Mateřská škola Červený vrch ve Vokovicích - výsledky soutěže

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

Source
Viktor Valouch, OÚR MČ Praha 6
Publisher
Tisková zpráva
16.06.2020 16:40
Czech Republic

Prague

Vokovice

Jakub Wyderka
re: architekti
Projektil architekti

Předmětem soutěže bylo vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3000 m², navrhnout na něm 4 třídní mateřskou školu včetně související zahrady a vyřešit návaznosti na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Předpokládaná hodnota investice činila 50 mil. Kč bez DPH.
Součástí předmětu soutěže byl ideový návrh úprav navazující vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.


Vyhlašovatel: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
Sekretář soutěže: Ing. arch. Viktor Valouch, OÚR MČ Praha 6

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ Praha 6
Ing. Marie Kubíková, radní MČ Praha 6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ Praha 6

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Luboš Pata
Ing. arch. Ondřej Tuček
Ing. arch. Petr Vávra
doc. Ing. arch. Jan Mutík, CSc.

Náhradníci poroty - závislí
Ing. arch. Eva Smutná, radní MČ Praha 6
Ing. arch. Bohumil Beránek, OÚR MČ Praha 6

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. David Mareš
Ing. arch. Jitka Hofmeisterová

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.
Datum konání soutěže: 07. 11. 2019 - 06. 01. 2020
Datum zveřejnění výsledků: 11. 05. 2020
Počet odevzdaných návrhů: 21
Ceny a odměny celkem: 500000,- Kč

Více informací >

1.místo: 230000,- Kč

Autor: re:architekti studio / 
Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid
Spolupráce: Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Michaela Hudečková, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Ing. arch. Dušan Sabol
Hodnocení poroty: a) Dobré umístění objektu zajišťuje velkou a kvalitní zahradu. Dobrá vazba na parter ulice Africká. Dobře vyčleněná velikost areálu. Vhodně řešené parkování. Nedořešené zásobování související MŠ. b) Tvarová jednoduchost a kompaktní objem. Kvalitní architektonické řešení. Kompaktní a přehledné uspořádání vnitřní dispozice. Variabilní konstrukční systém. Zimní zahrada umožňující rozšíření využitelné plochy a funkční prvek energetické koncepce. Nedořešené zásobování související MŠ. c) Energetický koncept velmi vhodný. Optimalizovaná velikost i umístění oken.

2. místo: 140 000,- 
Kč
Autor: archiw studio / 
ng. arch. Jakub Wyderka

Spolupráce: Adéla Vojíková, Ing. arch. Pavel Stehlík
Hodnocení poroty: a) Vhodné umístění u Africké ulice vč. předprostoru. Dvojí vstup do MŠ. Vytvoření pěší zóny s křižovatkou. Minimalizace kácení. Dobrá vazba na vedlejší MŠ a další širší vztahy. Dobře vyčleněná velikost areálu. Řešené parkování. b) Jednoduchý a kompaktní tvar. Jednoduchý a variabilní konstrukční systém. c) Energetický koncept velmi vhodný. Správná orientace objektu, optimalizace prosklení, funkční systém stínění. Snadno řešitelné detaily.

3. místo: 90 000,- Kč
Autor: Ing. arch. Helena Hexnerová Ph.D.
Spolupráce: Ing. arch. Anna Marie Černá, Ing. arch. Radana Jarolímová, Ing. Ondřej Horák
Hodnocení poroty: a) Měřítkově a hmotově přiměřený objem objektu. Vytvoření dostatečného prostoru před severní fasádou s řešením dopravy v klidu. Dobrý kontakt s vedlejší MŠ. Velikost areálu je nutno redukovat. b) Kompaktní pavilonové tvarové řešení. Funkční pobytová terasa. Schematicky typizované třídy se zbytečně velkou plochou zázemí u každé třídy, provozně složité, velký počet komunikací - 5 schodišť a 3 výtahy. Architektonický výraz schematický. c) Energetický koncept velmi vhodný. Optimalizovaný návrh velikosti a orientace oken. Vhodné a variabilní skladby konstrukcí, jednoduché detaily. Přístupná vegetační střecha.

Odměna: 40 000,- Kč
Autor: PROJEKTIL ARCHITEKTI / Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister
Spolupráce: Ing. arch. Ondřej Havlín
Hodnocení poroty: a) Vhodné umístění na pozemku, umožňující kontakt tříd se zahradou. Neobvyklé členění objektu reaguje na neobvyklý tvar pozemku. Dobrý kontakt s vedlejší MŠ. Velký objem odtěžené zeminy. Dobře vyčleněná velikost areálu. Zajímavé bezbarierové propojení spodní úrovně příchozích cest ke vstupu s napojením obou ulic. b) Kvalitní architektura, tvarově kompaktní. Pěkná dispozice tříd, které jsou orientované do dobře dimenzovaných zahrad. Interiéry tříd jsou příjemné a nápadité i díky spací galerii. c) Energeticky vyhovující koncept. Jednoduché konvenční řešení. Nefunkční systém stínění. Problematické světlíky, nutnost chlazení.
0 comments
add comment