Obytný soubor Chodovec

Obytný soubor Chodovec
Address: Klíčova-Blažimská-Knovízská-Babická, Prague, Czech Republic
Investor:SKANSKA CZ a.s.
Completion:07/2007 - 11/2008


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Obytný areál je situován v lokalitě Prahy 11 - Chodovec.  Plocha areálu je ohraničena komunikacemi Klíčova, Blažimská, Knovízská a Babická. V blízkosti stavby se nachází areál TOP Hotelu, Státní ústřední archiv a nová administrativní budova společnosti Mercedes. Celkové urbanistické řešení bylo ovlivněno jednak potřebou "odclonění" obytného souboru od stávajících komunikací pásem administrativních objektů, dále pak koncepcí odvodu dešťových vod z území pomocí poldrů a v neposlední řadě ochranným pásmem plynovodu limitující nasazení celého souboru na východní hranici pozemku.
Bytové objekty jsou navrženy jako čtyřpodlažní se vstupem ze severovýchodu. Půdorys objektů ve tvaru písmene "F" byl zvolen z důvodu zajištění dostatečného proslunění a osvětlení bytů na severovýchodní fasádě.
Severozápadní obvodová stěna objektů je řešena jako "bariérová", tzn. že do této fasády neústí žádné okenní otvory z obytných místností - vzhledem k poloze stávajícího parkoviště TOP Hotelu podél ulice Blažimská. Půdorysný tvar objektů je protáhlý ve směru severojižní osy. Toto řešení umožňuje optimální využití pozemku investora s tím, že mezi objekty vzniká prostor pro umístění požadovaných retenčních ploch, které jsou následně ztvárněny v rámci návrhu sadových úprav.
Dopravně jsou bytové objekty napojeny na navrženou slepou místní obslužnou komunikaci. Z této komunikace jsou po venkovních rampách přístupné polosuterény  podzemních garáží.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Architektonické řešení samotných objektů je založeno na vytvoření kvalitního obytného prostředí bez nadměrných rušivých vlivů s dostatečným osluněním a prosvětlením. Hmota domu vychází z půdorysného tvaru písmene "F", která je dále členěna systémem předsazených a zapuštěných hmot či průřezů. Celý objem objektu je nasazen na podnoži tvořené podlažím podzemních garáží, které je částečně zapuštěno v terénu a jehož hmota se projevuje pouze v jižní části objektu a tvoří terasy přilehlých bytů v 1.NP.
Předsazené a ustupující části objektu jsou komponovány do vertikálních bloků. Severovýchodní fasáda je dělena odskoky, které jsou doplněny balkony. Vstup je zvýrazněn dvěma "břity" s následným ustoupením hmoty a vertikálou luxferové stěny skrývající za sebou komunikační jádro objektu. Severozápadní fasáda je členěna pouze předsazeným kubusem úložných prostor. Jihozápadní fasáda s balkony a dělící stěnou je oddělena od předsazeného kubusu jižního nároží ustupující hmotou lodžií. Na jihozápadní část navazuje rohová hmota, která předstupuje před jihovýchodní fasádu. V obou nárožích jsou umístěny velké balkony přesahující přes roh objektu. Nejvíce členěno je jižní nároží, které je pohledově nejexponovanější částí domu, navíc se jedná o nejhodnotnější část objektu z hlediska orientace ke světovým stranám.
Jednotlivé hmoty jsou mezi sebou akcentovány rozdílným barevným a materiálovým řešením. 

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ
Objekty byly navrženy na investorem dopředu zadaný standard objektu, definující jak výslednou skladbu bytů, tak velikosti bytových jednotek. V zadání byly definovány i výměry jednotlivých místností pro jednotlivé typy bytů. 
Bytové objekty jsou navrženy jako chodbové s komunikací ve středu dispozice. Páteřní komunikace zpřístupňuje jednotlivé bytové jednotky a sklepní kóje v severní části domu, umístěné na každém podlaží. V 1.NP a 2.NP je umístěno devět bytových jednotek, v 3.NP a 4.NP pak osm. Pozemní podlaží garáží je zapuštěné, vstup s kočárkárnou je posunut na úroveň terénu. Návrh tak využívá rozdíl mezi 1.NP a přilehlým terénem o půl podlaží a obou úrovní dvojramenného schodiště. V objektu je použit průchozí výtah. Komunikační jádro zpřístupňuje všechny úrovně domu. Prostor pro strojovny a výměníky je zapuštěn o půl podlaží pod úrovní 1.PP.

Obytný soubor: 4 shodné bytové objekty
Kapacity 1 bytového objektu:
 - Počet bytů: 34
 - Plocha bytů: 2 061 m²
 - Počet garážových stání: 33
 - Počet parkovacích míst  na terénu: 4
0 comments
add comment

more buildings from S.H.S architekti s.r.o.