VELUX EIC Visualiser

Vložil
Tisková zpráva
20.10.2009 00:05
VELUX Česká republika, s.r.o.

Počítačový program VELUX EIC Visualiser (VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer) je určen pro technicky zaměřenou veřejnost a stavební odborníky. Vhodný je pro ty, kteří se zajímají o energetické úspory staveb a kvalitu vnitřního prostředí v budovách. Práce s programem jim přinese nový vhled do problematiky návrhu domu.

Program si může každý zájemce zdarma stáhnout na adrese www.velux.cz. Uživatel si navrhne vlastní, jednoduchý model rodinného domu včetně tepelně technických vlastností střechy, stěn, oken a dveří, zvolí parametry otopné a chladicí soustavy, způsob větrání a konečně i lokalitu domu a jeho orientaci vůči světovým stranám. Program pak na základě tohoto zadání a meteorologických dat vybrané lokality vypočítá roční energetickou spotřebu domu. Vedle energetické náročnosti budovy dává tento program k dispozici řadu pomocných veličin, jako je počet hodin s navolenou osvětleností přirozeným světlem, počet hodin, kdy vnitřní teplota nebo intenzita větrání přesáhne zadané hodnoty, dále teploty na konstrukcích a další.

Komentované výstupy programu VELUX EIC Visualiser

Dům se střešními okny VELUX se standardním zasklením
Použito energeticky úsporné dvojsklo s označením 59. Uskla = 1,1 W/(m²K).
Veličina Limit Hodnota
Vytápění v kWh/(m²a)
38,4
Osvětlení v kWh/(m²a)
2,2
Doby zvýšených teplot v h > 28 °C
> 27 °C
> 26 °C
93,3
157,3
244,2
Doba (h) větrání s intenzitou pod >0,5
ACH
6800
Doba (h) s přiroz. osvětlením nad >25 (lx) 4174
V modelu byl použito zasklení s označením 59, což je nejprodávanější typ zasklení.

Dům se střešními okny VELUX s nízkoenergetickým zasklením
Použito nízkoenergetické izolační trojsklo s označením 65. Uskla = 0,5 W/(m²K).
Veličina Limit Hodnota
Vytápění v kWh/(m²a)
35,1
Osvětlení v kWh/(m²a)
2,2
Doby zvýšených teplot v h > 28 °C
> 27 °C
> 26 °C
77,6
149,0
264,0
Doba (h) větrání s intenzitou pod >0,5
ACH
6950
Doba (h) s přiroz. osvětlením nad >25 (lx) 4066
Výsledek předčí předešlý model z pohledu energetické spotřeby. Zasklení s vysokou tepelnou izolací má ale horší propustnost světelného slunečního záření, a proto se mírně zhorší míra osvětlení denním světlem.

Dům se střešními okny s nízkoenergetickým zasklením a s předokenními roletami VELUX
Použito nízkoenergetické izolační trojsklo s označením 65. Uskla = 0,5 W/(m²K).
Veličina Limit Hodnota
Vytápění v kWh/(m²a)
34,7
Osvětlení v kWh/(m²a)
2,4
Doby zvýšených teplot v h > 28 °C
> 27 °C
> 26 °C
23,0
60,7
127,7
Doba (h) větrání s intenzitou pod >0,5
ACH
7100
Doba (h) s přiroz. osvětlením nad >25 (lx) 3932
Tato modelace ukazuje, že aplikací předokenní rolety na střešní okno zlepšíme jak vnitřní klima, tak nezanedbatelným způsobem i spotřebu energie k vytápění. Doba v hodinách, kdy teplota uvnitř domu převýší 26, 27 a 28 °C výrazně klesne.

Výstupy tohoto programu přinesou nový pohled do problematiky návrhu domu a porozumění podstatným souvislostem mezi jeho geometrií a orientací, počtem a umístěním střešních oken, dimenzaci tepelné izolace stěn, podlahy a střechy na celkovou energetickou spotřebu. Hlavní přínos VELUX EIC Visualiseru je v širokých možnostech porovnávání různých kombinací. Výsledky, které program poskytne, přirozeně směrují uživatele k optimálnímu řešení stavby, k cílevědomé volbě a používání doplňků (předokenní rolety, venkovní markýzy, vnitřní rolety a žaluzie) a k optimálnímu způsobu užívání stavby, zejména větracího režimu. Program VELUX EIC Visualiser je výjimečný tím, že pracuje s meteorologickými daty 54 měst světa a umožňuje tak v podstatě každému provést vlastní hodnověrný odhad energetické náročnosti navržené budovy. EIC Visualiser však ale nebyl navržen s tím, aby sloužil pro výpočet Průkazu energetické náročnosti budovy.

www.velux.cz


Práce s EIC Visualizerem
Práce s Visualizerem je intuitivní a nevyžaduje návod. Jazyk programu je angličtina. Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka s horní nabídkovou lištou s položkami Geometry, Constructions, Windows and doors, Heating and cooling, Light and Ventilation, Start simulation a Results.

