18. ročník Přehlídky diplomových prací 2017 - podání přihlášek

Vložil
Tisková zpráva
01.06.2017 16:20
A) PŘIHLÁŠKA
Do 18. ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit od 10. 5. 2017 do 12. 7. 2017 do 15:00 hodin. 
Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.

 Soutěžní podmínky v elektronické či písemné formě lze získat na vyžádání u sekretáře soutěže.
 Sekretář soutěže: Mgr. Iveta Königsmarková (iveta.konigsmarkova@cka.cz). Soutěžící dále mohou v přihlášce potvrdit zájem o získání zvláštní ceny (licence k softwaru ArchiCAD).

B) POŽADOVANÁ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
Soutěžní dokumentace bude odevzdána do 12. 7. 2017 do 15,00 hod v následující podobě:
1. Dokumentace:
Dva prezentační panely formátu A1 na výšku v digitální podobě. Výběr se ponechává na autorovi, přičemž:
    •     první/hlavní panel by měl obsáhnout kompletní diplomovou práci včetně krátké autorské zprávy v českém a anglickém jazyce,
    •     na druhém/doplňkovém panelu by měla být diplomová práce blíže specifikována (skici, řezy, situace apod.).
Porotě pro rozhodování jsou předkládány oba panely, na výstavách je prezentován pouze jeden první/hlavní panel.
Grafická dokumentace na panelu bude upravena dle závazně stanovené předlohy.
CD 1 – (pro potřeby vydání Katalogu Přehlídky a tisku soutěžních panelů)
Diplomová práce předána na CD - požadujeme:
    •    Kompletní panel č. 1 a č. 2
    •    Jednotlivé obrázky ve formátu A5 při rozlišení 300 dpi
    •    Formáty bitových obrázků: eps, tif, jpg
    •    Formáty vektorových obrázků: ai, eps
    •    U vektorových obrázků požadujeme všechny texty převést do křivek.
Na tomto CD bude vypálena textová průvodní zpráva a anotace v anglickém jazyce v dokumentu Word v požadovaném formátu.
CD 2 – (pro potřeby rozhodování poroty o udělení zvláštní ceny ArchiCAD)
Zdrojová data v jakékoliv verzi programu ArchiCAD, v němž byla diplomová práce zpracována, předána na CD. Soutěžící odevzdáním tohoto CD dává právo poskytovateli zvláštní ceny použít oceněnou práci pro své reklamní a propagační účely.
2. Textová část:
    •    Bude předána ve formátu A4 na výšku, maximálně 1900 znaků včetně mezer, typ písma Times New Roman (nepoužívat Caps Lock).
    •    Zároveň bude pro účely publikování v katalogu dodána krátká anotace v anglickém jazyce v rozsahu 800 znaků včetně mezer.
Soutěžní dokumentace zůstává majetkem vyhlašovatele přehlídky s  právem publikování v Katalogu Přehlídky diplomových prací. Odevzdáním své diplomové práce do Přehlídky vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami.


C) KRITÉRIA HODNOCENÍ
Porota hodnotí předložené práce bez ohledu na druh zadání diplomové práce. Základním kritériem hodnocení je architektonická kvalita předložené práce. Porota může vyloučit z posuzování ty přihlášené diplomové práce, jejichž dokumentace nesplňuje formální a obsahové požadavky soutěžních podmínek. Dále zváží vyloučení těch prací, které nebyly doručeny v termínu stanoveném soutěžními podmínkami.

D) POROTA

Představenstvo ČKA jmenovalo do poroty přední odborníky z řad architektů a teoretiků architektury.
Složení poroty: 
MgA. Janků Ondřej, Ing. Marek Aleš, Ing. arch. Nasadil Pavel, Mgr. Svobodová Šárka, Barbora Špičáková.

E) CENY A ODMĚNY

Na ceny a odměny je z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.
    •    První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč
    •    Druhá cena ve výši 15 000 Kč
    •    Třetí cena ve výši 10 000 Kč
Porota má právo některé ceny neudělit, případně udělit více cen či odměn, při zachování celkového součtu finančních prostředků na ceny stanovených.
První cena a cena společnosti Olympus - společnost Olympus poskytne pro oceněného první cenou fotoaparát značky Olympus
Zvláštní cena Českých center – Česká centra poskytují pro vítěze soutěže týdenní rezidenční stáž na jednom z evropských Českých center.
Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD 
Cenu společnosti Cegra může porota udělit i soutěžním pracím, které v daném softwaru nebyly zpracovány. Toto platí pro případ, že soutěžních prací zpracovaných v daném softwaru bude přihlášeno malé množství nebo nebudou odpovídající kvality.

F) TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
    •    přihlášená a odevzdání soutěžních návrhů: od 10. 5. 2017 do 12. 7. 2017 do 15:00 hodin
    •    zasedání poroty: v srpnu 2017
    •    vyhlášení výsledků: v říjnu 2017
Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou odevzdány v Kanceláři ČKA v Praze na adrese Josefská 34/6, Praha 1, v pracovní dny od 9 do 15 hodin, nebo v Kanceláři ČKA v Brně na adrese Starobrněnská 16/18 po telefonické či e-mailové dohodě. Kontakt na Kancelář ČKA v Praze a Brně.

G) ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘEHLÍDKY

Výsledky ve formě protokolu budou účastníkům přehlídky zaslány e-mailem a uveřejněny na webových stránkách ČKA: ČKA/Přehlídka diplomových prací a to po oficiálním vyhlášení výsledků v říjnu 2017.

H) PROPAGACE

Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou po slavnostním vyhlášení výsledků vystaveny v prostorách kanceláře ČKA v Josefské ulici 34/6 v Praze. Následně budou vystaveny na vybraných školách v České republice.
Česká komora architektů vydá katalog Přehlídky diplomových prací 2016.
Výsledky Přehlídky budou dále publikovány v Bulletinu ČKA a v dalším odborném tisku, odborných časopisech a denním tisku.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články