Deane Simpson: Socio-demographic Plastics

events.form.organizer
Galerie VI PER

events.form.place
Vítkova 2, Praha 8

Start
tue 23.4.2019 19:00

Lectures

Czech Republic

Prague

KarlínPublisher
Tisková zpráva
Přednáška se bude zabývat současnými architektonickými a urbanistickými vývojovými proměnamy, které se objevily jako důsledek jedné z klíčových demografických změn naší doby: stárnutí populace. Výzkum přináší rozlišení jednotlivých fází stáří a identifikuje mezi nimi skupinu známou jako „young old“ (mladý starý či třetí věk), která představuje jakousi Petriho misku pro experimenty se subjektivitou, kolektivností a prostředím. Přednáška vyloží únikové i emancipační rozměry těchto praktik a odhalí tak dosud skrytý urbanistický a architektonický fenomén odehrávající se v Severní Americe, Evropě a Asii.
Tato relativně nová sociodemografická skupina si nese své idealizované svobody a další specifické možnosti, které definují ve své podstatě emancipační a utopickou experimentální praxi. Vzhledem k nedostatku stávajících protokolů této praxe nyní přichází nutnost vymyslet nové modely toho, jak, kde a s kým bude daná skupina žít. Ústřední roli v tomto procesu tak hraje zapojení idealizovaných reprezentací utopických forem života na křižovatce urbanismu, demografie a marketingových praktik. Ať už jde o utopie mladosti (bez mládí), urbanistické utopie nízké hustoty zastavěnosti s bohatými městskými službami, utopie dovolené, která nikdy neskončí, nebo klimatické utopie situované uvnitř toho, co Juan Palop-Casado označuje jako „Geometrie ráje“. Tento utopický emancipační impuls zde souvisí méně s klasickým projevem místa versus ne-místa, ale spíše s koncepcí utopie Ruth Levitasové jako „metodou“ experimentální angažovanosti ve snaze zpochybnit status quo.
Přednáška se také zaměří na druhou stranu tohoto problému – na hledání formy úniku před zkušeností vyplývající ze čtyřnásobné dystopie segregace, sekuritizace, privatizace a popírání. Řada realizovaných forem bydlení určených pro „Active adult“ (aktivního dospělého), jako například The Villages na Floridě, nasazuje agresivní marketing a plánování zaměřené výslovně na potřeby „young old“, čímž vědomě popírají skutečné hodnoty v poslední fázi života. Prostřednictvím vlastnictví a cenzury lokálních médií, obecného zbavování moci místních obyvatel a hospodářského a ekologického zneužívání daného území tak developer The Villages zneužívá formátů privátního dohledu, což přispívá k nedemokratické konsolidaci kontroly nad místním politickým diskurzem. V návaznosti na zavedení mechanismů segregace na základě věku v The Villages může komunita, právě jako je „young old“, představovat symbol stále zabezpečenějšího a segregovanějšího prostoru obecně. V takovém modelu pak „bezpečná“ izolace rozsáhlých segregovaných městských území vyjadřuje trumf agend společenství nad agendami společnosti. Rostoucí počet komunit důchodců, které politicky hlasují proti stavebním a investičním záměrům škol nebo proti podpoře porodnic, poukazuje na zranitelnost a nestabilitu mezigenerační solidarity a na soudržnost našich společností jako celku pod tíhou probíhajících procesů pozdního kapitalismu.
Deane Simpson je profesorem architektury, urbanismu a městského plánování na Škole architektury Královské dánské akademie výtvarných umění (KADK) v Kodani. Spolu s Charlesem Bessardem zde vede mezinárodní magisterský program Urbanismus a společenská změna. Jeho výzkum se zabývá současnými urbanistickými a architektonickými podmínkami a tématy, jako jsou urbanistické důsledky rozsáhlé demografické transformace, sociální a ekologická udržitelnost v rámci městského a regionálního prostředí, problémy související se sekuritizací veřejného prostoru, a prostorové podmínky přizpůsobené transformaci systémů severské sociální péče. Simpson je autorem knihy Young-Old: Urban Utopias of Aging Society (Lars Müller Publishers, 2015) a koeditorem knih The City between Freedom and Security (Birkhäuser, 2017) a Atlas of the Copenhagens (Ruby Press, 2018).
0 comments
add comment

Related articles