Pozvánka na přednášku Petra Hájka a Martina Rajniše na ETH v Curychu

Source
o.s. Kruh
Publisher
Tisková zpráva
30.11.2014 09:00
Petr Hájek
Martin Rajniš
Petr Hájek Architekti
Huť architektury Martin Rajniš

03/12/2014 AKCE NA ETH ZÜRICH
Petr Hájek, Ad Triangulum + Martin Rajniš, "Martin Rajniš"
ETH Zurich, D-arch, Hönggerberg – HIL, Auditorium E 3 (Floor E, Room)


Petr Hájek, Ad Triangulum

Petr Hájek will introduce three of his recently completed buildings (Riding Hall – Multifunctional Hall in Litomyšl (HŠH); Chameleon House in Prague and Krkonoše Regional Center for Environmental Education in Vrchlabí - KCEV). All of them are based on three different non-architectural principles studied by Natural Sciences: acoustics, optics and geometry. These three disciplines usually describe studied natural forces in scientific functions and laws. But natural forces may in the field of architecture acquire a different record, transcription and space …

Petr Hájek *1970

He graduated from the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague and the School of Architecture at the Academy of Fine Arts in Prague. In 1998 he founded (together with Tomáš Hradečný and Jan Šépka) the architectural office HŠH architekti and later on, in 2009, his own office Petr Hájek Architekti. Among the most renowned buildings on which he participated are: adaptation of the public space at Horní Square in Olomouc, adaptation of Jiřské Square at the Prague Castle, Olomouc Archdiocesan Museum (HŠH), interventions on the Castle Hill in Olomouc (HŠH), Riding Hall – multifunctional hall in Litomyšl (HŠH), Villa in Beroun (HŠH), Villa Hermina (HŠH), Penthouse in Prague Bubeneč, Krkonoše Regional Center for Environmental Education in Vrchlabí – KCEV, Chameleon house. He has won numerous prizes for his work.
Since 2004 he has been teaching at the Faculty of Architecture at CTU in Prague, and in 2010 he was appointed an associate professor there. Since 2012 he has been running an architectural studio at the University of Fine Arts Bratislava. He is a founder and a Chairman of the Board of Art-Now, an endowment fund supporting art and talent, and a founder of LEA - Laboratory of Experimental Architecture. In 2012 he received CTU Rector’s prize for his educational activities in research of urban planning called Anastomosis.

Martin Rajniš, "Martin Rajniš"

After realizing a range of administrative, commercial and multipurpose buildings in central parts of Prague, he handed his up and running office over to his partners and set out on a journey around the world, trying to articulate a new concept of modern architecture which he called natural architecture. Together with the youngest generation of architects, he has been building experimental buildings using natural materials (wood, stone, glass), structures from the nature, transitions between plan and randomness, and raw natural elements. He has been striving to return modern architecture to the shape that would be acceptable and pleasant for people and they could like it again.


This year he has won the Award for Sustainable Architecture in Paris, awarded by the Locus Foundation under the patronage of UNESCO. Buildings from his atelier successfully represented the Czech Republic at the International Architecture Exhibition 2010 in Venice. His work is very popular nationally as well as internationally. In many of his workshops he conducts interesting experiments with his students.
 
Martin Rajniš *1944

He studied architecture at the Czech Technical University and the Academy of Fine Arts in Prague. Since 2013 he has been leading the experimental studio HUŤ ARCHITEKTURY  focusing on smaller projects often comprised of loosely stacked bulk timber (the co-called hollow forms). He has been nominated three times for the Mies van der Rohe Prize for his projects. He taught architecture at the Academy of Art, Architecture and Design in Prague and at the Technical University in Liberec.


Petr Hájek, Ad Triangulum

Petr Hájek představí tři nedávno realizované stavby (Jízdárnu – multifunkční sál v Litomyšli (HŠH), Dům Chameleon v Praze a Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí – KCEV). Tyto stavby jsou založeny na třech rozdílných non-architektonických principech, které jsou studovány přírodními vědami: akustice, optice a geometrii. Tyto obory obvykle studují přírodní síly prostřednictvím zápisu do funkcí a zákonů. Ale přírodní síly mohou v architektuře získat také jiný záznam, zápis a jiný prostor…
 
Petr Hájek *1970
Absolvoval studium na Fakultě architektury na Českém vysokém učení v Praze a Školu architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti. K nejznámějším stavbám, na kterých se autorsky podílel, patří: Horní náměstí v Olomouci, Jiřské náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum Olomouc (HŠH), Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, Jízdárna-multifunkční sál (HŠH), Vila v Berouně (HŠH), Vila Hermina (HŠH), Obytné kontejnery, KCEV, Dům Chameleon. Za svou práci získal řadu ocenění (Cena Grand prix Obce architektů, Freiraum no2, Bauwelt–Preis, Stavba roku, Cena Klubu za starou Prahu, Cena R.Eitelbergera, česká nominace na cenu Miese van der Rohe.)
Od roku 2004 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde byl v roce jmenován 2010 docentem. Od roku 2012 vede autorský ateliér architektury na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Je zakladatelem a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art-Now a zakladatelem sdružení LEA – Laboratoř Experomentální Architektury. Za svou pedagogickou práci na výzkumu v oblasti urbanismu s názvem Anastomosis získal v roce 2012 cenu rektora ČVUT za aplikaci výzkumu v praxi.

Martin Rajniš, "Martin Rajniš"

Po realizování řady administrativních, obchodních a polyfunkčních domů v centrálních částech Prahy, předal svou plně rozběhlou kancelář společníkům a na cestách po celém světě se snažil formulovat nový koncept moderní architektury, který nazval přirozená architektura. Spolu s nejmladší generací architektů staví experimentální stavby používající přírodní materiály (dřevo, kámen, sklo), struktury z přírody, přechody mezi plánem a nahodilostí, neopracované přírodní prvky.
Snaží se vrátit moderní architekturu do podoby, která by byla pro lidi akceptovatelná, příjemná a znovu by ji mohli mít rádi.

V letošním roce byl odměněn v Paříži cenou za udržitelnou architekturu, udělovanou nadací Locus při UNESCO.
Stavby jeho atelieru úspěšně reprezentovaly Čechy na Benátském Bienále architektury v roce 2010. Mají široký národní i mezinárodní ohlas. V řadě workshopů realizuje se studenty architektury zajímavé experimenty. Jeho tvorba samozřejmě přesahuje i do oblasti urbanizmu, kde vytváří koncept zelených obytných krajin, ale i na pole designu - svítidla, nábytek.
 
Martin Rajniš *1944
Vystudoval architekturu na ČVUT a na AVU. Od roku 2013 vede experimentální ateliér HUŤ ARCHITEKTURY a soustředí se na menší projekty často skládané z volně loženého dřeva (tzv. duté hráně). Za své projekty byl třikrát nominován na prestižní cenu Miese van der Rohe. Architekturu vyučoval na pražské VŠUP a na Technické univerzitě v Liberci.
0 comments
add comment

Related articles