Architekt Vladimír Karfík - Zlín a Bratislava

Source
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Publisher
Tisková zpráva
22.03.2018 12:00
Slovakia

Bratislava

Vladimír Karfík

Prednáška Niny Bartošovej predstaví dielo Vladimíra Karfíka (1901 – 1996), výnimočného architekta českej a slovenskej architektonickej scény, so zameraním sa na jeho tvorivé obdobie počas pôsobenia v medzivojnovom Zlíne a v povojnovej Bratislave. 

Prednáška sa dotkne okrem známych stavieb aj architektovej menej známej tvorby a Karfíka priblíži nielen ako architekta, ale aj ako výraznú osobnosť. Prednáška, sa bude konať dńa 22.3.2018 na Fakulte architektúry STU v Bratislave, v miestnosti č. 117 o 16.00 h.
Prednáška, ktorá je jedným z výstupov výskumu podporeného z verejných zdrojov formou štipendia Fondom na podporu umenia, sa zaoberá celkovou osobnosťou architekta a jeho tvorby, v ktorej sa okrem priemyselných stavieb vyskytujú školské stavby, administratíva, obytné objekty ale aj urbanistické návrhy. Výskum reflektuje architektovo obdobie u Baťu, ktoré tvorí kľúčovú časť Karfíkovej tvorby, a snaží sa identifikovať jeho vplyv aj v neskoršom diele, po príchode do Bratislavy. Karfíkovo dedičstvo však nespočíva len v architektonických projektoch, počas obdobia, ktoré strávil v Bratislave sa vyznamenal predovšetkým ako  profesor Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnešná Slovenská technická univerzita), kde pôsobil v rokoch 1946 – 1971. Jeho pedagogické pôsobenie výrazne ovplyvnilo desiatky jeho študentov, ktorí sa k jeho „škole“ dodnes hlásia.  Z tohto dôvodu sa výskum dotýka aj osobnejšieho profilu architektka, či už cez publikované texty jeho študentov, ale aj cez osobné rozhovory, vrátane rozhovorov s jeho rodinnými príslušníkmi.
Východiská výskumu poskytli materiály nachádzajúce sa v Štátnom okresnom archíve Zlín, v Štátnom archíve v Prešove, ale tiež v nespracovanom osobnom fonde archívu Múzea mesta Brna, v ktorom sa nachádzajú okrem dokumentov z obdobia Zlína (1930 – 1946), Bratislavy (1946 – 1978) a Malty (1978 – 1982), aj čiastkové informácie týkajúce sa Karfíkovej praxe u významného švajčiarskeho architekta LeCorbusiera v Paríži, alebo jeho pôsobenia u Franka Lloyda Wrighta v Spojených štátoch Amerických. Plánmi objektov, ktoré Karfík navrhol  po druhej svetovej vojne, po príchode do Bratislavy pre Závod Dynamit-Nobel (Závod Mieru) disponuje zas predovšetkým Archív mesta Bratislavy. Významným zdrojom informácií bola taktiež Karfíkova autobiografia, publikované rozhovory, ako aj vedecké články, dobová tlač, ale aj architektove vlastné texty a publikácie. Osobnú dimenziu prinieslo niekoľko rozhovorov s rodinnými príslušníkmi architekta a jeho bývalými študentami.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles