Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Přístavba základní školy v Dobřichovicích
Projektant:AED project, a.s. / A. Marek, T. Volný, P. Okleštěk
Grafika: Jiří Karásek
Dodavatel: SUBTERRA a.s./ P. Kajer, T. Hadáček
Investor:Město Dobřichovice
Contest:2008
Completion:04/2013 - 09/2014


Projekt přístavby základní školy v Dobřicho- vicích získala kancelář SHA na základě vítězství v architektonické soutěži, kterou v roce 2008 vyhlásilo vedení města Dobřichovice.
Řešené území se nachází přímo v centru Dobřichovic. Jedná o pohledově značně exponované místo.
Vstup do stávající školy byl umístěn v blízkosti rušné křižovatky a nenabízel žádný nástupní prostor. Veřejný prostor s hřištěm na jižní – dvorní straně stávající školní budovy představoval jediný shromažďovací prostor pro žáky. Bohužel je však vzdálen od vstupu do školy a byl dosažitelný pouze oklikou.

Celková hmota nové přístavby maximálně využívá celý pozemek až k jeho východnímu kraji. Vzniká tím budova, složená ze stávající a nové části o celkové délce podél ulice 5. května cca 70 metrů. Hlavní vstup do budovy byl umístěn z východní strany, tedy v místě, kde bylo možné vytvořit dostatečně velký a bezpečný předprostor pro shromažďování žáků před a po vyučování.
Nová přístavba je rozdělena na dvě hmoty. První, třípodlažní část přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje bouranou nejstarší část školy. Druhá, dvoupodlažní část je tvořena souborem jednotlivých hmot učeben a kabinetů kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem multifunkční „knihovny“. Hmotově jsou obě části komplexu spojeny velkou střechou, která spojuje menší části kompozice v jeden celek a přináší silnější a razantnější měřítko.
Nové části školy jsou komponovány tak, aby vznikl pohodlný, přehledný a prosvětlený vnitřní prostor školy a aby učebny měly výhled převážně do klidového jižního a východního prostoru a byly dostatečně prosvětleny.
Vstupní část je navržena jako dvojpodlažní, využívající úroveň mezi 1.NP a suterénem, kde jsou umístěny centrální šatny žáků. Ze vstupního prostoru lze přímo pokračovat o půl patra výše do 1.NP.
Učebny a kabinety jsou zorganizovány do podobných dvojpodlažních bloků, které se několikrát opakují. Mezery mezi jednotlivými bloky přivádějí do vnitřních prostor školy denní světlo. Toto řešení přispívá ke zmenšení měřítka a lépe kontextuálně navazuje na rozptýlenou zástavbu objektů na jihu a východě.
Nová část budovy je se stávající budovou školy spojena v úrovni přízemí i patra. Obě části mají vlastní schodiště. Bezbariérový provoz je v případě potřeby řešen přípravou šachty pro výtah, přístupný přímo z pěší zóny ulice 5. května a spojující všechna podlaží.
Navržené hmotové a provozní řešení podtrhuje volba materiálů fasády. Jednotlivé bloky učeben jsou obloženy dřevěnými latěmi z červeného cedru. Technické řešení tohoto obkladu spolu s návrhem veřejné zeleně v parteru počítá s pokrytím části dřevěné fasády popínavou zelení.
Hlavní prostor, „náměstíčko“, před vstupem do školy je upraven tak, aby použitými materiály a detaily navazoval na dřívější úpravu školního dvora a vytvářel tak kolem školy jednotný parter.
0 comments
add comment

more buildings from Šafer Hájek Architekti