední vlnou odpovědí, tedy 25/10/2011.

21/10/2011 jsme vyzváni zadavatelem k podpisu „závazku člena soutěžní poroty“, který obratem podepisujeme. Zároveň jsme ujištěni, že další informace o průběhu nám budou včas sděleny.

31/10/2011 dostáváme informaci od zadavatele, že první schůzka poroty proběhne 9/11/2011 v prostorách Národního památníku Lidice.

7/11/2011 je odevzdáno celkem 80 soutěžních návrhů.

9/11/2011 v 10.00 hod se scházíme při první schůzce poroty. Jsou přítomni všichni její členové a dokonce i náhradníci poroty. Po předepsaných procedurách (tj. podepsání předepsaných dokumentů, zvolení předsedy atd.) nám jsou předloženy soutěžní podmínky. V tu chvíli předpokládáme, že jsou-li schváleny ČKA a vypracované profesionální firmou, jsou v pořádku. Přesto diskutujeme některé nejasné body se zadavatelem i jeho odborným poradcem (včetně bodu možného umístění kaple). Naše dotazy jsou nám odpovězeny. Jsme ubezpečeni a v zásadě sami přesvědčeni, že jde zejména o návrh koncepční, a tak, v zájmu vyššího cíle, se všichni přikláníme k názoru, že soutěžící definovanou přesnou lokalizaci stavby v tak úzkém pojetí dodržet nemusí.

Domlouváme se, že administrátor soutěže, firma Eurotender, při otevření každý návrh z pohledu úplnosti zkontroluje , po té budou návrhy předloženy k hodnocení S tím, že členové poroty si je nezávisle na sobě individuálně prostudují.

Po otevření obálek jsou dva soutěžní návrhy zástupci Eurotenderu pro nesplnění kvalifikace vyřazeny.

Členové poroty, každý sám za sebe, jsou cca po dvou hodinách (termín nebyl určen) připraveni přidělit maximálně desíti návrhům svůj hlas (za mě se tak stalo u osmi návrhů). Každý návrh, který dostane alespoň jeden hlas, postoupí do druhého kola výběru. Do druhého kola se tak dostane dvacet návrhů. Porota každý z nich podrobí kritické diskusi a doporučuje pět návrhů k ocenění (včetně dvou jako cen poroty mimo hlavní ceny), resp. k hlasování o konečném pořadí (o vítězi není pochyb, už do druhého kola jako jediný postupuje se šesti hlasy od sedmi porotců). Po cca šesti hodinách bez přestávky je prozatímně rozhodnuto. Další schůzka se bude konat za týden a do té doby zadavatel a poradce projdou návrhy, zda odpovídají podmínkám. Porota má čas na rozmyšlení, zda návrhy na ceny definitivně odsouhlasí.

16/11/2011 se po týdnu opět schází porota, aby znovu diskutovala nad vybranými návrhy, znovu je posoudila a potvrdila, že neporušují podmínky. V debatě nad návrhy se ujišťujeme, že si za návrhy stojíme a výběr ani pořadí měnit nechceme. Pořadí definitivně schvalujeme, odtajňujeme autory a vítězům telefonicky sdělujeme rozhodnutí poroty. V nadcházejících dnech jsou o výsledcích informování soutěžící a další kompetentní orgány.

7/12/2011 v zákonné lhůtě jeden ze soutěžících podává námitku proti postupu poroty při posuzování soutěžních návrhů k zadavateli soutěže. Námitka se týká umístění kaple ve vítězném návrhu a v návrhu na druhém místě. Oba návrhy totiž umísťují kapli mimo vytýčené území. Okamžitě jako předseda poroty se spojuji se zástupci Eurotenderu (odborný poradce a zpracovatel soutěžních podmínek ), chci znát jejich názor a nabízím pomoc. Je mi sděleno, že námitku spolu se zadavatelem prověřují. Dohodneme se, že až bude potřeba , budu vyzván ke spolupráci…. K námitce se následně s požadavkem na vyloučení návrhů umísťujících Kapli mimo definovaná území přidružují další dva stěžovatelé z řad soutěžících.

