Úprava veřejného prostoru u polikliniky ve Starém Lískovci

Úprava veřejného prostoru u polikliniky ve Starém Lískovci
Spolupráce:Denisa Hrubanová, Jana Janíková, Bořek Knytl; Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o.
Address: U pošty, Starý Lískovec, Brno, Czech Republic
Investor:Statutární město Brno, ÚMČ Brno - Starý Lískovec
Completion:2010


Řešené území se nachází v panelovém sídlišti při přestupním uzlu MHD, a to v prostoru obchodního centra obklopujícího objekt polikliniky. Předmětný soubor budov se nachází v bezprostřední blízkosti stanice městské dráhy a konečné stanice trolejbusů. Z provozního hlediska a z důvodu absence jiných koncentrovaných středisek služeb zde proto vzniklo hlavní komunikační a obchodní centrum městské části.

Čtvercový půdorys centrální výškové budovy polikliniky s atriem je lemován z východní strany podélnou přízemní stavbou prodejny potravin Albert a ze západní strany objektem České pošty. Uspořádáním budov vznikly dvě severojižní osy pěších promenád směřujících od výše situovaného terminálu MHD skrz centrum služeb do zástavby bytových panelových domů. Na jižním průčelí centrální budovy polyfunkčního domu s poliklinikou navazuje pěší komunikace posazená na terénním náspu, která příčně spojuje výše popsanou dvojici promenád pěší zóny. Poněvadž výše popsaný prostor je posazen do poměrně členitého terénu, svažujícímu se jižním směrem až k potoku Leskava, jsou v prostoru pěších komunikací vloženy četné schodiště a rampy. Překonání výškového rozdílu mezi úrovní parteru nákupní zóny a níže položeným parkovištěm při ulici U Pošty řeší schodišťová ramena s rampami navazující na severojižní směr hlavních pěších tahů. Terénní zlom nad níže položeným parkovištěm tvoří zatravněný příkrý svah se skupinami zapojených keřů, který je od pochozích ploch oddělen zábradlím. Severně položený terminál městské dráhy je situován ve výrazném terénním zářezu. Občané jsou při výstupu z dopravních prostředků MHD naváděni rampou na západní pěší komunikaci či velmi komplikovaně přes schodiště, které ústí zcela mimo směr od východní osy pěší zóny.

Velmi problematické se z pohledu provozního i estetického jeví umístění četných skupin prodejních stánků, a to především jejich nepříliš vábný vzhled spolu s problémovým napojením objektů na inženýrské sítě a provozní komplikace spojené s jejich zásobováním a prodejem.

V řešeném území se nachází četné skupiny keřů a v menší míře solitérní stromy. V prostoru zpevněné plochy, u objektu pošty, jsou umístěny zvýšené záhony s nepříliš funkčními výsadbami jehličnatých a listnatých keřů. Na volných plochách navazujících na prostor pěší zóny se nacházejí výsadby solitérních skupin listnatých a jehličnatých keřů. V severovýchodní části území se nachází trávníková plocha členěná pěšími komunikacemi a četnými výšlapy v trávníku. Zde se nachází skupina jehličnatých stromů, která je nyní aktuálně doplňována novou výsadbou vánočního stromu.

Návrh respektuje stávající provozně komunikační systém v území. Jeho záměrem je podpořit východní pěší komunikaci jako hlavní promenádu, která bude nově propojena přímým novým schodištěm se stanicí městské dráhy. Východní větev pěší zóny je podélně rozčleněna osou jednořadé aleje listnatých stromů. Spon stromů je podřízen rytmickému řádu příčných pásků velkoformátové dlažby, které budou svázány s nosnými pilíři přilehlého loubí prodejny Albert. Ochranné kovové rošty kořenových míst stromů v dlažbě budou lemovány dvojicemi posedových bloku s odpočinkovými dřevěnými rošty. V prostoru západní osy pěší zóny budou vybourány zvýšené záhony a plocha bude předlážděna jednotícím povrchem. Do plochy dlažby budou vloženy solitérní skupiny stromů, mezi které budou rozmístěna odpočívadla. Jižní příčná pěší komunikace bude očištěna od nevzhledného špalíru prodejních stánků. Do podélné osy komunikace bude opět vložena linie listnatých stromů, jejichž kmeny v návrhu obepínají nová odpočinková plata, určená jak ke krátkému odpočinku ve stínu, tak také ke slunění při upraveném přilehlém jižním svahu.

