SOLTAG v České republice

Vložil
Tisková zpráva
22.10.2007 00:05
Adaptace stávajících obytných budov za účelem minimalizace tepelných ztrát, schopnost vyrobit dostatek energie pro svůj vlastní provoz, a zajistit tak CO2 neutrální bilanci objektu. Taková byla vize, kterou se společnosti VELUX spolu s dalšími partnery podařilo v roce 2005 realizovat v Dánsku v rámci výzkumného projektu Demohouse jako vzorový dům SOLTAG. Ten byl představen v několika evropských zemích včetně České republiky a zaznamenal velký ohlas, který vedl společnost VELUX Česká republika, s.r.o. k představení varianty aplikovatelné také v našich lokálních podmínkách.


„Po představení konceptu SOLTAG se nám ozvalo několik bytových družstev, které právě řešily otázku adaptace svého panelového bytového fondu. Projekt SOLTAG je zaujal jak z hlediska dílčího řešení prefabrikovaného energeticky úsporného konceptu, tak i  jako celek,“ říká ing. arch. Klára Bukolská ze společnosti VELUX.

Projekt jako ukázka budoucnosti

Koncept SOLTAG je ukázkou udržitelného bydlení budoucnosti. Reaguje na neustále se zpřísňující legislativu, kterou se státy Evropské unie snaží omezovat emise CO2 a celkově snižovat spotřebu energie ve stavebnictví. Vzorový dům je navržen jako dvojice prefabrikovaných modulů, jež tvoří nástavbu na bytové domy z 60.-70. let. Lze si je ale představit i jako samostatně stojící nebo řadové rodinné domy.

CO2 neutrální bydlení

Moderní energetický systém je navržen tak, aby bylo možno dům zásobovat energií pouze z vlastních zdrojů nezávisle na okolí. Toho je dosaženo využitím solárních článků a panelů, ve střeše integrovaného systému pro ohřev vzduchu a samozřejmě i díky správné orientaci objektu vůči světovým stranám. Solární články pokrývají plochu 3,5 m², nicméně pro jejich instalaci lze využít i dalších 14 m², což je poté dostačující pro zajištění nulové roční energetické bilance. Takto získaná energie je využita pro nezávislé podlahové vytápění a provoz větrací jednotky se systémem rekuperace tepla, ventilátorů a tepelného čerpadla.

Integrovaný systém

Díky otevřené konstrukci sedlové střechy vzniká v interiéru atraktivní obytný prostor. Umístění a rozměry okenních otvorů byly voleny s ohledem na co nejlepší výhled a velmi důležitou roli samozřejmě hrál i pečlivý návrh kvalitního denního osvětlení. Vysoko umístěná střešní okna VELUX přivádějí do interiéru maximum denního světla, které je rovnoměrně rozptýleno a odraženo povrchem vnitřních stěn. Na jižní straně jsou instalována okna, umožňující maximální využití tepelných zisků ze slunečního záření, naopak na straně severní vykazují okna vysokou izolační schopnost.

Základem konstrukce nástavby je rámová konstrukce, která zároveň tvoří podporu pro venkovní terasu na severní straně a balkón, nacházející se po celé délce strany jižní. Střešní konstrukce sestává z ocelového rámu s dřevěnými latěmi. Součástí dokonale vzduchotěsného pláště je 350 mm tepelná izolace ve stěnách a 400 mm ve střeše. Stavebnicová střecha s integrovaným systémem ohřevu vzduchu, jehož svrchní plášť tvoří zinkový plech, má svislé drážky vhodné pro osazení střešních oken, solárních panelů a solárních článků.
Celé řešení umožňuje díky automaticky řízeným aktivním prvkům maximální využití všech tepelných zisků a zajištění dokonalého vnitřního mikroklimatu.

