Studie areálu VUT "Akademické náměstí"

Studie areálu VUT "Akademické náměstí"
1. Urbanistické řešení
Koncept je ovlivněn celkovou stávající situací místa. Průčelí Právnické fakulty jednoznačně vymezuje východní stranu náměstí. Vzhledem k jižněji položené Stavební fakultě VUT je prostor šípovitě veden jižním směrem a na západní straně vytváří monumentální uzávěr nová budova VUT. Tři navrhované fakulty jsme soustředili do monobloku, jenž uzavírá na severu tento trojúhelníkový prostor nově vytvořeného Akademického náměstí, které tak k novému objektu prostorově graduje.

Dopravní řešení pak posiluje tento koncept vedením tramvaje na povrchu ulicí Bulínovou, kde je předpokládána i stanice podpovrchové tramvajové dráhy. Ulice Bulínova je tak koncipována jako pěší s tramvají, (typická brněnská specialita viz Masarykova) s možností vjezdu obsluhy. Z takto nově navrženého náměstí jsou umožněny vstupy do všech přilehlých budov - Právnická fakulta MU, Stavební fakulta VUT, včetně Akademie věd na ulici Veveří, ale i do objektů na ulici Kounicově, budovy magistrátu, Krajské vědecké knihovny, kolejí VUT. Jihovýchodní část náměstí vymezuje stávající Björnsonův park.

Objekt je řešen jako monoblok s hlavním nástupem z Akademického náměstí rampou, schodištěm, které umožňuje jednak vstup do budovy v piano nobile, nebo možnost pokračovat podél východního průčelí otevřenou, ale shora krytou cestou v téže úrovni a nastupovat zvenčí do ÚSI, FA a FAVU. Jednoznačný blok je odpovědí na poněkud roztříštěnou situaci, v níž dominují tři výškové objekty na podnoži. Právě motiv podnože se projevuje i v našem domě, především v terase před západním průčelím k ulici Veveří. Tato terasa ukrývá parkování a zásobování a umožňuje přímé propojení s provozy v piano nobile - aulou, knihovnou, venkovním sochařským ateliérem s altánem pro venkovní tvorbu.

Objekt tím, že v jižním průčelí celou plochou 2.np klesá do náměstí, doslova nasává příchozí do hlavního nástupního podlaží. Umístění auly pak jednoznačně vypovídá o účelu domu. V úrovni terénu jsou umístěny částečně technické provozy (přístupné z parkoviště pod terasou) a především služby přístupné i širší veřejnosti, u nichž se předpokládá pronájem - reprografie, jídelna, café, prodejna odborné literatury. Průchody je zajištěno propojení na kryté parkoviště pod terasou, na výstup z garáží i budoucí podzemní tramvaje. Vjezd na parkoviště pod terasu a dále do podzemních garáží je situován z ulice Veveří v dostatečné vzdálenosti od křižovatky se Šumavskou, aby bylo možno zřídit oboustranné odbočení. Sjezd do garáží logicky využívá rampu pod aulou.

2. Architektonické řešení
Ideové východisko: charakter domu vyjadřuje jak technickou stránku provozu - racionální členění fasád i prostorový racionální funkční a flexibilní koncept nástupního piano nobile s konstrukčně výraznými Y podporami, konzolou nad vstupem; tak výtvarnou, uměleckou část domu - nástupní rampa - schodiště s aulou, schedové světlíky nad ateliéry, prostorová hra s vnitřními átrii s vloženými schodišti a výtahy a otevření domu dvoupodlažními lodžiemi na západ s výhledem do zeleně Kraví hory.
Objekt je koncipován jako konstrukční trojtrakt a dispoziční pětitrakt s vnitřními atrii. Při koncipování provozního řešení jsme zvolili řešení s učebnami studentů na stejném podlaží jako jsou i pracovny pedagogů. Domníváme se, že toto řešení odpovídá demokratickému pojetí vysokoškolské výuky, na rozdíl od tvrdé segregace vyučujících od studentů v jiných podlažích. Segregace zde však zůstává v tom, že pedagogové jsou soustředěni do konstrukčního modulu 6 metrů při východní fasádě, zatímco výukové prostory jsou soustředěny na stranu západní do 9 metrového dispozičního a 12 metrového konstrukčního modulu. Problém, na kterou stranu umístit výukové prostory a na kterou kantory, jsme zvolili tak, že nejzávažnější dopolední výuka se odehrává ve slunci skrytých prostorách. Odpolední ateliéry pak na západní straně. V nejvyšším podlaží pak převážnou část osvětlení zajišťují schedové světlíky, orientované na sever, které jsou na zešikmené jižní straně opatřeny kolektory.