V místě, kde ústí jižní promenáda na východní osu hlavní pěší zóny, je nově umístěna hmota terasy, která kónicky vystupuje nad terén a ústí do věže výtahové šachty. Objekt výtahu nahradí současným předpisům nevyhovující stávající rampu a nadále zajistí bezbariérový přechod přes výškovou úroveň schodiště imobilním, pasantům s kočárky apod. Na přechodu terasy a přilehlé jižní promenády je situován nový altán s posezením, který je navržen ze subtilní ocelové konstrukce s krytím probarvenými fasádními deskami. Tento bude chránit uživatele prostoru před horkým  sluncem a deštivými dny. Východní opěrná stěna, jež vystupuje z terasy a lemuje nové schodiště s podestou, částečně obepíná „baštu“ výtahové šachty a je svázána s vodním živlem. Ze svislé stěny opěrné zdi s hladkým obkladem ztéká voda zapuštěnými štěrbinami na přilehlé schodiště, kde se forma vody mění na dynamickou kaskádu (voda stéká při úpatí stěny sníženým žlábkem). Poněvadž řešené území má převážně formu komunikačního koridoru, je vodní prvek formován do této svislé formy, která nenaruší hlavní provozní funkci koridoru - zde obchodní pěší zóny. Poměrně nesourodá protilehlá opěrná stěna schodiště bude sjednocena novou přizdívkou z gabionových košů vyplněným tříděným lomovým kamenem. Obdobně bude řešena povrchová úprava výtahové věže v kontrastu s přilehlou vodní stěnou obloženou hladkými travertinovými deskami.

V prostoru pod schodištěm je původní chodník přeměněn na nástupní předprostor schodišťové fontány, který bude formován do dlážděné čtvercové plochy. Tuto dále vymezí posedové bloky a přilehlá stěna s informační vitrínou ÚMČ. Na volné plochy upraveného vyspádovaného terénu navazujícího z jižní a západní strany na nový objekt terasy s věží výtahu budou vysazeny záhony půdopokryvných dřevin, trvalek a okrasných travin. Při stávající rampě ústící na jižní terasu obchodního centra Albert bude ve svažitém terénu vybudována nika z menší opěrné zdi a konstrukce kovové pergoly, pod kterou budou umístěny prodejní stánky. Stávající stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad, umístěné při ústí východní promenády do ulice U Pošty, bude přesunuto východním směrem na novou dlážděnou plochu při objektu trafostanice.

Severně položená trávníková plocha, vklíněná mezi výše popsanou východní větev promenády a přilehlou ulicí Osová, je terénně sjednocena do nakloněné roviny. Na ploše je vybudován nový cestní systém chodníků, který zlepší komunikační propojení nákupního centra s četnými stanicemi MHD. V návrhu je také vytvořena zpevněná plocha při nově zakládaném vánočním stromu. Celý prostor je svázán bosketem kvetoucích listnatých stromů.

Pro zdařilou regeneraci popsaných sadových ploch bude potřebné zajistit ve všech částech obnovu veřejného osvětlení. Do všech částí pěší zóny budou v pravidelných sponech, respektujících zvolené uspořádání stromořadí a mobiliáře, situovány nové stožáry VO. Schodišťové stupně při vodním prvku budou osvětleny štěrbinovým osvětlením umístěným v protilehlé stěně z gabionů. Jako součást osvětlení může být v prostoru instalováno také scénické osvětlení nových architektonických dominant (výtahová věž, altán, vodní stěna) a výrazných solitérních dřevin. Zvolený nový městský mobiliář (betonové podnože se dřevěnými rošty) bude výrazně odolný vůči vandalismu. Pro zpevněné povrchy nových ploch je navrženo užití betonových dlažeb v různých barevných odstínech a velikostních formátech.

Jsme přesvědčeni, že i když výše popsaný prostor nákupní zóny pouze nahrazuje absentující shromažďovací prostor skutečného náměstí městské části, je nutné v důsledku těsného sousedství služeb a uzlu MHD toto přirozené žijící centrum rehabilitovat. Věříme, že novou úpravou budou občanům v plochách tohoto městského parteru navráceny standardní podmínky pro jejich krátkodobou rekreaci (příjemné promenády, odpočívadla, vodní prvek, vzdušná a přehledná forma vegetace) a že se tento veřejný prostor stane ještě více tepajícím a zároveň svými obyvateli vyhledávaným místem v kteroukoli denní či noční hodinu.

průvodní zpráva a situace převzaty z původní studie
0 comments
add comment

more buildings from P.P. Architects