Revitalizace a humanizace náměstí v Divišově - 1. cena

Marek Přikryl, Jitka Molnárová, Markéta Aulíková

Zdroj
autorská zpráva
Vložil
Tisková zpráva
12.04.2010 07:00
Marek Přikryl

Autoři:
Ing.arch. Marek Přikryl
Jitka Molnárová

Spoluautor:
Ing. arch. Markéta Aulíková

Spolupráce:
Ing. arch. Martin Prokš
Ing. Miloslav Naděje
Ing. Jan Jiruška
Ing. Jiří Paleček


Divišov
Malá obec (městys) ve Středních Čechách, nacházející se mezi městy Benešov a Vlašim, na 41.km dálnice "Praha" Praha-Brno. 1500 obyvatel. Kromě dlouhé historie rodu Šternberků proslavila Divišov především výroba plochodrážních motocyklů Jawa.
Divišovské náměstí, vzniklé na křižovatce třech hlavních cest, je dnes sužováno kamionovou dopravou. Plánovaný silniční obchvat je v nedohlednu. Náměstí jako hlavní veřejný prostor selhává.

Koncept
Náměstí doplňujeme, čistíme, dláždíme, dopravu zpřehledňujeme.

Urbanistické řešení
Náměstí chápeme jako kompaktní a čitelný prostor, rejdiště. Do křižovatky třech hlavních cest, kterou dnes tvoří nedefinovaná plocha asfaltu, vsazujeme ostrůvek s městským domem. Svou hmotou uzavírá prostor neukončeného náměstí a stává se další dominantou města. Kvůli koncepčně nesourodému pojetí Horního a Tyršova náměstí je dnes centrum Divišova rozděleno na dvě části. V našem návrhu spojujeme oba prostory v jeden samozřejmý celek. Nově navržené náměstí bude vydlážděno klasickými žulovými kostkami. Okolí kostela tvoří zatravněná terasa. Její tvar je odvozen z původního řešení, jak je zachyceno na katastrální mapě z roku 1841. Volná plocha Tyršova náměstí je doplněna třemi solitéry.  Stávající pomník padlým, nová socha a opravená pumpa s pitnou vodou. Z koncepčních důvodů přemisťujeme stávající pomník ke zdi u kostela, aby svou hmotou nepředěloval jinak volný prostor náměstí. Stávající nevyužívaná pumpa bude nahrazena novou. Dále je na náměstí navržen klasický městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule, osvětlení).

Přestavba radnice a nové domy na náměstí
Navrhujeme přestavbu radnice a pět nových budov na náměstí:
Muzeum Jawa s infocentrem a veřejným internetem
Dům lékaře
Penzion
Obytný dům nad prolukou
Dům na místě zbořeného

Přestavba radnice
    Nepřehledný úsek hlavní komunikace, minimální chodník před budovou radnice, nedůstojný vstup přes hospodu do jednoho z nejdůležitějších městských domů. Stávající radnici navrhujeme přestavět. Domníváme se, že vybudováním podloubí v parteru by tyto problémy vyřešilo. Zajišťuje bezpečnost pro chodce i důstojnější vstup do radnice. Hospodu přesunujeme do sousední novostavby k penzionu, kde má pravděpodobně i větší opodstatnění.

Muzeum Jawa
Největší pozornost jsme věnovali budově nového muzea Jawa. Stálá expozice světoznámých plochodrážních motocyklů vyráběných v Divišově by se mohla stát jednou z atrakcí obce. Netradiční tvar domu je vymezen křižovatkou z jedné strany a pěší zónou ze strany druhé. Vzniklý solitér je „vklíněn“ mezi ubíhající fronty domů a svou hmotou tak zpevňuje prostor náměstí. V 1.NP je navrženo malé informační centrum s veřejným internetem. V horních patrech se nachází stálá expozice motocyklů Jawa. Ze 3.NP je přístupná vyhlídková střešní terasa.

Dům lékaře a penzion
    Podloubí navrhujeme i u těchto dvou novostaveb. Lékařská ordinace i penzion dnes v obci zoufale chybí. Ubytovací služby jsou nezbytné pro rozvoj turistického ruchu.

Dům nad prolukou a dům na místě zbořeného
    Dva nové obytné domy pomáhají vymezit tvar náměstí. Dům nad prolukou vyplňuje mezeru, avšak zachovává důležitý průchod na náměstí, dům na místě zbořeného jako náhrada za nutnou oběť dopravním úpravám komunikace.

Dopravní řešení
Divišov leží na křižovatce komunikací II. třídy, které se setkávají v prostoru trojúhelníkového náměstí. Navrhované řešení zachovává stávající trasování, pouze v kritických místech komunikaci upravuje a zlepšuje průjezdnost.
Plocha náměstí bude vydlážděná, včetně hlavní komunikace. Většina náměstí je dnes pokryta asfaltovým kobercem, pod kterým se však nachází stará dlažba. Odstranění asfaltu je technicky proveditelné a často i jednoduché. Rozhodli jsme se proto použít stávající dlažební kostky v co největší míře.

