Vstupní objekt firmy Sporten

Vstupní objekt firmy Sporten
Spolupráce interiéru:Jan Pavézka
Adresa: U Pohledce 1347, Nové Město na Moravě, Česká republika
Investor:Sporten, a.s.
Projekt:2001
Realizace:2001-02


Záměrem investora bylo zbudovat vstupní objekt firmy, který by prezentoval a zároveň naznačoval směr nového image firmy. Součástí to- hoto objektu měla být nová vrátnice, prodejna firmy a také prostory pro sportoviště se zázemím. Jedním z požadavků investora bylo architekto- nickými prostředky definovat nový vstup, přemostit jej a vytvořit vstupní bránu do areálu firmy. Nový objekt nebyl omezen urbanistickými regulacemi. Nachází se na hranici pozemku, odděluje výrobní areál a volnou krajinu. To se projevilo na výsledné podobě objektu, který je navržen jako volně stojící členitý solitér. V jeho tvaru se promítá jak okolní zvlněná krajina, tak i technologie výrobního areálu. Je vstupní bránou i billboardem. Naší snahou bylo vytvořit objekt, ve kterém budou dílčí objemy s danou funkcí čitelné jak hmotou, tak použitým materiálem, zároveň však spjaty v jeden celek.
Na opláštění fasád jsme použily různorodé materiály, které nám napomohly oddělit jednotlivé funkce objektu. Naším záměrem bylo použít tradiční, v čase stálé materiály - modřínový štípaný šindel, eternitové české šablony, omítka, vše zastřešeno titanzinkem. Čelní plocha hmoty překlenující průjezd vytváří odlehčený plášť - kulisu, v původním plánu podsvětlenou. Tato fasáda je z hliníkových lamel Luxalon, z niž jako reliéf vystupuje logo firmy.
Důležitým momentem stavby pro nás byla možnost návrhu a dozor při realizaci interiéru, jehož většina byla navržena atypicky. Pro obklad stěn v baru a prosklených příček bylo využito odpadového materiálu - dřevěných lepených středů lyží, na stínidla světel a prodejní pulty byla použita skluznice. Na realizaci interiéru se podíleli i zaměstnanci firmy Sporten.
Celý komplex je nepodsklepený, třípodlažní a spojují se v něm tři samostatné provozy: prodejna, vrátnice s jednací místností a sportovní klub - bar, 3 squashové kurty, sauna a relaxační posilovna. Prodejna firmy je řešena jako samostatný jednolitý prostor ve zvýšené části členěný galerií přístupnou po jednoramenném schodišti. Pod galerií je zázemí personálu a příruční sklad zboží.
Střechu prodejny vynáší dřevěné lepené vazníky, přiznané v interiéru. Svislá nosná konstrukce prodejny je kombinací mezi dřevěnou sendvičovou konstrukcí a monolitickým betonovým skeletem vyplněným zdivem. Betonová konstrukce je v interiéru přiznaná jako pohledová.
Vrátnice ve tvaru "krychle" je zasunuta pod "most" průjezdu. V přízemí je vstupní hala, zázemí zaměstnanců, vrátnice a servisní vstup do sportoviště. V patře pak jednací místnost se zázemím. Sportoviště je specifickou částí celku. Vzniklo spojením několika hmot, které reagují na vnitřní uspořádání. Vstup do provozu sportoviště je přes zádveří do hlavního prostoru s barem, tento prostor navazuje na squashové kurty. V přízemí je hygienické zázemí pro veřejnost a zaměstnance sportoviště. Součástí bloku zázemí je výměníková stanice a sklad. V patře objektu jsou šatny s hygienickým zařízením a sprchami, nad chodbou squashů je sauna s ochlazovnou. Z druhého do třetího podlaží vede přímé schodiště, prostorově zasahující do jednací místnosti. Ve druhém patře se nachází posilovna a masérský kout prostorově propojený s ochlazovnou. Prostory uvnitř čelní hmoty na sebe volně navazují, jsou propojeny přiznaným průběžným tvarem střechy, v příčném směru je člení jen závěsy.
Objekt je zděný, kombinovaný s betonovou nosnou konstrukcí. Stropy v přízemí jsou z pohledového betonu, stejně tak i sloupy. Pultové střechy jsou vynášeny pomocí dřevěných sbíjených vazníků uložených rovnoběžně se "štítovými" stěnami. Konstrukci přemostění tvoří ocelová příhradovina.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ellement architects s.r.o.