Druhé místo v urbanistické soutěži na revitalizaci území Černá louka

návrh č. 49: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.: Jiří Buček, Jiří Chmelík, Jan Kadlas, Pavel Šťastný
umístění: 2. místo
odměna: 500 000,- Kč
URBANISMUS / KONCEPT
Plug-in platforma Černá Louka – otevřený systém, obytná plocha - svobodně rozšiřitelná o jednotlivé funkce, průběžně zahušťovaná, umožňující postupné zastavění budovami různých funkcí. Propojení kvalitních zelených a zpevněných ploch dynamickým, tvarově bohatým městským prostorem. Nová základna pro kulturu, vzdělávání, bydlení, služby uměleckou tvorbu a odpočinek v centru města.
Lokalita Černá louka představuje mimořádně hodnotné 20-ti hektarové území v přímé vazbě na historické jádro města a na soutok řek Ostravice a Lučiny. Navrhujeme vytvoření otevřeného urbanistického systému, který v daných limitech umožní přeměnu a přestavbu území v etapách dle konkrétních stavebních programů jednotlivých staveb ve vazbě na ekonomické možnosti města či soukromých subjektů.
Tento otevřený systém představuje urbanistickou osnovu se základními rozměry 125 x 250 m, návrh její postupné dostavby ve vazbě na město umožňuje ve srovnání s dostavbou klasických bloků řadu otevřených variant. Záměrně území nesvazujeme ani modulově, domníváme se, že každý z postupně realizovaných domů/objektů může žít svým životem dle konkrétního autorského řešení. Jde o vytvoření rámce s danými regulacemi.
Záměrná koncentrace hmot na malém prostoru, nahuštění aktivit podporuje jejich vzájemný přesah, prolínání a interakci. Kompozičně vyjádřeno sdílením prostorových zálivů pro více subjektů najednou.
Objemy jednotlivých domů na platformě vycházejí z orientačního stavebního programu, jejich umístění v rámci konceptu ale není jediné možné. Podstatná je propustnost především v severojižním směru od Masarykova náměstí k nábřeží Ostravice. Platforma je z východu vymezena ulicí Střelniční, ze severu Pivovarskou, dopravně je obsloužena zklidněnou komunikací v prodloužení navrhovaného křížení ulice Na Karolině k Havlíčkovu nábřeží.

ARCHITEKTURA
Platforma/plug-in mřížka zahrnuje objekty kulturního fóra, doplněné o bytový blok, hotel a experimentální divadlo. Západní hrana platformy je vymezena prodloužením ulice Dlouhé, proti loutkovému divadlu je situován objekt Kreativního inkubátoru s multimediálním divadelním sálem, který doplňuje obě stávající divadla o další typ divadelní scény.
Jižně od divadla najdeme hotel, který společně s dostavěným bytovým blokem na východní hraně doplňuje kulturní klastr o další funkci. Nápadná organická měkká hmota vložená mezi oba póly obsahuje hlavní informační centrum, shopy a café.
Podél něj se k jihu dostáváme do centra platformy. Zde je situována zásadní funkční část klastru – budova Filharmonie – koncertního domu.
Objekty Centra moderní hudby v jihozápadním sektoru a Výstavní síň Bottega na východní hraně doplňují kompozici. V jižním sektoru fóra najdeme objekt konferečního zázemí galerie a obytné ateliéry se službami.
Kulturní fórum je otevřeno k jihu k řece Ostravici, která se zapojuje do konceptu. Fórum plynule přechází terasou nad vodu velkorysými schody k vodě a pěším mostem přes vodu. Pěší linie mostu bude prodloužena pod dopravní estakádu Bohumínská do prostoru hradu.
Vzniká silná pěší linie – Masarykovo náměstí – Kulturní fórum – nábřeží Ostravice – Ostravský hrad, na kterou jsou napojeny zelené prostory parku využitelné i pro open air festivalovou činnost.
V západní části, při novém trasování ulice Na Karolině, je vložena do parkového pásu biokoridoru podtrhujícího městskou blokovou zástavbu Waldorfská škola. Spolu s tímto klidným přírodním prvkem dotváří svou formou a nenásilnou členitostí atmosféru a vytváří prostředí pro svou vlastní náplň a způsob užívání, jakožto oáza tvůrčích aktivit nenarušená negativními vlivy městského prostředí a způsobu žití.
Vzhledem k investičním možnostem města či soukromých subjektů se nabízí řada etapizačních variant po kvadrantech či jednotlivých objektech. Předpokládáme vzhledem k časovému úseku realizace i možný funkční či programový vývoj postupné dostavby.

DOPRAVA
Návrh respektuje schválený územní plán města a zajišťuje nové vazby v prostoru Černé louky mezi ulicí 28.října a Frýdeckou. Území je uvažováno jako cílové a netranzitní. Kulturně-společenské fórum bude komunikačně obslouženo komunikací vedenou od ulice Na Karolině k Havlíčkovu nábřeží při křižovatce s ulicí Divadelní, návrh předpokládá provedení dopravně regulační, případně technických opatření, která by omezily dopady u provozu automobilové dopravy – a naopak podpořily dopravu pěší a cyklistickou.

ZELEŇ
Zástavba kulturního fora propojující stávající centrální část města s Ostravicí a Hradem vytváří danou sevřenou formou prostor pro velkoryse založený park mezi jižní hranou města a vodním tokem. Počítáme zároveň s rehabilitací zelených ploch v nivě řeky i na jejím jižním břehu. Městský charakter parku s rozvolněnými skupinami stromů v anglickém stylu bude doplněn pouze o solitery drobné architektury.

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
Filharmonie - 80 000 m³
Výstavní síň Galerie Bottega - 56 000 m³
Centrum moderní hudby - 50 000 m³
Bydlení - 68 000 m³
Info / café / služby - 26 000 m³
Hotel - 38 000 m³
Kreativní inkubátor / Multimediální scéna - 21 000 m³
Obytné ateliéry - 23 000 m³
Waldorfská škola - 27 000 m³

Celkem - 389 000 m³

Odhad investičních nákladů - 3 550 mil.Kč

Hodnocení poroty: Platforma vysunutá z městské struktury vytváří otevřený urbanistický systém, který v daných limitech umožňuje postupné zastavění budovami různých funkcí a architektonického výrazu.
Koncentrace hmot a nahuštění aktivit podporuje jejich vzájemný přesah, prolínání a interakci.
Autor nabízí řadu etapizačních variant po kvadrantech či jednotlivých objektech.
Zástavba kulturního fóra propojující stávající centrální část města s řekou a hradem vytváří danou sevřenou formou prostor pro nově založený park mezi jižní hranou města a vodním tokem. Návrh nabízí odlišný pohled oproti ostatním oceněným návrhům.
0 comments
add comment

Related articles