Lávka Holešovice - Karlín - vypsání soutěže

Source
Martin Hložka, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Publisher
Tisková zpráva
24.04.2017 15:05
Mirko Baum
Radek Kolařík
Marek Kopeć
Ondřej Hofmeister

Magistrát Hlavního města Prahy vyhlásil 10.4.2017 Architektonicko-konstrukční soutěž na lávku Holešovice – Karlín, která by měla zabezpečit přímé a bezbariérové  propojení  mezi Karlínem a Holešovicemi a přístup na ostrov Štvanice. Organizátorem soutěže je Institut Plánování a rozvoje Hlavního města Prahy.

 
Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnice břehů Karlína,
Holešovic a ostrova Štvanice. Návrh řešení má podpořit celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupnit ostrov Štvanice. Lávka by měla poskytnout komfortní a jednoduchý přístup.
Poloha lávky navazuje na územní plán. Na straně Holešovic bude nástup umístěn na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice a na straně Karlína na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území  Rohanského ostrova. Lávka bude ústit i na ostrově štvanice.  Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38m mezi Karlínem a Štvanicí a 149m mezi Štvanicí a Holešovicemi.
Myšlenka lávky přes Štvanici je dlouhodobě zakotvena v územním plánu. Na podobu lávky proběhla v roce 1999 architektonická soutěž. Po povodních v roce 2002 ale byla zpřísněna protipovodňová opatření. Důvodem k vypsání nové soutěže je především změna technických a legislativních požadavků a zhoršení podmínek v návaznosti lávky na obou březích i na ostrově Štvanici.
 
Specifikace:
Veřejná jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž
Investorem je Magistrát hl. m. Prahy
Zpracovatelem soutěžních podmínek je Institut plánování a rozvoje města Prahy
 
Orientační termíny:
10.4.2017 - Vyhlášení soutěže
3.7.2017 - Dotazy k předmětu soutěže
11.7.2017 - Vysvětlení dotazů k organizačním záležitostem
17.7.2017 - Vysvětlení dotazů k předmětu soutěže
25.7.2017 - Odevzdání návrhů
 
Ceny a odměny:
1. cena: 1 000 000 Kč
2. cena: 600 000 Kč
3. cena: 350 000 Kč
Odměny: 50 000 Kč
 
Porota:
Členové poroty nezávislí
prof. Ing. arch. Mirko Baum /architekt
doc. Ing. arch. Radek Kolařík /architekt
Ing. Ondřej Hofmeister /stavební inženýr
Ing. arch. Mg.A. Barbora Šimonová /architektka
Ing. arch. Ivan Lejčar /architekt
 
Členové poroty závislí

Ing. Karel Prajer / ředitel Odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy
MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
Petr Dolínek /náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času                          
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. / radní pro rozvoj architektury a urbanismu Praha 7
Roman Petrus /starosta městké části Praha 8
 
Náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Vojtěch Sosna /architekt
Ing. Michal Marcinov /krajinný architek
 
Náhradníci poroty závislí
Ing. arch. Zdeněk Ent / IPR, architekt
Mgr. Jan Čižinský/ starosta městské části Praha 7
 
Přizvanými odborníky jsou zástupci Povodí Vltavy, Národního památkového ústavu a Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy: Ing. Jiří Friedel (Povodí Vltavy, ředitel závodu Dolní Vltava), Ing. arch. Ondřej Šefců (ředitel územního pracoviště NPÚ), Ing. arch. Pavlína Koutková (specializovaná územní pracovnice Odboru památkové péče MHMP)

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles