Stavební úpravy Jiráskova divadla v Hronově - otevřený dopis

Publisher
Tisková zpráva
24.06.2019 09:45
Czech Republic

Hronov

Zastupitelstvo města Hronova
Město Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov

OTEVŘENÝ DOPIS – Jiráskovo divadlo

Vážení zastupitelé, vážení radní, pane starosto města Hronova,

Jiráskovo divadlo, stojící na centrálním hronovském náměstí, je jedno z nejvýznamnějších děl Jindřicha Freiwalda, špičkového prvorepublikového architekta a hronovského rodáka. V neposlední řadě je tato budova rovněž symbolem města Hronova vetknutým do erbu města a spojená s osobou Aloise Jiráska i s významným divadelním festivalem. Význam a kvalitu budovy divadla dokládá fakt, že je od roku 1958 zapsána na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky vedeném Národním památkovým ústavem (NPÚ) pod katalogovým číslem 1000126658, a tedy péče o ni podléhá mimo jiné i zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

S velkým znepokojením proto sledujeme kroky vedení města Hronova ve věci příprav akce „Rekonstrukce – stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov“ dle dostupných podkladů pravděpodobně vedoucí k nenávratnému poškození budovy divadla. Za alarmující považujeme zejména způsob, jakým proběhl výběr projektanta.

1. Neodborně a nekomplexně zpracované zadání, zjevně dostatečně nekonzultované s odborníky.
Přípravu zadání, jeho kvalitu a komplexnost považujeme za základní kámen, který významně ovlivňuje budoucí výslednou kvalitu akce. Požadavek na vypracování dokumentace jako „jednostupňové“ (DSP+DPS) rozhodně neodpovídá předpokládané náročnosti akce.
Požadovaná lhůta 85 dnů na vypracování dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy je naprosto nereálná, nezohledňující zákonné správní lhůty, a zavdává tak již od počátku obavu z kvality odevzdaného díla.

2. Časový průběh výběru, kdy od vyhlášení veřejné soutěže po podpis smlouvy o dílo uběhly tři (!) týdny.
Na podání nabídek měli uchazeči pouhých 10 dnů i přesto, že projektová dokumentace má být zpracována tak, že náklady na vlastní realizaci projektované stavební činnosti jsou odhadovány na 32 mil. Kč bez DPH.

3. Výběr prováděný pouze na základě nejnižší ceny bez odborně fundované výběrové komise.
U stavby tohoto významu je naprosto zásadním a nezbytným kritériem předložení odborné způsobilosti uchazeče a zejména pak jeho referencí obdobného charakteru. Tedy to, zda má projektant předpoklady a zkušenosti k úspěšnému a kvalitnímu odvedení díla. Město, bohužel, takovou podmínku do výzvy k podání nabídek vůbec nedalo. Jednotlivé nabídky by pak měla posoudit předem určená komise složená jak ze zástupců města, tak z nezávislých odborníků znalých problematiky rekonstrukce kulturních památek.

Z výše popsaných důvodů považujeme provedený výběr projektanta na rekonstrukci Jiráskova divadla za nekvalifikovaný a naprosto neakceptovatelný. Žádáme Vás o přehodnocení výsledků výběrového řízení, jeho zrušení a vypsání nového, a to za podmínek odpovídajících významu Jiráskova divadla jak pro město samotné, tak i v širším umělecko-kulturním kontextu.

S úctou

prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., vysokoškolský pedagog
Ing. arch. Oleg Haman, autorizovaný architekt, předseda Obce architektů ČR
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., vysokoškolský pedagog, architekt a historik architektury
Ing. arch. Ivo Balcar, náchodský rodák, architekt
Ing. arch. Milan Vít, hronovský rodák, autorizovaný architekt
MgA. Viktor Vlach, náchodský rodák, architekt
Ing. arch. Michal Ježek, náchodský rodák, autorizovaný architekt
Ing. arch. Aleš Krtička, hronovský rodák, autorizovaný architekt
arch. David Chmelař, hronovský rodák, autorizovaný architekt

V Hronově dne 13. června 2019

Na vědomí:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov
Ministerstvo kultury České republiky, oddělení ochrany kulturních památek
Česká komora architektů
0 comments
add comment