Stanovisko ČKA k průběhu soutěže na Národní knihovnu ČR

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
08.03.2007 18:05
Česká komora architektů, oslovena veřejností, vydává k průběhu veřejné dvoukolové architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny České republiky v Praze na Letné toto prohlášení:

  • ČKA oceňuje, že byla zvolena pro vyhledání nejlepšího architektonického řešení formu architektonické soutěže, která nabízí možnost vybrat z nejširší škály architektonických návrhů!
  • ČKA oceňuje, že rozpočtová organizace - Národní knihovna - zvolila nákladnou a komplikovanější cestu mezinárodní soutěže jakožto nejvyšší dosažitelnou formu architektonického soutěžení!
  • ČKA oceňuje, že vítězem se stal architekt světového jména, a skutečnost, že je architektem působícím v zahraničí považuje za obohacení české architektury!
  • ČKA oceňuje a vítá, že kvalitní výtvarné dílo bylo konfrontováno s historickým pražským pro-středím a může je obohatit o současnou kulturní vrstvu!
Současně je ČKA ovšem nucena konstatovat, že se soutěž konala podle mezinárodních pravidel UIA (Mezinárodní svaz architektů) a UNESCO a ČKA tudíž nebyla oprávněna se k obsahu těchto podmínek vyjadřovat, podávat k nim připomínky a vyžadovat úpravy.

ČKA není rovněž z tohoto titulu oprávněna řešit případné rozpory způsobené nesprávným postupem a rozhodnutím soutěžní poroty. Podle soutěžních podmínek může být případný spor uplatněn pouze u UIA, a to do 14 dnů od doručení výsledků soutěže.

Při vyhodnocení soutěže označila porota za vítězné dílo, které prokazatelně porušilo závazné podmínky soutěže, vyjádřené v části B - soutěžní program v odstavci 2.1 - Národní konzervační fondy (str. 19) a odstavci 2.4 - Specifika vybraných skladišť a provozů ve správě OSOF (str. 32), a to zejména
  • "skladiště národních konzervačních fondů musí být umístěna v nadzemních podlažích ...",
  • "z hlediska minimalizace rizik nesmí být jádro konzervačních fondů umístěno v podzemních podlažích...";
tyto závazné podmínky a požadavky vyhlašovatele, schválené UIA, byly opakovaně vyhlašovatelem a soutěžní porotou potvrzeny jako závazné v odpovědi na dotazy soutěžících.

V této souvislosti ČKA připomíná, že
  • soutěžní podmínky jsou dle soutěžních pravidel UNESCO a UIA nabídkou smlouvy, kterou jsou vázáni všichni zúčastnění;
  • soutěžní podmínky ukládají soutěžní porotě povinnost vyloučit z posuzování návrhy, které jsou v rozporu se závaznými podmínkami soutěže;
  • soutěžní podmínky stanovují výslovně, že odpovědi na dotazy soutěžících jsou nedílnou sou-částí soutěžních podmínek.

ČKA konstatuje, že při porušení soutěžních podmínek je soutěžní porota povinna z právního hle-diska, jakož i hlediska slušnosti a respektu k práci všech zúčastněných architektů, vyloučit sou-těžní návrh, který porušil podmínky, soutěže z řádného posuzování, a to již v prvním kole soutě-že. Obecná soutěžní pravidla v takovém případě umožňují, aby soutěžní návrh mimořádné kvality byl posouzen mimo soutěž, popřípadě odměněn, nikoliv ovšem oceněn. Může být dokonce v sou-ladu s obecnými soutěžními pravidly doporučen k realizaci, což však vyhlašovatel výslovně vy-loučil odkazem na ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který umožňuje uzavřít smlouvu o provedení zakázky s pouze vítězem (vítězi) architektonické soutěže (viz bod 2.3 soutěžních podmínek).

Závěrem ČKA konstatuje, že shora popsané problémy mohly být způsobeny mimo jiné zadáním soutěže, které obsahovalo množství limitujících podmínek vyplývajících z výběru pozemku bez přihlédnutí k řešení celého prostoru Letenské pláně.

Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
Ing. arch. Dalibor Borák, místopředseda České komory architektů
Ing. arch. Jiří Merger, místopředseda České komory architektůPříloha:
Citace částí ustanovení pravidel pro mezinárodní architektonické a urbanistické soutěže týkají-cích se shora popsaných skutečností

1/ UNESCO
Soutěžní řád pro mezinárodní architektonické a urbanistické soutěže
čl. 4, čl. 11, čl. 12, čl. 44 a 45

"...řády a podmínky jsou stejné pro všechny účastníky..."; "...musí být jasně rozlišováno mezi závaznými požadavky podstatného charakteru a těmi, které umožňují soutěžícímu svobodu výkladu, která by měla být co nejširší...."; "...porota vyloučí všechny soutěžní návrhy, které nejsou v souladu s povinnými požadavky, instrukcemi a podmínkami soutěže..."

2/ UIA
Pokyny a doporučení pro vyhlašovatele - Příloha k předpisům pro mezinárodní architek-tonické a urbanistické soutěže
čl. 6 odst. c) až g)

"....zdůrazňuje se, že zveřejnění podmínek znamená nabídku smlouvy, kterou je vyhlašovatel vázán .... program ..... představuje právní základ pro tuto smlouvu, která je závazná jak pro vyhlašovatele, tak pro soutěžící..."
21 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
minimalizace rizik
ida čapounová
08.03.07 06:14
Komora
Ing.arch,Jan Línek
08.03.07 08:37
Vyjádření komory
Standa
08.03.07 10:00
Stanovisko - k čemu?
Martin Rosa
08.03.07 10:05
porušení podmínek
Ing. arch. Ludvík Křenek
09.03.07 01:02
zobrazit všechny komentáře