Základní škola Komenského náměstí v Říčanech - výsledky soutěže

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

Source
Česká komora architektů
Publisher
Tisková zpráva
03.12.2017 15:40
Czech Republic

Říčany

Rusina Frei architekti
Atelier ANTA
Aoc architekti

Předmětem soutěže byl návrh architektonického a konstrukčního řešení 18- třídní základní školy v Říčanech. Základní škola s 18 kmenovými třídami pro 1. i 2.stupeň bude mimo jiné obsahovat specializované učebny, jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště, zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, komunikace), sadové úpravy pozemku. Základní škola bude umístěna na Komenského náměstí v Říčanech na nezastavěném pozemku, který byl využíván jako louka.

Vyhlašovatel: Město Říčany
Zplnomocněný zástupce zadavatele: starosta Mgr. Vladimír Kořen 

Sekretář soutěže: Mgr. Jana Vavřinová
Datum konání soutěže: 16.6.2017 - 4.9.2017
Datum zveřejnění výsledků: 1.12.2017
Počet odevzdaných návrhů: 20
Ceny a odměny celkem: 1.570.000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Vladimír Kořen - starosta města Říčany
Ing. arch. Alice Štěpánková - autorizovaný architekt, architekt města Říčany

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Jitka Hofmeisterová
Ing. arch. Tomáš Bezpalec
Ing. arch. David Mareš

Náhradníci poroty - závislí
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, PhD. - místostarosta města Říčany

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Lenka Dvořáková
doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.

Přizvaní odborníci: 


Ing. Tomáš Suchomel - odborník na investiční náklady, rozpočty
M

gr. Pavel Bednář – ředitel 1. ZŠ v Říčanech 


Ing. Michal Čejka - posouzení energetické koncepce 


Mgr. Filip Hošpes – posouzení návrhů z hlediska požárně-bezpečnostního hlediska1. cena - 745.000,- Kč

Autor: Rusina Frei, s.r.o., Ing. arch. Markéta Poláčková, Ing. arch. Johana Šohájková, 
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei
Hodnocení poroty: Porotu přesvědčila jasnost a čistota urbanistického řešení celého Komenského náměstí, protažení Chelčického ulice až k parkové části náměstí. Koncepce dopravy s pěší zónou na jižní straně náměstí před vstupem do školy je pro danou lokalitu vhodná. Dům je rozdělený ulicí Chelčického na dva samostatné objekty. Vyšší školní budova je orientována k parkové části náměstí, nižší tělocvična se samostatným vstupem pro veřejnost do městštější středové části, před bytový dům. Tělocvična je se školou propojena podzemní chodbou. Škola má půdorysný tvar nepravidelného „H“, kde dvě nestejně vysoké a hluboké „klády“ klesající směrem na jih propojuje krček s venkovním terasovitým schodištěm - tribunou, klouzačkou a střešní pobytovou terasou. Krček s funkcí knihovny rozděluje plochu mezi budovami na dva samostatné školní dvorky. Díky navrhovaným terénním úpravám nejsou tyto dvorky veřejnosti přístupné, ale přitom nabízí vizuální kontakt s okolím. Pozitivní je orientace jídelny v přízemí směrem k tělocvičně a do parku. Velkorysá šířka chodeb a dobrá práce s jejich profilem, napojení na terén, respiria nebo rozmanité střešní terasy přístupné z každého patra budovy, intimita polodvorků, podnětná atmosféra..., to vše rozhodlo o jednomyslné volbě vítězného návrhu. Tělocvična s krytou venkovní tribunou podél sportoviště, autonomní vstup pro veřejnost nebo podzemní parkoviště pod tělocvičnou, které není propojené s budovou školy a nesnižuje tak bezpečnost školy, to jsou další pozitiva návrhu. Z hlediska architektonického řešení působí hmoty do náměstí přirozeně, dynamičtější budova školy upozorňuje na hlavní vstup do školy. Tělocvična je směrem od náměstí jednopodlažní s prosklenou fasádou umožňující vizuální kontakt. Její výška eliminuje zastínění DPS. Dům využívá moderní technologie dřevostavby a zelených střech. I když je hmotové řešení méně kompaktní, nemá to zásadní vliv na energetickou charakteristiku objektu. Zónování budovy je správně navrženo. Z hlediska koncepce energetické hospodárnosti jde o nadprůměrný návrh, kritizována byla pouze vysoká míra zasklení.2. cena - 413.000,- 
Kč
Autor: Anta spol. s r.o., Ing. arch. Barbora Kopřivová, Dipl. Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Richard Zacpal, 
Ing. arch. Karel Scheib
Hodnocení poroty: Návrh urbanisticky jasně definuje jižní okraj náměstí navázáním na stavební čáru. Funkčně rozděluje náměstí na jednotlivé zóny a školu vědomě orientuje do volné parkové zeleně v jeho východní části. Pozitivně je hodnocen dopravní koncept umožňující dobrou prostupnost územím při zachování bezpečného zklidněného předprostoru nástupu do školy. Posunem hlavního vstupu do školy od centrální části náměstí směrem do klidné části parku dochází k rozmělnění dopravní zátěže na náměstí. Umístěním hlavního vstupu do školy přes nástupní piazzetku však návrh rezignuje na možnost orientace školy, jakožto ikonické veřejné stavby přímo do náměstí – jako protipólu budovy gymnázia. Jako problematické z hlediska odstupů se jeví situování stavby v těsné blízkosti domu pečovatelské služby. Velmi pozitivně je hodnoceno přehledné variabilní dispoziční uspořádání s velkorysými vnitřními společnými prostory, umožňujícími využití moderních vyučovacích metod. Návrh je velmi kultivovaný, a graficky dobře zpracovaný, jeho architektonickému výrazu ale trochu uškodila výtvarná stylizace. I přes některé výhrady, které jsou ale v dalších stupních PD odstranitelné (lepší začlenění dlouhé severní fasády školy do veřejného prostoru střední části náměstí, problematika požárně-bezpečnostního řešení) se jedná o kvalitní návrh, doporučený porotou k dalšímu projednávání. Z hlediska koncepce energetické náročnosti jde o neutrální návrh, navržený konstrukční systém je třeba zvážit z hlediska tepelně izolačních požadavků a vzduchotěsnosti, korekcí by měla projít i vysoká míra prosklení a systém protisluneční ochrany.3. cena - 247.000,- Kč

