Ústí nad Labem hledá zpracovatele územního plánu

Vložil
Tisková zpráva
17.05.2023 20:40
Ústí nad Labem

Rada města schválila vyhlášení nadlimitní ve- řejné zakázky s názvem Zpracovatel (projektant) Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu formou otevřeného řízení.


Předmětem je zpracování Územního plánu Ústí nad Labem v souladu s jeho zadáním s prvky regulačního plánu a poskytnutí dalších návazných činností. Vybraný dodavatel (projektant) bude návrh v rozpracovanosti konzultovat s pořizovatelem a určeným zastupitelem a zúčastní se pracovních jednání, či jinak poskytovat součinnosti při plnění předmětu veřejné zakázky – konzultace dílčích pracovních výstupů, účast na nutných pracovních jednáních a zasedáních zastupitelstva města Ústí nad Labem, prezentace veřejnosti, na kterých bude nový Územní plán Ústí nad Labem projednáván apod.

Předmět zakázky je rozdělen do etap:

  • etapa A: analýza současného stavu území v rozsahu doplňujících průzkumů a rozborů,
  • etapa B: zpracování návrhu Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu, ve variantách pro společné jednání, včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivu koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (natura 2000),
  • etapa C: úprava návrhu Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu na základě výsledků společného jednání (pro veřejné projednání), případně pro opakovaná veřejná projednání,
  • etapa D: úprava návrhu Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu po veřejném projednání (pro jednání Zastupitelstva města),
  • etapa E: zhotovení čistopisu – Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu pro vydání formou opatření obecné povahy.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou celková nabídková cena bez DPH (45 %) a realizační tým (55 %). Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 1. 2028.