Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora

Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora
Bazény a lázně představují pro architekta lukrativní zakázky. V Brně mají svou dlouhou tradici spojenou především s realizacemi Bohuslava Fuchse. Zejména Městské lázně v Zábrdovicích představují světový pojem koupacího stavebního druhu. Fuchs si vydobyl tuto zakázku vítězstvím ve veřejné soutěži. Na rekonstrukci a dostavbu koupaliště na Kraví hoře se žádná soutěž nekonala. Autorem dostavby je známý brněnský ateliér D.R.N.H. v čele s Antonínem Novákem.
Stavba je to svěží, prosluněná světlem a ovívaná vánkem. Vynikající lokace na jedné z brněnských "hor" umožňuje koupajícím a slunícím se návštěvníkům vychutnávat panorama Špilberka a Žlutého kopce. Přemíra zeleně činí z Kraví hory významné centrum rekreace občanů Brna. Bazény na kopcích nebo střechách domů vykazují maximální požitkářský potenciál. Pozvánka na noční koupání s nasvíceným panoramatem Brna zlomí nejedno architektonické dívčí srdce.
Nejvýraznějším počinem v území je stavba krytého bazénu. Návštěvníci obeznámení s o tři roky starší knihovnou FF MU se domnívají, že stavbu navrhoval tentýž ateliér (testováno na Lucince…). A skutečně - užíváním strohých geometrických forem, materiálů a celkovou atmosférou se bazén na Kraví hoře blíží knihovně FF až sourozenecky. Pohledový beton, masivní dřevo, velkoplošné zasklení, pozink, nerez. Možná jsme svědky vzniku "brněnské školy" nebo "brněnského slohu", podobně jako v meziválečném období.
Provozní kvality stavby ověří dlouhodobější provoz. Již dnes jsou patrné chyby, za které bude veřejnost architekty proklínat. Mám na mysli zejména výběr svítidel nacházejících se na hlavní přístupové komunikaci k bazénu. Je zajímavé porovnat přístup, s jakým Fuchs charakterizoval své stavby, když na prvním místě vždy zdůrazňuje důmyslnou provozní a užitnou stránku svých staveb, od které se odvíjí výběr materiálů a forem. Z bazénu na Kraví hoře mám místy pocit, že snaha o neotřelý design a módní architekturu je v rozporu s užitností případně hospodárností. Mimochodem realizační náklady nezanedbatelně překročily původní rozpočet. I tak je ale výsledek zdařilý a bazén se bude těšit přízni obyvatel. Hlavní devizou stavby je totiž porozumění místu. Rekreovat se na Kraví hoře je zážitkem !
Jan Kratochvíl, 30.05.2004

autorská zpráva:

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Areál letního koupaliště na Kraví hoře patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa ve vnitřním Brně. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na hrad Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla jako nejznámějších dominant města, na obzoru s linií Žlutého kopce s vilovou zástavbou Masarykovy čtvrti a vrcholem Kraví hory s Wilsonovým lesem a budovou biskupského gymnasia. Vhodná je také poloha areálu v blízkosti obytné zástavby a jeho dostupnost městskou hromadnou dopravou.
Hlavním záměrem stavby je doplnit stávající areál letního koupaliště o kryté bazény a umožnit tak jeho celoroční využití reflektující v neposlední řadě rovněž ekonomické hledisko jeho provozu. Navrhované řešení vycházející ze schválené urbanistické studie lokality, respektuje morfologii terénu, charakter i provozy stávajícího areálu. Jednotlivé hmoty reagují na okolní terén a terasy, jejichž umístění koreluje s vrstevnicemi svahu. Základem návrhu a navázáním na původní koncepci výstavby stávajícího areálu je uspořádání hmot nové výstavby ke stávající přístupové komunikaci. Tyto nové objemy jsou přitom co nejvíce zasazeny do svahu tak, aby se jejich pohledové uplatnění minimalizovalo a krajinný rámec byl co nejvíce podpořen. Osazení bazénové haly na terasu, která je pokračováním terasy u stávající provozní budovy, zajišťuje plynulé propojení nové haly s areálem venkovních bazénů. Zázemí bazénů je navrženo v nižší části objektu situované ve svahu za bazénovou halou a zapuštěné pod výškovou úroveň stávající účelové komunikace.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Rekonstrukce stávající části
Prováděcí projekt stávajícího letního koupaliště byl vypracován v roce 1969. Původní koncepce počítala v další etapě s výstavbou plaveckého bazénu v délce 50 m a s prodloužením provozního objektu směrem k místní komunikaci. Tento záměr však již nebyl realizován a dnes jej na staveništi připomínají pouze hrubé úpravy původního terénu jimiž vytvořené terasy jsou dnes využívány jako hřiště. Základem tehdejšího konceptu byly terasové úpravy terénu sledující průběh vrstevnic. Na těchto terasách pak byly osazeny a vždy jednou podélnou stranou pod úroveň terénu zapuštěny, po svahu postupně klesající objekty šaten, teras a bazénů. Průčelí a povrchy objektů byly provedeny v kombinaci převládajícího pohledového betonu, lomového kamene zídek a drobných doplňků betonové dlažby ochozů a teras s barevným obkladem stěn bazénů a tmavým teracovým povrchem okrajů bazénů, květníků a brodítek.
Původní koncepce návrhu není novou stavbou narušena. Po zbourání havarijní úpravny vody bude v jejím místě postavena nová budova, zvenčí kopírující tvar současného objektu. Nově je koncipován velký bazén (50 m) u kterého bude provedením nového přelivného žlabu s horním přepadem zvýšena maximální hloubka vody. Dětský bazén s brouzdalištěm zůstane v původním tvaru. Vedle velkého bazénu přibude v ploše mezi stávajícími objekty lázní a novou budovou krytých bazénů nový tobogán většího rozsahu s vlastním dojezdovým bazénem. Pláště všech bazénů budou svařované z nerezové oceli. Stávající ochoz kolem bazénů bude rozšířen až k tobogánu a v souvislosti s opravami ochozů a novou úpravnou vody bude jeho plocha sjednocena novou dlažbou. Zásadně přestavěna budou i všechna průchozí brodítka a sprchy na všech přístupech k bazénům. Opraveny budou zatravněné terasy na ležení u bazénů, otevřené instalační ochozy a i kanály kolem bazénů.