15/12/2011 na konci zákonné lhůty pro vyřízení námitky se poprvé po telefonu dozvídám z úst zástupce Eurotenderu, že námitka je oprávněná a bude jí vyhověno. Jsem požádán Eurotenderem o napsání stanoviska poroty.

19/12/2011 zasílám na Eurotender společné stanovisko porotců – architektů, ve kterém přiznávám náš díl viny, avšak uvádím, že s ohledem na kvality vybraných návrhů jsme stále o výběru pevně přesvědčeni. Vybrané návrhy, pokud by bylo na nás, doporučujeme k dalšímu zpracování.

19/12/2011 zástupci zadavatele Památníku Lidice na doporučení odborného poradce fi. Eurotender rozesílají stěžovatelům dopis, že jejich námitka je oprávněná a je jí vyhověno.

27/02/2012 se na pokyn zadavatele Památníku Lidice opětovně schází porota, zástupci Památníku Lidice a zástupci Eurotenderu. V rámci jednání jsou opět porotci seznámeni s obsahem námitek, znovu jsou procházeny mapové podklady, zkoumány odpovědi na dotazy účastníků soutěže a diskutovány podmínky. Revokuje se původní rozhodnutí poroty a tři soutěžní návrhy, původně na prvním, druhém a společném čtvrtém až pátém místě jsou dodatečně ze soutěže vyřazeny. Po vyřazení návrhů je udělena pouze třetí a čestná čtvrtá cena. Protože je porota i nadále přesvědčena o kvalitě původně oceněných návrhů využívá svého práva a i přes porušení soutěžních podmínek jednomyslně vyzdvihuje tři vyřazené soutěžní návrhy. Jako členové poroty doporučuje zadavateli uspořádat výstavu všech soutěžních návrhů.


Dovětek….

Ve sledu událostí okolo dané soutěže a pod vahou odpovědnosti člena resp. předsedy poroty mně na začátku února 2012 napadá projít si mimo soutěž znovu všech 78 posuzovaných návrhů a podrobit je již mimo soutěž dodatečnému zkoumání, zda nejsou v rozporu se sledovanou podmínkou. Do posuzování rovněž začleňuji podmínku, aby kaple měla maximální rozměry 5x6x7,4 m (beru jí jako směrnou pro nadzemní část objektu protože podmínka vzniká z oprávněné obavy vzniku nežádoucí dominanty a nepovažuji za porušení, pokud jsou rozměry převýšeny nepodstatnou částí objektu, např. opěrnou zídkou, či vstupními schůdky). Po detailním prostudování soutěžních podmínek totiž považuji tuto podmínku za stejně důležitou, jako podmínku umístění kaple. Navíc včlenění této podmínky do soutěžních podmínek má nápadně podobnou historii.

S výsledky seznamuji ostatní porotce, zadavatele i odborného poradce a znovu si procházíme soutěžní návrhy. S mými závěry se ztotožňují.

Výsledky jsou následující:

10 návrhů nedodrželo podmínku umístění (z toho 4 postoupily do druhého kola, 2 byly mezi posledními pěti)

18 návrhů nedodrželo podmínku maximálních rozměrů (z toho 5 postoupilo do druhého kola, 1 byl mezi posledními pěti)

5 návrhů nedodrželo obě podmínky zároveň (obě podmínky nedodržel rovněž jeden ze tří stěžovatelů)

Celkem tedy 33 návrhů, které jsme nevyloučili, nedodrželo základní soutěžní podmínky.

Kdybychom bývali byli důslední a zběhlí v soutěžním řádu ČKA rozhodně bychom soutěž shledali jako neregulérní a s ohledem na výše uvedené bychom soutěž bez posouzení anulovali. Stalo by se tak ovšem nejprve až po podepsání „závazku člena soutěžní poroty“, tj. nejdříve po 21/10/2011.


Oficiální zápis z jednání poroty: http://www.lezaky-memorial.cz/curently_cz.aspx?idAkce=86
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Kolem a kolem
Vích
30.03.12 10:09
kolem a kolem Ležáků?
josef smutný
30.03.12 04:21
Dodržování soutěžních podmínek
Hruška
30.03.12 04:24
????
Lubomír Hruška
30.03.12 05:29
zobrazit všechny komentáře

Související články