Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž

Zdroj
Město Velké Meziříčí
Vložil
Tisková zpráva
15.09.2016 16:25
David Mikulášek
MCA atelier

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu řešení Náměstí a přilehlých ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní, U Bašty ve Velkém Meziříčí.

Vyhlašovatel: Město Velké Meziříčí zastoupené starostou města Ing. Radovanem Necidem  

Sekretář soutěže: Ing. Petr Velička
Datum konání soutěže: 07. 4. 2016 - 24. 6. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 13. 9. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 16
Ceny a odměny celkem: 450 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Radovan Necid
Josef Komínek
Ing. arch. Olga Čermáková

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
Akad. arch. Ladislav Kuba
Ing. Vladimír Sitta
Akad. arch. David Vávra

Náhradníci poroty - závislí
Ing. David Babák
Miroslav Jágrik
Ing. Antonín Kozina
JUDr. Karel Lancman
Jiří Michlíček
PhDr. Marie Ripperová
Ing. Stanislav Rosa
Ing. Vincenc Záviška

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Eva Uchytilová
Ing. Petr Smítal1. cena - 150 000,- 

autoři: Bc. Linda Boušková, Bc. Filip Musálek, 
Ing. arch. David Mikulášek
Hodnocení poroty: Návrh kultivovanou formou bez okázalých gest reaguje na historický kontext náměstí. S prostorem zachází citlivě, až s překvapivou samozřejmostí. Tento přístup ponechává prostoru žádoucí funkční flexibilitu. Jako jeden z mála návrhů se autor zamýšlí nad osudem stromů v delším časovém horizontu. Se stromy zachází jako s neoddělitelnou součástí paměti místa. Návrh je důkazem toho, že veřejný prostor nepotřebuje být svázán korzetem permanentních prvků včetně mobiliáře, aby si uchoval svůj občanský rozměr. Grafická kultivovanost návrhu má ale i stinné stránky. Není pochyb, že návrh oslovil téměř bezvýhradně porotu, ale bude tak i s veřejnou prezentací? Kriticky je hodnocena terénní manipulace v předradničním prostoru. Vnášení nových překážek pro volný pohyb chodců, kterým nové schody bezpochyby jsou, považuje porota za zbytečné a to i navzdory zkvalitnění vchodu do radnice. Porota oceňuje předpokládanou recyklaci materiálu stávající dlažby k novému využití. K uvážení je navržená velikost plochy velkoformátové dlažby v prostoru před radnicí a její jednotný modul. Inspirativní je zacházení se světelnou scénou. Doporučení: porota doporučuje zvýšit počet parkovacích míst uvnitř náměstí a umožnit omezený průjezd sdíleného prostoru viz. podrobněji doporučení dopravního specialisty. Optimalizace počtu parkovacích míst musí být předmětem další etapy projednávání návrhu. Porota doporučuje omezit velikost plochy velkoformátové dlažby v prostoru před radnicí a její jednotný modul. Pro potřeby veřejné výstavy porota doporučuje vypracovat perspektivu, která jasnou a veřejnosti srozumitelnou formou prezentuje hlavní myšlenky návrhu.
2.cena - 120 000,- 

autoři: MCA Atelier s.r.o., Ing. arch. Radek Novotný, 
Ing. arch. Miroslav Cikán
Hodnocení poroty: Urbanistický záměr, tedy vedení hlavní průjezdní komunikace v přibližné stopě dávné cesty je správné. Dobře jsou uvažovány i stání v jižní části náměstí, pouze stání před radnicí zabírají neúměrně velkou příjezdovou plochu. Vegetace – komise souhlasí se zachováním stromů v srdci náměstí poblíž kašny a svatojánského sloupu. Je to správné z hlediska historické paměti. Pro celkové vyznění náměstí a jeho přirozeného středu se jeví zbytečné osazení stromů v severní a jižní části podél fasád domů. Nevhodné je také vydláždění převažující části náměstí štětovou rulovou dlažbou. Dobrá je úvaha o využití náměstí během různých trhů, koncertů a festivalů. Grafická podoba a celkové výtvarné vyznění je standartní, trochu bez jedinečnosti a okouzlení. Za nepodařenou považuje komise textovou zprávu, která je částečně chaotickou ekvilibristikou se slovy, jenž se míjí s lidskou přirozeností. Doporučení: – pro eventuální další postup zpracování je třeba, aby zhotovitel dbal určitých pozměňujících doporučení, např. vypuštění části stromů podél fasád, změna zadláždění nebo zvýšení počtu parkovacích míst.
3. cena - 100 000,- 

autoři: Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Anita Prokešová

spolupracáe: 
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Hodnocení poroty: Autoři předkládají inspirativní názor na vztah náměstí s ostatními prostory v centru Velkého Meziříčí. Příkladně doporučují prověřit možnost průchodů z náměstí k řece Balince při radnici včetně charakteru dnes regulovaného břehu řeky Balinky. Autoři cítí silný vztah k náměstí s potenciálem soukromých průchodů k řece Balince. Řešení vlastního náměstí spočívá ve zklidnění dopravy pomocí jednosměrných komunikací Radnická – Vrchovecká na straně severní (otázka je směr) a Kostelní – Komenského na jihu náměstí. Toto považuje porota za správnou úvahu. Ocenit lze také jistý respekt k původní „staré císařské cestě“. Otazníkem je komplikovaná pravoúhlost a prostorové řešení před radnicí. Parkovacích míst na náměstí je málo, předurčuje to ztrátu života na náměstí. Prostorová kompozice náměstí se porotě jeví přesvědčivá v úrovni svobodné, jednolité grafiky dlažby mezi fasádami domů včetně kostela. Tuto svobodu však zbytečně popírají vložené linie světlé velkoformátové dlažby příčně přes náměstí. Stejně tak dlouhé lavice napříč náměstím. Prostorové uspořádání stromové vegetace působí rozpačitě. Stávající háj v centru náměstí autor redukuje na jednu solitérní lípu. K fasádám domů umísťuje nová stromořadí. Toto porota považuje za chybu. Umístění „zahrádek kaváren a restaurací“ přímo na dlažbu náměstí je správné. Doporučení: přihlédnout ke kritizovaným jevům v hodnocení a zohlednit je v případné další spolupráci s vyhlašovatelem.
Odměna - 20 000,-
autoři: Ing. arch. Lenka Hlavatá, 
Ing. arch. Josef Hlavatý

Odměna - 20 000,- 

autoři: Ing. arch. Eva Pyková, 
Ing. arch. Alexandr Kotačka

Odměna - 10 000,- 

autor: 
Ing. arch. Iva Křikavová

Odměna - 10 000,- 

autoři: Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Marek Macejko, 
Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl

Odměna - 10 000,- 

autoři: Ing. Michal Říha, Ing. arch. Martin Špičák , Ing. arch. Kateřina Frejlachová

Odměna - 10 000,- 


autoři: A PLUS a.s., Ing. arch. Jaromír Sedlák, Bc. Dagmar Žáková, Bc. Václav Prchal, 
Ing. arch. Petr Uhlíř

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články