Architektonické řešení novostavby
Navržený objekt krytých bazénů je rozdělen do dvou základních provozních celků - bazénové haly a zázemí bazénové haly. Řešení respektuje charakter, uspořádání terénu i provozy stávajícího letního koupaliště. Nový objekt svým zázemím přímo navazuje na stávající provozní budovu a pokračuje podél obslužné cesty na západ k místní komunikaci. Hala bazénů je osazena na terase, která, propojena s terasou před provozní budovou letního koupaliště, zajistí vzájemnou návaznost provozu krytých a venkovních bazénů.
Zázemí krytých bazénů je navrženo jako dvoupodlažní objekt situovaný do svahu podél bazénové haly a zapuštěný pod úroveň stávajícího terénu. Jeho střecha je navržena jako vegetační, s extenzivní zelení a je prakticky v úrovni nového vstupu do areálu navazujícího na vstupní 2.NP haly bazénů. Od navazujícího terénu a stávající účelové komunikace je zázemí odděleno oplocením a průběžným anglickým dvorkem. Bazénová hala převyšující zázemí přibližně o výšku jednoho podlaží je od něj oddělena krytým prostorem nového hlavního vstupu do celého areálu a na něj navazující venkovní přístupovou rampou směřující do části s venkovními bazény. Rampa postupně klesá mezi stěnami haly a zázemí až na úroveň hlavní terasy spojující oba provozní celky - nové kryté bazény a venkovní bazény letního koupaliště. Ty jsou ovšem, stejně jako dnes, proti hlavní terase posazeny ještě o jednu úroveň níž. Přístup k nim pak bude, stejně jako dnes, ze stávající terasy před provozní budovou přes schody a brodítka. Terasa na které je stojí nová hala ještě několika upravenými stupni klesá k navazující travnaté ploše areálu ve které jsou zasazena hřiště míčových her. Nový chodník odbočující z místní komunikace prochází k hlavnímu vchodu podél pohotovostní parkovací plochy a oplocení areálu. Před vstupem jsou po jeho levé straně nasávací objekt vzduchotechniky, komíny a stání pro jízdní kola.
Nová hala má tvar jednoduchého, ze tří stran proskleného kvádru. Čtvrtá, severovýchodní stěna je prosklená jen částečně. Jihozápadní prosklené průčelí prostoru bazénů je chráněno konzolovitým vyložením střechy a horizontálními lamelami slunolamů spuštěnými přibližně do poloviny jeho výšky a upevněnými k vertikálním táhlům uchyceným nahoře ke konzolám nosníků zastřešení haly. Horizontální rastr stínících lamel obíhá i ostatní průčelí haly, jen u vstupu je přenesen na předsunutou stěnu podepírající transparentní zastřešení prostoru hlavního vstupu do haly a celého areálu. Střecha objektu je plochá, nad vstupní části je několik pásových světlíků prosvětlujících prostor šaten. V celém rozsahu bude opět provedena jako vegetační, s extenzivní zelení.
Snaha po maximálním zprůhlednění prostoru pokračuje i ve vstupní hale, ze které budou celoprosklenými příčkami vyděleny pouze kancelářské prostory a neprůhledný objem provozního zázemí denního baru. Prosklené stěny oddělující vstupní část a prostor baru od bazénové haly budou poskytovat otevřený průhled k bazénům s možností vstupu na vysunutou galerii do prostoru bazénové haly. Vlastní bazénová hala obsahuje dva bazény rozdílného zaměření a vířívku - sedací bazének s masážními tryskami. Větší bazén obdélníkového tvaru bude sloužit především pro rekreační, výukové i sportovní plavání v šesti plaveckých drahách o hloubce 1,80 m. Druhý bazén obdélníkového půdorysu je navržen především pro rekreaci a oddech. Bude vybaven vodními hrátkami a atrakcemi. Všechny bazény budou opět provedeny jako vany svařované z nerezového plechu. Kolem bazénů je komunikační a rozptylová plocha rozšířená v západní části, pod vstupním podlažím, o plochu odpočinkovou. Hala bude prosklenými stěnami s integrovanými otevíratelnými částmi propojena s venkovní terasou a otevřenými plochami areálu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekti DRNH