Parkovací dům za katedrálou v Ostravě - výsledky soutěže

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelní číslo 461/1, 461/2 a 462/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh bylo nutné řešit komplexně v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů. Soutěžní zadání vycházelo z aktuální situace lokality historického centra města a novostavbu PD proto bylo nutné řešit v jejím kontextu jako součást všech systémových vrstev města. Z prostorového hlediska bylo požadováno PD řešit tradičně jako součást městské blokové struktury s ohledem na sousedící významné stavby. Součástí soutěžního zadání byla také úvaha o způsobu provozování PD a na to navazující funkční náplni včetně případných budoucích změn.

Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Tomáš Macura, primátor města 

Organizátor: Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace
Sekretář soutěže: Ing. Martina Kostelníková

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora Statutárního města Ostrava
Ing. David Witosz - místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Ing.arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt – ředitel MAPPA

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. Martin Krupauer
Ing.arch. Ondřej Chybík
Ing.arch. Vladimír Fialka
Ing.arch. Milena Vitoulová

Náhradníci poroty - závislí
Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně - primátora Statutárního města Ostrava
Ing.arch. Petr Buryška - architekt - urbanista MAPPA

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing.arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Ing.arch. Petr Stanjura

Přizvaní odborníci: 

Mgr. Michal Zezula, Ph.D. - ředitel ÚOP v Ostravě – Národní památkový ústav
I
ng.arch. Cyril Vltavský, MPA - vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
MO 

Ing. Jan Peterek - specialista požárně bezpečnostního řešení 

Ing. Dana Víchová - nezávislá rozpočtářka 

Ing. Josef Laža - dopravní expert MAPPA
I
ng. Roman Kortus - Veolia Energie ČR, a.s.
Ing. Milan Novosad - zástupce majitele OD Horník, LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Datum konání soutěže: 22.6.2020 - 20.11.2020
Datum zveřejnění výsledků: 22.12.2020
Počet odevzdaných návrhů: 6
Ceny a odměny celkem: 1 200 000,- Kč
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.


1. místo - částka 700 000,- Kč

autor: CHALUPA ARCHITEKTI, s.r.o. / 
Ing.arch. Marek Chalupa, Ing.arch. Štěpán Chalupa , Ing.arch. Vojtěch Jeřábek, Ing.arch. Jan Ptáček
Hodnocení poroty: Porota oceňuje městotvornost domu ve všech aspektech – reflektuje historickou půdorysnou stopu původní školy, do jejíhož dvora důvtipně vkládá ocelové (v budoucnu demontovatelné rampy), přičemž zbývající skelet bude transformovatelný na byty. Právě volba tomu odpovídající konstrukční výšky typického patra umožňuje vyšší kapacitu parkovacích stání cca o 100 nad požadavek zadání. I přes největší stavební objem v rámci všech návrhů se hmotu podařilo usměrnit a dobře reaguje na kontext.2. místo - částka 500 000,- 
Kč
autor: OV ARCHITEKTI, s.r.o. / 
Ing.arch. Jiří Opočenský, Ing.arch. Štěpán Valouch
Hodnocení poroty: Porotu velmi zaujal motiv schodiště mj. rozšiřujícího veřejné prostranství a celkový výraz domu. Propis fasády původní školy byl hodnocen převážně kladně. Návrh se skvěle vypořádal se zadáním, ale důvodem pro ocenění 2. místem je konvertibilita směřovaná k využití kancelářemi a oproti vítěznému návrhu řádově nižší kapacita parkovacích míst. Porota dále vnímá riziko možné změny podoby schodiště v dalších stupních projektové dokumentace z důvodu zajištění bezpečnosti (zastřešení, umístění ochranné sítě). A také vnímá možnost neuznat venkovní schodiště jako pořárně-bezpečnostní, což by vyvolalo potřebu zrušit některá PS a místo nich umístit druhé vnitřní schodiště do objektu.3. místo - nebylo uděleno

Neoceněné návrhy:

Autor:
Malý Chmel s.r.o.
 / Ing.arch. Petr Malý, Ing.arch. Miroslav Malý, Ing.arch. Zdeněk Chmel, MgA. Miroslav Chmel, Ing.arch. Daniel StruhaříkAutor: Atelier bod architekti, s.r.o 
/ Ing.arch. Vojtěch Sosna, Ing.arch. Jakub Straka a Ing.arch. Jáchym SvobodaAutor: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno / Prof. Ing.arch. Petr Hrůša, Ing.arch. Vít ZenklAutor: A69 - architekti, s.r.o. 
/ Ing.arch. Jaroslav Wertig, Ing.arch. Prokop Tomášek, doc. Ing.arch. Boris Redčenkov


Více informací >
0 comments
add comment

Related articles