Šantovka Tower stále ve hře

Source
Spolek Za krásnou Olomouc a Iniciativa Občané proti Šantovce Tower
Publisher
Tisková zpráva
23.05.2018 09:50
Czech Republic

Olomouc

Projekt obytné výškové budovy Šantovka odporuje zákonu o památkové péči a poškodil by historické panorama Olomouce - po neúspěchu v územním řízení investor svůj výškový dům posouvá do nové polohy -  nepřijatelný konflikt s historickým jádrem města se tím však neřeší - připravená změna územního plánu v lokalitě Šantovka znovu nastavuje pravidla zástavby platná jinak pro celou Olomouc - navíc upozorňuje na jednoznačný rozpor ŠTW s veřejným zájmem - přesto není jisté, zda zastupitelstvo města změnu schválí - Iniciativa Občané proti ŠTW proto naléhavě vyzývá zastupitele i širokou veřejnost, aby se zasadili za obranu zájmů Olomouce. Rozhodující jednání zastupitelstva proběhne 4. června 2018.

ŠTW V NOVÉ POLOZE

"Nad původním záměrem ŠTW situovaném na konci Šantovy ulice se zavírá voda. Hlavním důvodem jsou nakonec nedostatečné odstupy od bytových domů v Šantově ulici a od nové rezidenční čtvrti v bývalých Sochorových kasárnách. Tam developer respektuje výškové limity a tak ve schvalovacím procesu neměl potíže," vysvětluje Martina Mertová ze spolku Za krásnou Olomouc.

Investor ŠTW, Office Park Šantovka s.r.o., se však svého projektu nevzdává a mírně ho přesouvá do nové polohy u Wittgensteinovy ulice /obr.1/. Vlastní budova ŠTW se přitom svou výškou 78,6 metrů, půdorysem ani hmotově zásadně nezměnila a nadále zůstává v ochranném pásmu městské památkové rezervace se všemi nepříznivými dopady na historické panorama Olomouce /obr. 2-4 /. Investor již podal žádost o územní řízení a poté, co doloží všechny podklady, může vlastní řízení proběhnout již poměrně rychle.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Za této situace je nyní klíčové bezodkladné schválení Změny č. II Územního plánu Olomouc, která by v lokalitě Šantovka obnovila soudně zrušenou maximální výšku nové zástavby 23 metrů. Tím by konečně narovnala současný, již déle než dva roky trvající nepřijatelný stav, kdy je možné v blízkosti historického jádra postavit budovu libovolné výšky. Všechny námitky investora ŠTW byly řádně posouzeny a dle zákona vypořádány a změna je připravena k projednání na červnovém zasedání zastupitelstva.

"Šantovka Tower je jednoznačně v rozporu s veřejným zájmem," uvádí architekt David Helcel z Iniciativy Občané proti Šantovka Tower a cituje přímo z textové části předkládané změny: "Záměr výškového objektu Šantovka Tower je z hlediska jeho jednoznačně negativního vlivu na urbanistickou kompozici, poškození panoramatu a charakteristického obrazu města Olomouce neakceptovatelný. " A dále: "Obraz města Olomouce je v jeho v současné podobě obecně vnímán vysoce pozitivně. Jeho ochrana je tedy jednoznačně ve veřejném zájmu a plně v souladu s cíli územního plánování i koncepcí Územního plánu Olomouc."

Olomouc je hned po Praze druhou nejvýznamnější městskou památkovou rezervací v České republice. Na důkaz toho, jak snadno lze harmonii historického centra narušit, je v textu změny územního plánu uveden příklad realizované výškové budovy na třídě Kosmonautů: "Budova MVŠO tvoří subtilním věžím jádra města konkurenci - je zkrátka příliš mohutná a vysoká a příliš blízko. Z hlediska urbanistické kompozice a vlivu na panorama města tedy považujeme realizaci výškového objektu MVŠO za chybu."

Podobnou chybu už nesmíme opakovat, soukromé zájmy developerů nesmí převažovat nad veřejným zájmem Olomouce, jejích obyvatel a návštěvníků. Tyto závěry jsou samozřejmé, zákon o obcích hovoří jasně: "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."

Přesto není v tuto chvíli jisté, že nezbytná nadpoloviční většina zastupitelů předloženou změnu územního plánu schválí.
"Situace je vážná, proto jednáme s olomouckými zastupiteli a krajskými politiky, oslovujeme významné osobnosti a aktivizujeme širokou veřejnost. Vzpomeňte si na demonstraci v roce 2013, kdy se u radnice sešlo přes 400 občanů," připomíná profesor dějin umění Rostislav Švácha.

Za Iniciativu Občané proti Šantovka Tower a spolek Za krásnou Olomouc:
Prof. PhDr. Rostislav Švácha
Mgr. Martina Mertová 777 576 087
Ing. arch. David Helcel 776 361 159
Ing. arch. Tomáš Pejpek
Ing. arch. Pavel Grasse
Mgr. Michal Krejčí
akad. soch. Martin Lubič
Mgr. Dominika Kovaříková
Ing. arch. Petr Daněk
Petr Macek

další info:
http://www.zachrantepanoramaolomouce.cz/

textová část Změny č. II Územního plánu Olomouc:
9. 4 Komplexní zdůvodnění řešení Změny č. II ve vztahu k záměru výstavby ŠTW - str. 17-20
0 comments
add comment

Related articles