Lepší uplatnění mladých architektů v praxi? Díky znalostem řešení Autodesk

Publisher
Tisková zpráva
31.10.2006 13:00
Autodesk, s.r.o.

Výuka základních i pokročilých metod dvojrozměrného a trojrozměrného počítačového navrhování probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze na aplikacích společnosti Autodesk.


Autodesk nadále posiluje svou podporu vysokému školství v České republice. Studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze využijí v novém semestru 240 nových licencí nejnovějších aplikací společnosti Autodesk z oblasti architektury, stavitelství i tvorby digitálního obsahu. Na stejné fakultě bude také probíhat odborná výuka těchto technologií pro středoškolské i vysokoškolské pedagogy.

Fakultu architektury pražského ČVUT pravidelně navštěvuje okolo 1200 studentů. Výuka, která neopomíná zohlednit přínos nových informačních technologií v architektonické praxi, zahrnuje mimo jiné povinné předměty „CAD I“ a „CAD II“. V rámci nich se studenti seznamují se základním filozofií práce v CAD systémech s pomocí nejnovější verze AutoCADu (cca 250 studentů) a další semestr si studenti osvojují práci při tvorbě komplexních 3D modelů a vizualizací v programu 3ds Max (opět celý ročník, cca 250 studentů). Výuka pokračuje dalšími volitelnými a povinně volitelnými předměty, které se soustředí na specifické úkoly a zapojení dalších aplikací pro architektonický návrh. Hlavní předmět – architektonická tvorba – nechává na schopnosti studentů, který software (případně jejich kombinaci) jim nejvíce vyhovuje.

Při přípravě na nový školní rok zástupci fakulty připravovali novou koncepci výuky a rozhodovali se také o nákupu většího počtu nových licencí co nejvhodnějšího softwaru. Volba padla na Autodesk a jeho řešení, která mají v České republice dlouholetou tradici a také velmi silnou pozici mezi architekty i stavebními inženýry. V rámci 240 licencí byly zakoupeny systémy pro architektonický a stavební návrh Autodesk AutoCAD Revit Series 9 (více než polovina z celkového počtu licencí) a Autodesk Architectural Desktop 2007, pro komplexní obecné 3D modelování a přípravu vizualizací aplikace Autodesk 3ds MAX 9 a také Autodesk Maya 8.0. Dodávka řešení Autodesk proběhla prostřednictvím společnosti AB Studio, která s Fakultou architektury dlouhodobě spolupracuje na implementaci řešení Autodesk i jejich rozšíření.

„V současné době jsou v České republice produkty firmy Autodesk využívány ve většině projekčních kanceláří – i z tohoto důvodu je tento software zařazen do výuky tak, aby se studenti mohli v praxi lépe uplatnit. 3ds Max v současnosti považujeme za nejoptimálnější software pro design a prezentaci, Autodesk Architectural Desktop ve spojení s CADKONem DT+ představuje velmi vhodné řešení v oblasti architektonicko-stavebních výkresů, aplikace Revit a Maya pak navíc považujeme za software budoucnosti,“ říká architektka Dana Matějovská z Kabinetu modelového projektování FA ČVUT v Praze.

„Partnerství Autodesku a Fakulty architektury je velmi výhodné pro snadné zavádění high-end softwarového vybavení do výuky a výzkumu na akademické půdě,“ dodává Petr Klán, manažer softwarových řešení FA ČVUT.
Spolupráce pražské vysoké školy se společností Autodesk se však rozvíjí i dalším směrem – v rámci Fakulty architektury Českého vysokého učení technického zahájilo činnost školicí středisko řešení Autodesk pro středoškolské a vysokoškolské pedagogy. První školení (Autodesk Architectural Desktop) probíhá již nyní v září a výhledově se počítá se zařazením dalších produktů do tohoto programu.


Další informace o produktech společnosti Autodesk pro oblast architektury, stavitelství a digitálních médií: www.autodesk.cz.

Informace o bezplatných studentských licencích oborových řešení Autodesk v ČR: www.autodeskclub.cz/student/.

O Fakultě architektury ČVUT
Výuka architektury na Českém vysokém učení technickém má hlubokou tradici. Její základy byly položeny již v polovině 18. století, kdy byla v souvislosti s naukou o civilním stavitelství zahájena výuka architektury, pojímaná jako syntéza umění, vědy a techniky. S cílem využití nejmodernějších technologií a postupů v praxi pokračuje výuka nových architektů dodnes. Důkazem, že toto směřování je správné, je nakonec fakt, že FA ČVUT se těší kvalitní pověsti nejen v rámci České republiky, ale také v Evropě a ve světě.

O společnosti Autodesk
Společnost Autodesk se plně soustředí na to, aby se jejím zákazníkům dařilo rychle umísťovat na trh jejich tvůrčí nápady. Se sedmi milióny uživatelů je Autodesk vedoucím světovým dodavatelem softwaru a služeb pro odvětví stavebnictví, výroby, infrastruktury, digitálních médií a bezdrátových datových služeb. Řešení Autodesku pomáhají zákazníkům efektivněji vytvářet, spravovat a sdílet jejich data v digitální podobě. Tvůrčí myšlenky se pro zákazníky stávají konkurenční výhodou, neboť mohou být produktivnější, zpracovávat své projekty efektivněji a maximalizovat své zisky.
Autodesk byl založen v roce 1982 a má ústředí v San Rafael v Kalifornii. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.
0 comments
add comment

Related articles