Hlavní koncept konstrukčně provozního řešení spočívá ve flexibilním řešení, které umožňuje do budoucna změny v budově - pro budoucí organizační změny fakult v rámci VUT. Koncept umožňuje integraci fakult, jejich provozní propojení, ale i možném oddělení. Domníváme se, že v budoucnosti bude propojenost jednotlivých fakult významnou formou výuky, především jde o propojení FA a FAVU. Zalomením piana nobile do náměstí s aulou a venkovními nástupy rampou - schodištěm v podobě jezdeckých schodů je jednoznačným vymezením významu objektu, jaký severní strana náměstí pro návštěvníky nabízí. Provozy s případným využitím i širší veřejností - reprocentrum, jídelna, café, prodejna knih (zásobování řešeno pod terasou ze západní strany) částečně oddělujeme ve vazbě na parter a zastávky MHD (i podpovrchové). Současně jsou však tyto provozy přístupné z nástupních prostor v piano nobile. Zde je dominantní aula, knihovna s depozitářem a výstavní prostory s eskalátory do dalšího podlaží. Umístění auly u vstupu se šatnou, WC a vazbou na exteriér nabízí využití i externím zájemcům - s možností oddělení od provozu fakult. Před prostorem auly je navržen lineární vodní prvek, který se uplatňuje i zevnitř díky podélnému oknu při podlaze. Do fakult FA a FAVU jsou již otevřena uzavřená atria přes všechna podlaží, do ÚSI až od dalšího podlaží. Vertikální komunikace jsou situovány jednak do uzavřených požárních schodišť ve vazbě na sociální zařízení, dále do provozních příčných otevřených schodišť mezi podlažími, vedenými v prostoru atria, kde jsou situovány i prosklené šachty výtahů. Nástup do jednotlivých fakult a okolnost nejvyšší koncentrace studentů na úrovni 1. patra je posílena třemi eskalátory ze vstupního podlaží. Všechny okenní otvory jsou opatřeny venkovními horizontálními žaluziemi, které zároveň tvoří proměnlivou tvář domu. Na západní fasádě jsou vytvořeny dvoupodlažní lodžie s relaxační funkcí a s ozeleněním, jež propojují interiér budovy s exteriérem - pohled na Kraví horu. Klidové plochy jsou i na spojovacích lávkách v jednotlivých podlažích. V nejvyšším podlaží pak schedové střechy umožňují umístit ateliéry FAVU s nároky na větší výšku a poskytující severní rozptýlené světlo. Ve 2. patře jsou při východním průčelí umístěny děkanáty všech fakult. Skříňkové šatny jsou průběžně rozmístěny v jednotlivých podlažích.
Nad vstupním prostorem je navržena velkoformátová digitální stěna, která bude informovat o dění ve škole, ale bude i zajímavým komerčním artiklem pro externí inzerenty. V souvislosti s provozním zjednodušením situace v parteru před východním průčelím jsme zvolili variantu podpor ve tvaru Y, které zřeďují počet podpor a odkazují k eleganci konstrukčního řešení a k fakultě architektury. Na západní terase je umístěn venkovní sochařský ateliér s altánem proti dešti a relaxační plochy ve vazbě na aulu a knihovnu a vstupní podlaží se sadovou úpravou a dřevěnými palubami. Venkovní zeleň je pojata formou stromořadí podél ulice Veveří, Šumavské a podél ulice Bulínovy po prostor Akademického náměstí. Akademické náměstí je vybaveno pevnými příčně orientovanými lavičkami, které traktují prostor v kombinaci s tyčovými lampami.

