Životní cyklus výrobku Pergo Vinyl

Vložil
Tisková zpráva
15.11.2021 11:35
Pergo

Společnost Pergo usiluje o snížení své ekologické stopy a pomáhá svým zákazníkům činit totéž. Hlavní prioritou jednotlivých etap životního cyklu podlahy Pergo Vinyl je udržitelnost. Od nákupu a výroby po distribuci, během doby životnosti podlahy až po její skončení se snažíme o zvýšení energetické účinnosti postupů a minimalizaci našeho vlivu na životní prostředí.

Výroba vinylu Pergo
 

Výrobní závod LVT se zaměřuje především na zavádění energie z obnovitelných zdrojů a snahu o energetickou účinnost v každém kroku výroby.

Suroviny

Náš závazek snížit ekologickou stopu začíná udržitelným zajišťováním surovin. Výrobek Pergo Vinyl tvoří PVC, plnicí materiál, aditiva a plastifikátory. Všechny tyto složky jsou při dodání do výrobního závodu 100% čisté suroviny. Všechny suroviny se důsledně prověřují a náš závazný Kodex chování dodavatele, založený na 10 zásadách Globální úmluvy OSN (Global Compact), zaručuje udržitelné a sociálně odpovědné zajišťování těchto materiálů. Veškeré suroviny jsou navíc v souladu s nařízením REACH (REACH je nařízení Evropské unie, jehož účelem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky vyplývajícími z chemikálií).

Plastifikátory se u LVT používají k dosažení pružnosti prken. Diskutuje se o jejich vlivu na lidské zdraví. Zdravotní nebezpečí konkrétně představují ortoftaláty. Proto se při naší práci obejdeme bez nich. Patřili jsme mezi první společnosti, které uvedly na trh vinylové podlahové krytiny bez ortoftalátů. Používáme pouze DOTP, což je stejný druh plastifikátorů, jaké jsou povoleny u plastů v dětských hračkách nebo potravinových obalech. Tato 100% záruka použití DOTP je také důvodem, proč nerecyklujeme externí vinylový odpad.

To však neznamená, že by společnost Pergo vůbec nerecyklovala. Veškerý náš interně vytvořený výrobní odpad (odřezky, zmetky, prach z řezání pilou a pískování…) se 100% zrecykluje a použije v našich výrobcích.

Zdroje energie pro podnik

Podobně jako většina výrobních postupů i výroba LVT si vyžaduje energii. Společnost Pergo široce investuje do technologií zvyšujících energetickou účinnost, čímž výrazně snižuje spotřebu a zvyšuje podíl „zelené“ energie. Mezi významné úspěchy patří implementace interní elektrárny na biomasu, která zajišťuje teplo pro výrobní závod LVT. Interní dřevěný odpad z naší výroby laminátů se zhodnocuje a mění na zelenou energii využívanou výrobním provozem LVT. Elektrárna na biomasu pokrývá více než 70 % požadavků výrobního závodu na teplo a přispívá ke snížení emisí CO2 o 25 000 tun ročně. Hledáme také energeticky účinnější způsoby výroby, a díky tomuto úsilí jsme vyvinuli postup laminace různých vrstev LVT vyžadující mnohem méně energie než tradiční laminační technologie. Zavedli jsme moderní systém vytvrzování UV zářením, kdy namísto energeticky náročných horkovzdušných pecí pro vytvrzení povrchové vrstvy používáme ultrafialové světlo šetrné k životnímu prostředí, čímž minimalizujeme požadavky na teplo.

Zásobování vodou a nakládání s odpady

Voda, která se používá v provozovnách, je určena převážně k vytápění a ochlazování během výroby. Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů patří k hlavním pilířům ochrany životního prostředí na celém světě. Společnost Pergo si uvědomuje tuto skutečnost, a proto přijala několik opatření za účelem snížení spotřeby vody během výroby a předcházení vzniku odpadové vody. Můžeme tedy směle prohlásit, že 97 % dodané vody určené pro výrobu pochází z interně recyklované vody. Navíc se využije 1 000 m³ dešťové vody. Snažíme se nejenom o to, abychom nevytvářeli odpadní vodu, ale eliminujeme také tvorbu odpadů na pracovištích díky optimalizaci recyklačního postupu, v jehož rámci se recykluje 100 % odpadu z výroby. Zaručujeme, že z našeho výrobního závodu neodchází žádný odpad na skládky.

Doprava a distribuce
 

Náš závazek v oblasti udržitelnosti nekončí v okamžiku, když výrobek opustí prostory závodu. Dobře si uvědomujeme problémy způsobené globálním sektorem dopravy, jako je vysoká spotřeba energie, otázky zdraví související s kvalitou ovzduší, obalové odpady, dopravní zácpy... Proto neustále hledáme alternativní způsoby dodávek zboží našim zákazníkům.

