Cvernovka - výsledky mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže

Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila 5. septembra 2016 medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž na ideové a funkčné riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Do užšej vyzvanej súťaže spoločnosť oslovila architektonické ateliéry väčšinou zo Slovenska a Českej republiky, na základe ich predchádzajúcich skúseností s projektmi podobného významu a rozsahu. Z 12 vyzvaných ateliérov odovzdalo návrhy 10.
Na území kedysi industriálneho areálu by mala vzniknúť nová štvrť, ktorá bude prepájať historický odkaz lokality s novou architektúrou a zároveň s funkčným zakomponovaním národnej kultúrnej pamiatky - objektu bývalej Pradiarne, ktorej rekonštrukcia a konverzia sa v súčasnosti pripravuje.
Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže sa stal architektonický ateliér Compass Architekti z Bratislavy. Podľa odbornej poroty, ktorá nakoniec o víťazovi rozhodla jednohlasne, víťazný autorský tím priniesol jasné riešenie areálu v zmysle zadania, a súčasne koncept, ktorý umožňuje ďalší rozvoj lokality. Návrh priniesol jedno z najlepších urbanistických riešení v súťaži a vyzdvihol pamiatkovo chránený objekt Pradiarne prostredníctvom nového verejného priestoru – námestia. Na základe výsledkov a súťažných podmienok pristúpi teraz spoločnosť YIT Slovakia k rokovaniam s víťazom, smerujúcim k dopracovaniu štúdie a spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Druhé miesto v súťaži spojené s finančnou odmenou získal ateliér A69 architekti a tretie miesto ateliér GutGut. Porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu architektonickému ateliéru Chybik Kristof za nadšenie autorského tímu, podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie.1. miesto
Návrh č. 7: COMPASS 

Autorský kolektív:
Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík

Písomné hodnotenie návrhu: Odborne zrelý autorský kolektív predložil vyvážený súťažný návrh, ktorý predstavuje najlepšiu urbanistickú kvalitu v súťaži. Očakávaná bloková zástavba ponúka kvalitu pre život rezidentov, delenie verejných a poloverejných plôch. Riešenie zástavby je difúzne k všetkým okolitým štruktúram, námestie zvýrazňuje dominantu bývalej Bratislavskej Cvernovej továrne tzv. Pradiarne. Autori, ktorí dobre poznajú rozvojové tendencie Bratislavy, reagujú na dopravu v Košickej ulici minimalizáciou a neprejazdnosťou obslužných komunikácií v území. Kompexný pohľad etapizácie vrátane riešenia statickej dopravy nad ustálenou hladinou podzemnej vody je vyhlasovateľom hľadané riešenie. V návrhu sú dôsledne riešené svetlotechnické podmienky v území. Pôdorysne uhladený urbanistický koncept je v protiklade s hmotovou skladbou jednotlivých budov, sekcií s výraznou výškovou profiláciou, ktorá rešpektuje svetlotechnické požiadavky. Napriek tomu predložené vizualizácie z pohľadu bežného pozorovateľa prinášajú predstavu zaujímavých, členitých mikrourbánnych priestorov. Štúdijné spracovanie architektúr vybraných objektov nijako nezaostáva za celkovou predloženou kvalitou návrhu.
2. miesto
Návrh č. 2: A69 – architekti 

Autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig

Spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová

Písomné hodnotenie návrhu: Ide o v súťaži jedinečný urbanistický názor podčiarkujúci členenie, diverzifikáciu priestorov a názorov. Idea záhradného mesta s profiláciou jednotlivých domov, námestí a dvorov vždy prekvapí rôznorodosťou, intimitou a funkčnou odlišnosťou. Koncept je modernou paralelou historických štruktúr európskych stredovekých miest. Ide o otvorený peší areál s prirodzenou asimiláciou NKP Továreň. Prepojovacia lávka do nákupného móla AS Mlynské Nivy je výhodou. Naopak vylúčenie ukľudnenej dopravy aspoň v niektorých častiach chýba. Bytové domy nevychádzajú z merítka okolitej zástavby. Predstavujú architektonicky rôznorodé objekty, vytvárajúce naoko chaotický ale rovnorodý smerovo neutrálny urbánny priestor. Zložitosť interakcií však predstavuje riziko riešenia podmienok v území. Obzvlášť kritickým sa javí zvládnutie svetlotehnických požiadaviek. Návrh nepočíta s výraznou výškovou hmotou. Osadenie bytového domu oproti vjazdu a výjazdu autobusov nepovažujeme za šťastné riešenie. Autori predložili ucelený pohľad na etapizáciu stavieb v spojitosti s podzemnými garážovými domami.
3. miesto
Návrh č. 5: GUTGUT


Autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč, Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. arch.Hana Laššová, Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Dávid Alena, Ing.arch. Michal Marcinov, Ing.arch. Nina Bartošová, Mgr. PhD. Pavel Šuška

Písomné hodnotenie návrhu: Urbanistická koncepcia návrhu je logickou analógiou overenej štruktúry "500 bytov". Ide o klasickú blokovú zástavbu veľmi striedmeho, racionálneho tvarovania. Tvarová jednoduchosť je v protiklade s členením priestorov, funkčnou diverzifikáciou, sociálnou rôznorodosťou a tak návrh pôsobí chudobne a neprináša nadšenie. Predkladaná je dominancia pohybu obyvateľstva v S-J smere, ako prevzatie formálnych rysov okolitých zástavieb a snaha oddeliť sa od móla AS Mlynské Nivy.
Odmena
Návrh č. 3: CHYBIK-KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS

Autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban 

Spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Zuzana Pelikánová, Ing. arch. Jan Stolek, Bc. Iva Mrázková

Písomné hodnotenie návrhu: Vyhlasovateľ súťaže sa rozhodol udeliť odmenu za nadšenie autorského tímu podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie. BCT bola akýmsi ostrovom v priestore mestskej časti Bratislava – Ružinov, akýsi „superblok“, ktorý sa v novom návrhu vyznačuje členitosťou, rôznorodosťou priestorov a funkcií. Autori nadväzujú na pôvodné hmoty, stavebné prvky a tvaroslovie.
Ostatné súťažné návrhy:

Návrh č. 1: Bogle Architects
Návrh č. 4: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný
Návrh č. 6: Vallo Sadovsky Architects
Návrh č. 8: Ardeline
Návrh č. 9: SIEBERT + TALAŠ
Návrh č. 10: Jakub Cigler Architekti

0 komentářů
přidat komentář