Pozvánka na přednášku Josefa Pleskota a Jana Šépky na ETH v Curychu

Zdroj
o.s. Kruh
Vložil
Tisková zpráva
29.10.2014 12:40
Josef Pleskot
Jan Šépka

Josef Pleskot, Favor to Four Visionaries

Jan Šépka, Between Naivety and Reality

5th November 2014
ETH Zürich, D-arch
Hönggerberg – HIL


Josef Pleskot, Favor to Four Visionaries
If architecture of being thought over within the dialogue of a client, who has a vision of all-society crossover, and an architect, who can understand these visions, identify with them and materialize them appropriately; than architecture brings plenty of joy and use to everyone. I cannot think of anything more beautiful in my profession than exactly these moments of mutual inspiration and final comprehension on the way towards the common goal. The highest reward is a statement like this: I didn’t know what my vision (idea) looked like but what has been realized, that’s exactly it.
 
Josef Pleskot (*1952) From 1973 to 1979 he studied architecture at the Czech Technical University in Prague. For three years after his graduation he had been involved in architectural theory and teaching. From 1982 to the revolution in 1989 he worked in state engineering institute - KPÚ Praha. He was distinctively socially engaged in 1989 and 1990. He has been running his own architectural practice named AP atelier since 1990. During that period he has realized more than fifty projects for which he received many awards. He occasionally writes and lectures.
www.arch.cz/pleskotJan Šépka, Between Naivety and Reality
Jan Šépka belongs to architects who like to dwell in the field of experimental architecture. His work often overlaps to art and tends to playfulness. In his lecture he will present those works that are distinctive for these very features.
 
Jan Šépka (*1969) He studied at the Faculty of Architecture at CTU (he was also a student of  Miroslav Šik) and School of Architecture at Academy of Fine Arts in Prague. Together with Michal Kuzemenský he initiated a club named New Czech Work in 1994. In 1998 he co-founded and partnered a studio HŠH architekti that worked until 2009. After that he started his own office Šépka architekti. In 2004-2014 he taught at the Faculty of Architecture at CTU in Prague. Since 2014 he has been the Head of the Office of Projects and Competitions at IPR in Prague, and since 2014 he has been conducting Studio A1 at the Academy of Arts, Architecture and Design (VŠUP) in Prague. Many of the projects he had taken part in received awards both in the CR and abroad. The most famous are adaptation of Horní Square in Olomouc, the Olomouc Archdiocesan Museum, Villa in Beroun, Villa Hermína, or a room in the country in Modrava.

Josef Pleskot, Služba čtveřici vizionářů
Je-li architektura promýšlena v rámci dialogu zadavatele s vizí celospolečenského přesahu a architekta, který dokáže tyto vize chápat, ztotožňovat se s nimi a odpovídajícím způsobem je zhmotňovat, přináší architektura mnoho radosti a užitku všem. Neznám nic krásnějšího z mého oboru, než právě momenty vzájemného ovlivňování a konečného porozumění na cestě ke společnému cíli. Nejvyšší odměnou pak je konstatování typu: vůbec jsem nevěděl jakou podobu moje vize (představa) měla, ale to, co je realizováno, je to ono.Josef Pleskot
(*1952) V  létech 1973 až 1979 vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze. Tři roky po ukončení studia se zabýval teorií architektury a pedagogickou činností. Od roku 1982 do listopadové revoluce v roce 1989 pracoval ve státním projektovém ústavu - KPÚ Praha. V roce 1989 a 1990 se výrazně společensky angažoval. Od roku 1990 provozuje architektonickou praxi v rámci vlastní kanceláře s názvem AP atelier. Za tu dobu realizoval více než padesát staveb, za které obdržel řadu ocenění. Příležitostně publikuje a přednáší.
www.arch.cz/pleskotJan Šépka, Mezi naivitou a realitou
Jan Šépka patří k architektům, kteří se rádi pohybují na poli experimentální architektury. Jeho tvorba často překračuje do výtvarné sféry a přiklání se k hravosti. Ve své přednášce představí právě ta díla, pro která jsou tyto vlastnosti nejtypičtější.
 
Jan Šépka (*1969) Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a Školu architektury AVU v Praze. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce.  V roce 1998 spoluzaložil a byl společníkem kanceláře HŠH architekti, která fungovala do roku 2009. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti. V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 2014 je vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od září 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM. Řada projektů, na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, vila v Berouně, vila Hermína nebo Pokoj v krajině v Modravě.

Více informací
>
0 komentářů
přidat komentář

Související články