Grafy: spotřeba energie

Koncept SOLTAG v lokálních podmínkách České republiky

Program střešních nástaveb, který představuje VELUX Česká republika, s.r.o., na koncept SOLTAG navazuje. Maximálně zohledňuje lokální podmínky, jako je například orientace stávajících bytových domů. Ta je u nás obvykle západo-východní, zatímco původní koncept SOLTAG byl orientován severo-jižně. Velký důraz je kladen na maximální variabilitu systému, díky které lze flexibilně reagovat na konkrétní objekt určený pro nástavbu. Příklad adaptace projektu Soltag pro konkrétní objekt ukazují půdorysy.
Konstrukční a technologické řešení je založeno na principu stavebního systému, který v České republice i dalších zemích Evropy úspěšně používá společnost RD Rýmařov, s.r.o. „Hledali jsme kvalitního a renomovaného výrobce, který by nám umožnil co nejvíce se přiblížit původní myšlence konceptu SOLTAG, tedy systému prostorové nebo plošné prefabrikace a lehké konstrukce s  dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Společnost RD Rýmařov má s tímto systémem výstavby bohaté zkušenosti a naše vzájemná spolupráce se již osvědčila v minulosti,“ říká o hledání vhodného dodavatele konstrukčního systému ing. Milan Hodina ze společnosti VELUX.
Nosnou konstrukci nástavby tvoří dřevěná rámová konstrukce vyplněná izolací, která je uzavřena moderními velkoplošnými materiály. Celek vykazuje vynikající tepelně technické parametry na úrovni nízkoenergetických staveb. Výhodou využití lehkého konstrukčního systému, který se ale vyznačuje výbornými statickými parametry, je minimální zatížení nosného systému stávající budovy střešní nástavbou. Díky použitému systému velkoplošné prefabrikace je navíc realizace hrubé stavby velmi rychlá a minimálně omezuje obyvatele stávajícího domu.
Materiálové řešení střešního pláště umožňuje přizpůsobení se konkrétním podmínkám a požadavkům v dané lokalitě. Titan-zinkový plech, použitý na původním konceptu SOLTAG, může být nahrazen materiálem cembrit.
Dle zadání a finančních možností investora lze do projektu zakomponovat nejmodernější technologie a při jejich vzájemné kombinaci realizovat inteligentní, ekologické a zdravé bydlení budoucnosti.

Výhody systémové prefabrikace při rekonstrukci budov

Koncept střešní nástavby SOLTAG byl zařazen do mezinárodního projektu ANNEX 50 – Obnova bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů, jehož řešiteli jsou v České republice společnost ENVIROS, s. r. o., a VUT v Brně. Cílem tohoto projektu je zhodnocení výhod a možností prefabrikace při obnově stávajících obytných budov, zlepšení kvality a zrychlení realizace opatření vedoucích k dosažení nízkoenergetického standardu. „Projekt navazuje na trendy v přístupu ke snižování energetické náročnosti budov ve státech západní Evropy, kde jsou velké naděje vkládány právě do prefabrikovaných systémů, snižování energetické náročnosti starších budov na úroveň nové výstavby a maximální prodloužení fyzické a morální životnosti objektu. Naopak v České republice je kladen důraz pouze na zateplení stávajících konstrukcí a snížení energetické náročnosti o 30 – 40 %; sociálně-kulturní hledisko vlivu budov na lidskou psychiku se v převážné většině nezohledňuje. Pouhé zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových prvků je úspěšně realizována již od 90. let minulého století. Požadavky a přístupy je však třeba změnit také u nás, abychom nezůstali pozadu za rozvinutými státy Evropy,“ říká ing. Tomáš Vanický ze společnosti ENVIROS, s. r. o.
Hmatatelným výstupem projektu, který začal počátkem roku 2007 a bude ukončen v polovině roku 2010, by mělo být převedení dosažených znalostí do realizace pilotních projektů v zemích, které se účastní jeho řešení. V České republice se projekt zaměřuje především na nižší bytové domy, známé jako dvouletky či pětiletky, které byly v uplynulých letech při obnově bytového fondu opomíjeny, a to i přes to, že jsou starší než panelová výstavba.
Zařazení konceptu SOLTAG do tohoto projektu by mělo nabídnout možnost moderního způsobu obnovy bytových domů, kde realizace střešních nástaveb může výrazně pomoci financování obnovy stávajících pater. Využití systémové prefabrikaci přináší také nemalé výhody obyvatelům center měst či lokalit určených k bydlení, neboť zrychlení a zefektivnění průběhu obnovy představuje menší zátěž pro místní obyvatele.

Projekt SOLTAG je příkladem moderního a udržitelného způsobu bydlení, využívající nejnovější poznatky a technologie pro snižování energetické náročnosti budov. Zároveň je ukázkou využití systémové prefabrikace při obnově stávajících obytných budov, která má velké výhody ve zrychlení a zefektivnění průběhu rekonstrukce a ve zlepšení kvality práce při realizaci. Nabízí možnost optimalizace prefabrikovaných dílců s vylepšenými tepelně technickými vlastnostmi, integrovanými nejnovějšími technologiemi a v neposlední řadě s nižšími výrobními náklady díky možnosti opakovatelnosti řešení.

Příklad adaptace projektu SOLTAG pro konkrétní objekt


Půdorys 1.N.P.

Půdorys 2.N.P.

> Bydlení s úsporou energie - SOLTAG

> www.velux.cz
> Stránka spol. VELUX v katalogu

Související články