Hot Questions - Cold Storage - stála výstava v AzW

Source
Jakub Vajs, FA VUT
Publisher
Petr Šmídek
07.12.2023 17:45
Austria

Wien

Hot Questions - Cold Storage predstavuje výnimočnú trvalú expozíciu zameranú na rakúsku architektúru 20. a 21. storočia, ktorú možno obdivovať v rakúskom múzeu architektúry vo Viedni. Toto múzeum pravidelne hostí medzinárodné výstavy s rôznymi témami počas celého roka. Múzeum Az W priťahuje špecializované publikum a nadšencov architektúry prostredníctvom približne 500 podujatí vrátane sympózií, workshopov, prednášok, prehliadok mesta a filmových sérií.

Rakúske múzeum architektúry sa nachádza v MuseumsQuartier vo Viedni a tvorí súčasť najväčšej európskej kultúrnej oblasti. Jeho primárnym zámerom je preskúmavanie sociálneho rozmeru architektúry, pričom sa venuje aj dôležitým otázkam, ako je distributívna spravodlivosť a udržateľné využívanie obmedzených zdrojov. Az W zdôrazňuje význam trvalo udržateľných architektonických prístupov ako silného argumentu voči vplyvom súčasných klimatických zmien.

Múzeum disponuje vlastnou knižnicou, ktorá podporuje hĺbku obsahu, online databázou budov a lexikónom architektov. Pre každého záujemcu o viedenskú architektúru a súvisiace otázky predstavuje Az W nevyhnutnú destináciu. S rozlohou približne 2000 m² Az W reflektuje ducha doby a prispieva k zvýšeniu povedomia o tomto období.

Pod názvom "Hot Questions - Cold Storage" Az W prezentuje pohľad na historický vývoj rakúskej architektúry v 20. a 21. storočí z globálnej perspektívy. Využíva jedinečný súbor architektonických dejín a disponuje najvýznamnejšou a najrozsiahlejšou zbierkou rakúskej architektúry z tohto obdobia. Az W do svojho inventára zaradilo približne 100 pozostalostí od významných architektov, vrátane projektových zbierok, architektonických modelov, kresieb, nábytku, látok, dokumentov a filmov.

Výstava prezentuje tieto artefakty v hravom, atmosférickom a zmyselnom štýle, čím sa snaží o jedinečný prístup k prezentácii architektonického dedičstva. Az W sa snaží vytvoriť zážitok, ktorý nielen informuje o historickom kontexte, ale aj stimuluje zmysly a navodzuje atmosféru architektonických diel.
Výstava je rozdelená do siedmich tematických sekcií, pričom každá z nich predstavuje "horúcu" tému súčasnosti v oblasti architektúry. Patria sem otázky ako: How is architecture produced ?, Who provides for us ?, Who are We ?, How do we want to live ?, Who shapes the city ?, How can we survive ?, Who gets involved ?. Pre návštevníkov so záujmom o architektúru sú pod týmito otázkami pripravené zaujímavé informácie ale taktiež aj nečakané momenty a zážitky. Táto prehliadka kladie množstvo otázok, ako napríklad prečo je v oblasti architektúry stále tak málo žien. Kolekcia výstavy sa tiež zamýšľa nad formovaním dnešného vnímania architektúry viedenskej moderny a otázkou, prečo osobnosti ako Otto Wagner, Adolf Loos a ďalší neboli v priebehu 20. storočia dostatočne ocenené, až do 60. rokov 20. storočia.

Povojnový modernizmus a výstavba v období stále vzácnejších zdrojov tvoria ďalšiu "hot question – cold storage", spolu s témami ako architektúra prispôsobená pre deti, sociálne udržateľná architektúra a ďalšie sociálne relevantné aspekty výstavby. Celkovo obsahuje nová výstavná kolekcia približne 400 predmetov, ktoré autenticky oživujú tému architektúry. Tento súbor zahŕňa aj fantastické architektonické modely zo stavebnice Lego od viedenského umelca Haralda Gacha, ktorý z farebných plastových kociek vytvoril známe i menej známe viedenské stavby.

Prezentácia nesie osvetľujúci pohľad na formovanie národa a všetky jeho kultúrne, sociálne, politické, ekonomické a technické dopady. Témy, ktorým sa venuje, zahŕňajú pôžitky Červenej Viedne prostredníctvom experimentov vo vzdelávacích budovách po povstaní v roku 1968, úsilie o podporu "stavebného umenia" vo Vorarlbergu, až po preskúmanie minulosti a súčasnosti v kontexte ekologického prístupu k architektonickému dizajnu. Výstava transformuje aj rámec Rakúskeho architektonického kánonu, ponúkajúc rovnostársky pohľad na kultúrne úspechy. Skúma ideologickú inštrumentalizáciu architektúry a priestorového plánovania, predstavuje nových autorov a odhaľuje nové zdroje.

V konečnom dôsledku vytvára komplexný príbeh z modelov, kresieb, nábytku, textílií, dokumentov a filmov. Výstava jasne vysvetľuje, že zbierky architektúry predstavujú základ pre dôležité príspevky do diskusie a nie sú iba skladiskom minulosti. Ich spoločenská relevantnosť sa prejavuje v otázkach a objavoch, a v súvislosti medzi výskumom a ochranou. "Hot Questions - Cold Storage" navyše otvára vlastný priestor pre diskusie a poskytuje podnikavý krok na cestu do múzea budúcnosti.
Bc. Jakub Vajs
0 comments
add comment

Related articles