Otevřený dopis Michaelovi Žantovskému

výkonnému řediteli Knihovny Václava Havla

Zdroj
Petr Pištěk
Vložil
Tisková zpráva
07.01.2020 16:15
Vážený pane řediteli,

na výzvu Knihovny Václava Havla (dále KVH) jsem se zúčastnil neveřejného neanonymní jednokolového výběrového řízení na návrh objektu, který má na Letišti Václava Havla nahradit současnou instalaci Forum Havlum. Výsledky byly účastníkům oznámeny a na adrese www.vaclahavel.cz zveřejněny 4. dubna 2019, můj návrh skončil na 5. místě. Několik dní poté jsem Vás písemně a vzápětí i osobně upozornil na skutečnost, že žádný ze tří oceněných návrhů nesplňuje závazné požadavky – a Vámi vedená porota, v níž dále zasedli Ondřej Černý, Jiří Fajt, Zdeněk Lukeš a Jakub Puchalský, byla dle podmínek (které se „jakožto smlouvu zavázala dodržovat a ctít“) povinna je z výběru vyloučit. Proto jsem Vás, sám a následně i prostřednictvím právního zástupce, opakovaně vyzval, abyste pochybení čestně uznal, neregulérní výsledky co nejdříve zrušil a účastníkům i veřejnosti toto rozhodnutí oznámil.

Přestože jsem vše doložil podrobnými argumenty opřenými o dokumenty, bohužel již půl roku vytrvale odmítáte zjevnou neregulérnost výsledků připustit. Na obhajobu rozhodnutí poroty uvádíte zkreslená a nepravdivá tvrzení, která lze jednoduše vyvrátit, případně vše vydáváte za nedorozumění či věc názoru. Oslovil jsem proto rovněž členy správní rady a dozorčí rady KVH, po urgencích mi prostřednictvím ředitelky Nadace VIZE 97 stručně odpověděla paní Dagmar Havlová a připojila se k Vašemu tvrzení, že jste postup poroty dostatečně vysvětlil. Zároveň konstatovala, že výběrové řízení je nadále ve Vaší kompetenci. Proto mi nezbývá než vše zas a znovu zopakovat – a s výzvou ke zrušení neregulérních výsledků obrátit opět na Vás, tentokrát zveřejněným otevřeným dopisem.

Jednou ze dvou obsahových závazných podmínek bylo, že zpracovatelé návrhů musejí dle své úvahy v objektu počítat s uplatněním digitální expozice, kterou si mohou prohlédnout v prostorách KVH a vyžádat si k ní technické podklady. Digitální expozice sestává z částí Havel v kostce (život a dílo Václava Havla) a Letem světem s Václavem Havlem (mapa aktivit Václava Havla), obě jsou interaktivní, založené na dotykovém ovládání. Dodané technické požadavky proto předepisovaly využití dotykových obrazovek a určovaly i jejich minimální úhlopříčky 70 cm, resp. 120 cm. Rovněž konzultant výběrového řízení, pan Martin Vidlák, potvrdil, že je nutné využít dotykové obrazovky (libovolného výrobce) a že KVH chce na letišti uplatnit totožnou expozici, do jejího digitálního obsahu tedy nebude nijak zasahovat (připustil pouze rozdělení části Havel v kostce na jiný počet obrazovek).

Návrh č. 7 (1. místo) umísťuje obrazovky do středu objektu tak, že nejsou přístupné/dosažitelné. Dotykové ovládání nepřipadá v úvahu, samotný autor píše o jiném digitálním obsahu – automatické projekci. Návrh č. 5 (2. místo) přístupné dotykové obrazovky začleňuje, šířka objektu ovšem činí méně než 50 cm, takže na navržených obrazovkách nelze uplatnit část Letem světem s Václavem Havlem s minimální požadovanou úhlopříčkou 120 cm – ani kdyby mapa světa byla nesmyslně pootočena o 90 stupňů. Návrh č. 3 (3. místo) obsahuje mnoho malých obrazovek v zasklených průhledech, na nichž se dle autorů samočinně promítají obrazy. Žádný z oceněných návrhů tedy s požadovaným uplatněním stávající digitální expozice, které bylo v podmínkách konkrétně a srozumitelně popsáno, nepočítá.