Koncepce osvětlení
Navrhované osvětlení by mělo podtrhnout charakteristický trojúhelníkovitý tvar Divišovského náměstí. Svítidla budou rozmístěná po obvodu náměstí s jemně zdůrazněnou dominantou kostela Sv. Bartoloměje uprostřed. Navrženou světelnou soustavu je možné rozdělit do tří skupin: osvětlení komunikace, osvětlení ploch pro pěší a slavnostní osvětlení kostela.

Osvětlení komunikace
Pro osvětlení komunikace jsou navržená směrově vyzařující svítidla s tzv. silniční optikou. Svítidla budou cloněná s nulovým podílem světelného toku vyzařovaného do horního poloprostoru. Rozmístění svítidel respektuje normové požadavky s důrazem na dostatečnou hladinu a rovnoměrnost horizontální osvětlenosti na ploše komunikace. Předpokládá se použití světelných zdrojů LED nebo výbojkových. Svítidla budou upevněna na zápustných sloupech ve výšce 7m, prioritně do míst, kde nejméně ruší uliční frontu náměstí, tj. na hrany domů nebo průjezdů. Odsazení od komunikace bude cca 0,5m.

Osvětlení ploch pro pěší
Pro osvětlení ploch pro pěší v severní části náměstí jsou navržená všesměrově vyzařující svítidla pro rozptýlené osvětlení. Kromě zajištění dostatečné hladiny a rovnoměrnosti horizontální osvětlenosti je důraz kladený také na osvětlenost vertikální, která vykresluje fasády domů nebo obličeje procházejících lidí a zvyšuje tak přehlednost a pocit bezpečí. Z důvodu omezení rušivého světla budou svítidla vybavená clonami, které omezí světelný tok vyzařovaný do horního poloprostoru pod úroveň 3%. Předpokládá se použití výbojkových světelných zdrojů, svítidla budou osazená na zápustných stožárech ve výšce 4,5 m.

Slavnostní osvětlení kostela
Pro slavnostní osvětlení kostela jsou navrženy výbojkové světlomety umístěné buď na okapních římsách domů, nebo na stožárech veřejného osvětlení. Kostel vytváří důležitou, zdálky viditelnou dominantu Divišova i okolí. Provoz slavnostního osvětlení se předpokládá v řízeném režimu, nastaveném dle požadavků zástupců městyse Divišov.

Dále je u 3 objektů navrženo nové podloubí, které bude osvětleno standardními závěsnými svítidly.

Zeleň
Zeleň v dnešní podobě ubírá na síle celému veřejnému prostoru. Není téměř poznat, že se člověk nachází na náměstí. Náměstí ani kostel nemohou za korunami stromů dýchat.
Výrazným zásahem je přesunutí aleje stromů z Horního náměstí do Farní zahrady a radikální pročištění zeleně na Tyršově náměstí. Přirozenou dominantou náměstí i nadále zůstávají dva vzrostlé stromy u východní  fasády kostela. Při severní straně, u lékárny a fary, vysazujeme 7 nových stromů, výška 5-6m, průměr koruny do 3.5m. Náměstí chápeme jako výsostně městský prostor, farní zahradu jako klidné místo s veřejnou a udržovanou zelení. Funkce zahrad a parků by proto neměla být nahrazována náměstím.

Inženýrské sítě
Bude provedena revize všech stávajících inženýrských sítí, nevyhovující a staré sítě budou nahrazeny novými. Viditelné znaky inženýrských sítí budou litinové, budou použity stávající, chybějící budou doplněny. Pro navržené nové domy budou pod novou dlažbou připraveny přípojky. U domů přimknutých k nově dlážděným chodníkům bude před realizací nového dláždění provedena oprava vstupů do domů a oprava fasád domů (nebo alespoň soklových částí domů).

Shrnutí hlavních zásad projektu
Divišov jako atraktivní obec ve Středních Čechách * továrna Jawa, podzemní katakomby, historie rodu Šternberků – doposud nevyužitý potenciál obce * vyčištění a zpřehlednění náměstí jako první krok * zlepšení dopravní situace * zvýšení bezpečnosti * spojení dvou náměstí v jedno * zpevnění formy náměstí novými budovami *
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Gratulace
Pavel Nasadil
12.04.10 08:53
hnusné
Karel Dvořák
12.04.10 10:58
Pěkný příklad,
Vích
12.04.10 10:45
no vida
Jakub Wyderka
12.04.10 10:13
ach jo
Galaxian
17.04.10 12:25
zobrazit všechny komentáře

Související články