Autor: Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Ing. arch. Filip Rašek, Ing. arch. Josef Choc, 
MgA. Ondřej Císler
Hodnocení poroty: Objekt školy je v urbanistickém kontextu umístěn suverénně. Posiluje městský charakter střední části Komenského náměstí a současně tvoří propojení s jeho východní parkovou částí. Příznivé je protažení Chelčického ulice. Z hlediska celkového řešení dopravy v lokalitě by byl vhodný zklidněný průjezd po jižní hraně náměstí před budovou školy, což by návrh mohl umožnit. Názor na celkové řešení Komenského náměstí je velmi kultivovaný. Problematický je však malý odstup od domu s pečovatelskou službou v Třebízského ulici, porota vedla diskuzi i o výšce jižní fasády školy vzhledem k rodinným domům. Prostorové uspořádání kolem školního dvora je přehledné a jednoznačné. Vhodnost takové míry jednoznačnosti pro školu 21. století však může být předmětem diskuze. Z hlediska provozu školy je kompaktní dispozice výhodou. Problematické je napojení šaten na venkovní sportoviště přes ulici. Řešení fasád i interiéru školy je na vysoké úrovni, odhalené trámové stropy bez viditelných rozvodů vzduchotechniky je však spíše manifestací konceptu než zobrazením skutečnosti. Z hlediska energetické koncepce jde díky velmi kompaktnímu tvaru o jeden z nejlepších návrhů, byť obsahuje dílčí nedostatky - pozice oken v líci fasády neumožňuje instalaci vnějších stínících prvků bez změny vizuálního působení, optimalizací by měla projít i samotná velikost oken. Zvolený konstrukční systém je v našich podmínkách na srovnatelném objektu nevyzkoušený a vyžadoval by velmi pečlivou projektovou přípravu. Celkově jde o velmi kultivovaný, propracovaný a sebevědomý návrh, který je po dalším dopracování vhodný k realizaci.Odměna - 82.500,- 
Kč
Autor: Ing. Jaroslav Havelka, Ing. arch. Tomáš Havelka
Hodnocení poroty: Porotu zaujal urbanistický koncept. Navrhované stavby pevně stanovují jižní frontu náměstí a formulují jeho prostor. Návrh umístění polyfunkčních městských domů svědčí o porozumění potřebě hospodařit ve městě se zastavitelnými plochami. Objekt školy zalomením vytváří nástupní prostor - vhodně tak reaguje na podobný koncept komunitního centra a mohl by se stát ikonou místa. Uspořádání komunikací a parkovacích stání na celém náměstí je realistické a umožňuje i eventuelní doplnění o průjezd před budovou školy. Uzel průjezdu a dvou vjezdů do podzemních garáží by byl však často přetížen. Venkovní prostory školy nejsou vhodně uspořádány a jsou přeťaty průchodem z ulice Chelčického. Škola je dispozičně složitá. Efekt napětí mezi poměrně úzkými chodbami a bohatými rozšířeními je lákavý, ale vede k nepřehlednosti. Jídelna - aula je z 1NP přístupná pouze přes venkovní prostor, z ostatních podlaží pouze jediným schodištěm a její tvar je nevhodný. Návrh počítá s příliš nízkou konstrukční výškou. Míra prosklení na jižní a východní stranu je vysoká, není specifikována protisluneční ochrana. Absence VZT by byla v rozporu s požadavky dotačního programu. Automatické otevírání oken dle CO2 není funkční a uživatelsky je nepříjemné.Odměna - 82.500,- 
Kč
Autor: SOA architekti, s.r.o., Ing. Štefan Šulek, 
Ing. arch. Ondřej Píhrt
Hodnocení poroty: Přes to, že je v návrhu patrná snaha o definování jižní strany Komenského náměstí, má urbanistické řešení výrazné slabiny. Vstupní piazzeta oslabuje střední část náměstí. Kompozicí objemů budova nepřispívá k žádoucímu zjasnění urbanistické struktury, protože lze obtížně nalézt vztah ke stávajícím okolním budovám. Škola tedy působí spíše jako solitér v parku. Z hlediska celkového řešení dopravy v lokalitě by byl vhodný zklidněný průjezd po jižní hraně náměstí před budovou školy. Porota pochybuje o vhodnosti koncentrovaného parkování na povrchu z hlediska kvality veřejných prostranství. Chelčického ulice zůstává slepá. Dispoziční a estetické řešení návrhu je na vysoké úrovni, vytváří inspirativní prostředí školy budoucnosti. Klastrový princip uspořádání učeben umožňuje flexibilitu metod výuky. Členění školy na první a druhý stupeň i detaily jako proporce učeben, doplňkových výukových prostor i komunikací jsou přiměřené a působí přirozeně. Další hodnotou návrhu je propojení interiéru s exteriérem a využití svažitosti pozemku. Z hlediska energetické koncepce jde o jeden z nejlepších návrhů.

0 comments
add comment

Related articles