Důvodem k odstranění objektu Forum Havlum jsou především bezpečnostní a provozní hlediska. Podmínky výběrového řízení tedy obsahovaly rovněž řadu technických požadavků (jednoduchá údržba a snadné čištění, nepřítomnost obsluhy, ukotvení všech prvků instalace kvůli možnému odcizení, přehlednost prostoru, nemožnost úkrytu osob či ponechání předmětů uvnitř a v blízkosti instalace, atp.). Tyto požadavky přinesly další, výrazná omezení pro koncepční, formální a materiálové řešení návrhu. Porota však vybírala i z projektů, které některý z požadavků nesplňují. U návrhu č. 7 nelze hovořit o jednoduché údržbě a  snadném čištění – prostor mezi svislými skleněnými tabulemi odstupňované výšky (asi 20 až 100 cm) vzdálenými od sebe přibližně 40 cm není přístupný a například odstranění vhozených odpadků nebo běžné čistění podlahy či stěn instalace prakticky není možné provést. Návrh č. 3 je polouzavřenou černou, potemnělou krabicí, v níž by nenápadné ponechání předmětů bylo vcelku snadné. Návrh č. 1 (4. místo) vytváří oddělený prostor; sama porota jej z hlediska bezpečnosti popisuje jako rizikový. Nejméně tři ze čtyř projektů vybraných do 2. kola tak zřejmě měly být vyloučeny i kvůli nesplnění technických požadavků pro možné umístění instalace v prostorách Terminálu 2.

Přes výše uvedené stále tvrdíte, že porota na své rozhodnutí měla právo. Do značné míry přitom popíráte existenci a význam obsahové závazné podmínky, tedy požadavek na uplatnění existující expozice prostřednictvím dotykových obrazovek předepsaných minimálních rozměrů. Využití konkrétní interaktivní expozice dodatečně vydáváte za (libovolné) zobrazení (libovolného) digitálního obsahu, což neodpovídá znění podmínek; odkaz na stávající expozici v KVH by navíc v takovém případě postrádal jakýkoliv smysl. Argumentací opírající se o zachování digitálního obsahu pak pomíjíte další zásadní skutečnosti. Dotykově ovládaná expozice, která obsahuje například výběr míst na mapě, se na nedosažitelných obrazovkách neuplatní, protože by si ji pochopitelně nikdo nemohl prohlédnout. Dva z oceněných projektů ostatně začleňují a také popisují automatickou projekci, tedy expozici jinou, s odlišným konceptem i způsobem prohlížení. Při poctivém porovnání závazných podmínek a oceněných návrhů nelze rozpory vysvětlit a pravdivě obhájit.

Proč své zjevné pochybení odmítáte uznat a napravit – i za cenu zkreslených, nepravdivých a nesmyslných argumentů – ačkoliv sám jiné jménem KVH často veřejně vyzýváte k respektování pravdy, spravedlnosti a práva? Proč neregulérní výsledky výběru ponecháváte v platnosti, veřejně je prezentujete a dokonce na jejich základě hodláte vybudovat připomínku Václava Havla? Skutečně si myslíte, že účastníci výběrového řízení, kteří závazné požadavky naplnili a své návrhy jim přizpůsobili, by nebyli neoprávněným postupem poroty poškozeni?

Vážený pane řediteli, znovu Vás vyzývám, abyste hodnoty KVH uplatnil i sám na sebe, pochybení Vámi vedené poroty veřejně uznal a neregulérní výsledky výběrového řízení zrušil.

S pozdravem Petr Pištěk
0 komentářů
přidat komentář

Související články