Menu Geometry
Uživatel si v úvodu vybere jednu ze tří možností rodinného domu - přízemní dům, dům s obytným podkrovím a střešní nástavbu tvořenou převážně podkrovím. Potom zvolí jednu ze tří rozměrových možností domu, zda dům stojí osamocen, na okraji nebo uprostřed řady, a konečně zvolí orientaci domu vůči světovým stranám (v nabídce je N, NW, W, SW, S, SE, E, NE a číselná volba úhlu od severu).
Dále si z nabídky zvolí lokalitu (v České republice lze volit Prahu, celkem je v nabídce 54 měst z 30 zemí po celém světě). Současně s tímto výběrem se budova zobrazí na pravém tmavším poli pracovního panelu. Myší lze domem otáčet kolem kartézských os x, y, z, zvětšovat/zmenšovat, vytvářet řezy.


Menu Constructions
Pomocí této nabídky uživatel formuluje tepelně-technické vlastnosti neprůsvitných obvodových prvků, tedy stěn a střechy. Vybírá z předvolených položek, u nichž je údaj U (součinitel prostupu tepla). Po výběru lze (poklikem na podtržený název rozbalovacího menu) editovat skladbu a parametry zvolené konstrukce.

Menu Windows and doors
Druhou částí tepelně-technické charakteristiky domu jsou okna a dveře. Poklepem na nabídku <Add New Window/door> se uživateli zpřístupní nabídka oken a dveří, které odpovídají parametrům střešních oken VELUX. Vybraný typ okna či dveří se pak osadí zasklením s různými tepelnými, protislunečními a bezpečnostními parametry (skla jsou definována kódem a popisem, např. 59 Low energy).
Ke každému oknu může uživatel přiřadit vybavení venkovními, resp. vnitřními stínicími doplňky (rolety, markýzy, žaluzie), a dále rozhodne, jestli je okno otvíravé či neotvíravé.
Nakonec uživatel umístí nadefinované okno či dveře myší nebo zadáním souřadnic do konstrukce.

Menu Heating and cooling
U otopné soustavy uživatel zadá požadovanou vnitřní teplotu a letní preferovanou teplotu a dále vnitřní teplotu nebo úroveň intenzity slunečního záření, při jejichž dosažení jsou aktivovány stínicí prvky oken. Uživatel může také zvolit režim Energy Balance control feature. Tento režim vychází z možnosti využití domácí automatizace, která dálkově ovládá otevírání oken a funkci vnitřní i venkovní rolety a žaluzie střešních oken VELUX INTEGRA®. Domácí automatizace pomáhá snižovat energetickou spotřebu domu jak v zimním, tak letním období - např. předokenní roleta nebo venkovní markýza se zatahuje při ostrém letním slunečním svitu.
Otevřením rozšířené nabídky (Advanced options) lze zadat a) příkon vnitřních spotřebičů a režim jejich provozu, b) zdroj energie a účinnost otopné soustavy. Zde je přednastaven plyn. Kliknutím na podtržený název Energy source se objeví vstupní formulář, kde je možné zadat tepelnou účinnost otopné soustavy a jednotkovou cenu za kWh. Zde je přednastaven údaj 0,06 CZK, který je nutné opravit na 1,2 CZK, aby program správně počítal korunové náklady za vytápění.
Třetí položka rozšířené nabídky c) umožňuje zadat COP (topný faktor) chladicí soustavy, přednastavena je hodnota 2,4.

Menu Light and ventilation
Po otevření této položky můžeme v horním levém formuláři zadat parametry přirozeného větrání. Pro otvíravá okna lze zvolit jednu až čtyři možnosti jejich použití včetně nočního chlazení. Nebo volíme celoroční větrání s konstantní intenzitou. Přednastavena je intenzita 0,5 ACH (Air Change per Hour), tzn., že se za hodinu vymění polovina objemu vzduchu.
V prostředním levém formuláři zadáváme parametry nuceného, elektřinou poháněného větrání, pokud je instalováno. Můžeme volit výměnu vzduchu s rekuperací i bez ní. V obou případech zadáváme intenzitu větrání, u větrání s rekuperací i účinnost rekuperace.
Po rozkliknutí rozšířené nabídky (Advanced options) lze zadat parametry elektrického osvětlení.  Kliknutím na podtržený název Type of electrical lighting se objeví vstupní formulář, kam se zadává elektrický příkon pro osvětlení na 1 m², procento osvětlovacích těles, která jsou zároveň v provozu, a úroveň denního osvětlení, od kterého jsou světla zhasnuta.

Související články