Obaly

Zelená doprava podlahy k zákazníkovi šetrná k životnímu prostředí začíná zabalením výrobku. Obaly podlah Pergo Vinyl jsou 100% recyklovatelné a mají certifikát FSC. Také palety lze ze 100 % opakovaně použít.

Distribuční síť

Máme celosvětovou síť skladů pro širokou řadu výrobků Pergo v zájmu zajištění efektivní a energeticky úsporné dopravy. Jelikož máme sklady a distribuční centra v Belgii, Spojeném království, Švédsku, Francii, Polsku, na Ukrajině, v Rusku a USA, můžeme kombinovat dopravu výrobků a vyhnout se nedostatečně optimalizované dopravě.

Alternativní dopravní metody

Protože nákladní auta představují uhlíkově náročný druh dopravy, investujeme do alternativních způsobů dopravy, jako jsou terminály vázané na vnitrozemské řeky, intermodální nákladní doprava a lodní námořní doprava na krátké vzdálenosti.

• Terminály vázané na vnitrozemské řeky: výrobní závod Pergo je umístěn v těsné blízkosti řeky Leie,
což nám umožňuje dopravovat zboží do národních přístavů vnitrozemskými vodními cestami.

• Intermodální nákladní doprava: u dodávek podlah Pergo Vinyl do Itálie a skandinávských zemí využíváme 2 druhy nákladní dopravy: nákladní auta a železnici.

• Lodní námořní přeprava na krátké vzdálenosti do Skandinávie a Ruska: přeprava nákladu převážně
nákladními pobřežními loďmi.

Montáž podlahy Pergo Vinyl

Montáž podlahy Pergo Vinyl je velmi rychlá a snadná. Naše výrobky není potřeba předběžně připravovat – jsou připraveny k okamžitému použití. Dají se snadno rozřezat zahnutým lamelovým nožem. Nepotřebujete žádné speciální nástroje.

Užijte si podlahu Pergo Vinyl doma
 

Extrémně nízké VOC a žádné škodlivé látky

Volba podlahy Pergo Vinyl je volbou zdravé podlahy. Díky plně uzavřenému povrchu podlah LVT se uvolňuje naprosto minimální množství těkavých organických látek (tzv. VOC). VOC jsou látky ovlivňující kvalitu interiérového ovzduší. Celkové množství VOC emitovaných podlahou Pergo Vinyl je 50krát nižší než stanovuje příslušná nejpřísnější norma EU. V důsledku této skutečnosti jsme získali následující certifikáty:

• Povolení U-zeichen DIBt. DIBt je německý institut stavebního inženýrství, který stanovuje zdravotní
kvalitativní normy určené pro výrobky k internímu použití a podporuje vývoj výrobků se zvlášť nízkými
emisemi.

• Ve Francii se provádějí testy výrobků za použití zkušební metody v souladu s normou ISO 16000 a posuzuje se emisní chování z hlediska VOC. Všechny naše podlahové krytiny LVT získaly nejlepší hodnocení A+, což znamená, že emise jsou velmi nízké.

• M1: Finské stavební emise: cílem klasifikace je zdokonalit vývoj a používání nízkoemisních stavebních
materiálů, aby materiálové emise nezvyšovaly požadavky na větrání. Navíc naše výrobky neobsahují formaldehyd ani karcinogenní, mutagenní či reprotoxické látky třídy 1A a 1B (seznam případných látek). Podlaha Pergo Vinyl neobsahuje těžké kovy, olovo/kadmium. Jak je uvedeno výše, naše výrobky neobsahují škodlivé plastifikátory.

Hygienické výhody

Hlavními klady podlah Pergo Vinyl je pevná povrchová vrstva a vysoce ochranné PU pokrytí. Díky těmto dvěma základním vlastnostem se naše vinylová podlahová krytina dokonale hodí do intenzivně používaných místností a prostor. Dokonale těsnící povrch podlah Pergo Vinyl pomáhá udržovat hygienu. Brání usazování bakterií a nečistot, které lze velmi snadno setřít. Proto nemusíte při čistění používat agresivní čisticí prostředky.

Konec životnosti podlahy

Snadno použitelný zaklapávací systém Perfect Fold V umožňuje snadnou demontáž podlahy a její opakované použití na jiném místě. Po skončení životnosti lze odpadní podlahovou krytinu recyklovat na novou (podle místní situace). Informace o místních recyklačních programech ve vašem regionu vám poskytne místní prodejce / zařízení pro recyklaci odpadu.

0 komentářů
přidat komentář

Související články