3. Konstrukční a materiálové řešení
Základní konstrukce jsou na bázi železobetonových monolitických konstrukcí v podzemních podlažích a na spřažených železobetonových, příp. ocelobetonových, montovaných konstrukcích v nadzemní části. Příčně je objekt od západu k východu v modulu 12 / 12 / 6 metrů, podélně jde o modul 6 metrů. Chodby u západního traktu jsou součástí modulu, na východní straně jsou vykonzolovány do prostoru atrií. V oddilatované části parkingů mimo hlavní budovu je modul zvětšen na 7,5 m. Vzhledem k ekonomii objektu jsou použity levné, ale esteticky působivé materiály. Vnější vzhled pracuje s kontrastem skla a tmavě probarveneného betonu, který tvoří povrch sendvičové fasády. Vnitřní prostory pracují s transparentními příčkami ze skla ve vstupních podlažích, dále jsou z provozních, akustických a požárních důvodů přiměřeně používány jak příčky zděné, tak sádrokartonové a skleněné. Podpory ve tvaru Y jsou v povrchové úpravě betonu, rovněž i nástupní rampa a světlíky. Vnitřní prostory mají těžké plovoucí podlahy (akustické důvody) s litým bezesparým povrchem ve světlém odstínu. Na venkovní terase budou provedeny sadové úpravy v kombinaci s dřevěnými palubami. Vykonzolovaná část jižního průčelí je podporována monolitickým pilířem s podsvícenou plochou s identifikačním označením fakult.

Základní údaje o stavebních technologiích a materiálové skladbě objektů, které budou mít rozhodující vliv na pořizovací náklady
Základy - založení lze předpokládat na základové železobetonové desce, případně mikropilotách, dle geologického posudku podloží
Podzemní podlaží - monolitický železobetonový skelet
Nadzemní podlaží - montovaný železobetonový skelet, příp. ocelobetonové spřažené konstrukce - prefabrikace přináší preciznost výrobku a rychlost výstavby v levnějších cenových relacích
Západní průčelí - velkoformátové skleněné plochy s větracími křídly a s vnějšími horizontálními hliníkovými žaluziemi
Ostatní průčelí sendvičový plášť s tepelnou izolací a povrchovou úpravou s tmavě probarveným prefabrikátovým betonovým obkladem a jednotlivými okny
Střecha - železobetonové pultové (schedové) střechy, na sever kolmé prosklení, na jih šikmá část osazena kolektory a fotovoltaickými články.

Energetická koncepce
- budova je koncipována jako energeticky úsporná
Prvotní předpoklad - kompaktní objem s minimalizovanou vnější plochou povrchu.

Využití obnovitelných zdrojů energie
  • sluneční energie z kolektorů a z fotovoltaických článků pro ohřev teplé vody
  • tepelná čerpadla vzduch - vzduch. Tepelná čerpadla budou využita pro teplovzdušné vytápění a chlazení budovy - jsou schopna vytopit budovu v zimním období "zadarmo" až do venkovních teplot do -5°C.
  • vzduchotechnický systém vytápění s rekuperací - napojen na tepelná čerpadla a pro větší mrazy na horkovodní městské rozvody, příp. plynovodní zdroj.
  • západní fasáda umožňuje pasivní tepelné zisky v zimním období.
  • sběr dešťové vody ze střechy pro účely užitkové vody (splachování WC) - představuje až 50 % úspor pitné vody.
Celkově se jedná o koncepci umožňující budovu zařadit do nízkoenergetických, možná spíše pasivních staveb.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
VUT
Honza
16.09.13 06:17
show all comments

more buildings from ARCHTEAM