Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc

Súťaž návrhov

Publisher
Jana Kotrč
20.03.2024 09:51
Competitions

Historické centrum Žiliny je ojedinelou, charakteristickou a poznateľnou mestskou štruktúrou.Mariánske námestie, ako centrálny priestor Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, je najcennejším historickým priestorom sídelného útvaru. Jeho charakteristický štvorcový pôdorys, povýšený architektúrou objektov meštianskych domov s „laubňami“, je súčasťou identity mesta.

Ciele a vízia
Cieľom mesta je prostredníctvom súťaže návrhov nájsť riešenia pre komplexnú revitalizáciu
historického centra s dôrazom na riešenie mestského interiéru Mariánskeho námestia
a vybraných nadväzujúcich ulíc, ako návodu na postupnú celkovú obnovu historického jadra.
Výsledný návrh by mal ponúknuť skĺbenie histórie a súčasnosti, kvalitné, atraktívne
reprezentatívne riešenie historických verejných priestorov, s dôrazom na plnenie všetkých
funkcií krajského centra – reprezentatívnej, spoločenskej, kultúrnej, pobytovej, ako
prirodzeného centra mesta aj regiónu, ale aj základnej obslužnej (doprava, peší pohyb) pre
obyvateľov žijúcich priamo v MPR, respektíve podnikateľov a firmy, ktorí v centre podnikajú.

Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa:

• urbanisticko-architektonickej štúdie revitalizácie územia MPR
• projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
riešenia rekonštrukcie Mariánskeho námestia a vytypovaných priľahlých
komunikácií podľa návrhu. 

Termíny:
Termín vyhlásenia súťaže: 11. marec 2024
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 28. jún 2024 do 16:00 hod.
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 31. júl 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 31. júl 2024

Ceny a odmeny:
1. miesto – cena 21 250,00 €
2. miesto – cena 17 000,00 €
3. miesto – cena 12 750,00 €

Na základe hodnotenia poroty a kvality súťažných návrhov porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo výške 4 000,00 €.

Porota:
Riadni členovia poroty:
1. Ing. arch. Stanislav Žerava, AA ČKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Jitka Ressová, AA ČKA, nezávislá na vyhlasovateľovi
3. Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
4. Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
5. Ing. arch. Rudolf Chodelka, AA SKA, závislý na vyhlasovateľovi
Náhradní členovia poroty:
1. Ing. Anna Dobrucká, AKA SKA, nezávislá na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Lenka Likavčanová, ÚHA, závislá na vyhlasovateľovi 

Súťažné podmienky a pomôcky sú zverejnené na:
JOSEPHINE – REVITALIZÁCIA MPR ŽILINA, REKONŠTRUKCIA MARIÁNSKEHO NÁMESTIA A PRIĽAHLÝCH ULÍC (proebiz.com)

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.
Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc | Slovenská komora architektov (komarch.sk)
0 comments
add comment