Plavecký bazén - Písek

Plavecký bazén - Písek
Motto
Plavecký bazén může znamenat nejen očistu těla, ale i ducha.

Urbanistické řešení
Na začátku zpracování návrhu stála otázka umístění této stavby v rámci řešeného území. Jako jednu z možností jsme nejprve zkoumali dokomponování Burgetovy ulice a tím i nejbližší urbanistické struktury. Domníváme se ale, že plavecký bazén nenabídne takové možnosti, které by oživily parter, a dotvořily ulici po urbanistické stránce. Stejně tak se domníváme, že ze strany Burgetovy ulice není možné řešit ideálně příjezd automobilů a situovat sem samotný vstup do bazénu. Plavecký bazén proto vnímáme jako součást sportovního areálu, ve kterém se dnes nachází fotbalové hřiště, lehkoatletický stadión a další sportovní aktivity. Připadá nám přirozené přičlenit další sportovní vyžití do stejné množiny. V našem návrhu tedy představuje plavecký bazén solitérní objekt, který je součástí širšího sportovního komplexu. Solitérní objekt ponechává řešený prostor volně přístupný veřejnosti, jako park pro pěší a cyklisty.
Celý objekt je zasazen do parkově pojednané plochy. Rozprostírají se zde květnaté louky. Vzhledem k tomu, že je venkovní plovárna umístěna na střeše objektu, bylo možné ponechat celý areál bez oplocení a umožnit ho přístupný veřejnosti. Na louce během léta prokvétají kopretiny, jestřábníky, zvonky a další květiny spolu s různými druhy travin. Louka je prokládána dvěma typy organicky tvarovaných ploch. Jednak jsou to místa, která se budou častěji kosit a umožní tak odpočinek a ležení přímo na trávě. Druhým typem jsou plochy, které do velkého prostoru vnášejí pocit prérie a kontrastu. Jedná se o větší skupiny, sestávají z prérijních druhů vyšších travin. Ty jsou doplněny jarními cibulovinami. Celkově tak vzniká kontrast tří typů ploch, které jsou v průběhu roku proměnlivé ve své výšce, vzhledu a dekoru.
  


Koncept   
Většina bazénových hal pracuje s prosklením velké části pláště a propojením interiéru s krajinou, případně s možností směrovat oko návštěvníka na zajímavé pohledy do exteriéru. Podle našeho názoru řešené místo nenabízí mimořádnost výhledu na město nebo na krajinu, proto se také náš návrh spíše uzavírá sám do sebe. Při stanovení samotné koncepce jsme se zamýšleli nad tím, "čím chce plavecký bazén být", jaká idea mu může propůjčit jeho specifický charakter. Naší inspirací se staly nádoby na vodu. Předměty, které jsou primárně určeny k tomu, aby ve svých útrobách udržely vodu. V našem případě se jedná o jakýsi set nádob, umístěný na podnosu. Zvolená kompozice může připomínat zátiší italského malíře Giorgia Morandiho, který maloval stále stejné jednoduché předměty - lahve, konve, hrnce na vodu, ale vždy v přesně zvolené kompozici. Domníváme se, že by plavecký bazén mohl být něčím víc, než jen sportovním stánkem. Mohl by nabídnout i jiné hodnoty, které známe například z římských lázní, kde se jednalo o jakýsi chrám pro očistu. Uvědomujeme si však, že se v případě plaveckého bazénu nejedná o lázeňský provoz, proto volíme takový charakter vnitřních prostor, který nám připadá k tomuto tématu adekvátní.Architektura     

Filozofií návrhu je komprimovaný tvar, který vychází z inspirace nádobami na vodu, proto jsme záměrně volili nepravidelné tvary, které nejsou svoji geometrií omezující pro jednotlivé zadané provozy (nejedná se tedy o přesný kruh nebo elipsu). Výsledná geometrie je ale definována částmi kruhů, nejde o nahodilé křivky, které by se daly těžce realizovat. V našem řešení je jasně rozlišena geometrie "nádob na vodu", které mají vždy organický tvar a servisních prostor, u kterých jsme zvolili ortogonální geometrii. Celý projekt poměrně úzkostlivě, ale možná i naivně (naivitu v tomto případě chápeme především ve smyslu přirozené dětské představivosti), pracuje se zvoleným konceptem, který je čitelný v interiéru i exteriéru stavby. Proto můžeme pozorovat koncept nejen zvenčí, ale velkým zážitkem může být právě vnitřní atmosféra "nádob", které navíc uvažujeme v jednolitém barevném provedení.
Kompaktnost našeho návrhu spočívá i v tom, že jsme situovali venkovní bazén na střechu navrženého objektu. V letním provozu se tak návštěvník ocitá o patro výš, v chráněné poloze, která mu poskytne samozřejmou intimitu. Nemusíme tedy vytvářet oplocené místo, jelikož samotná střecha se stává vymezeným venkovním světem s bazény i odpočinkem. Navržený objekt využívá terénní konfiguraci, kdy se v severní části bazénové prostory dostávají pod stávající terén a podnos s venkovními bazény je tak na jedné straně, směrem k ulici položen přímo na terén.Dispoziční řešení
Zvolená koncepce novostavby plaveckého bazénu umožnila řešit dispozici celkem samozřejmě do rozdílných provozních oddílů, podle zadání ze stavebního programu. Návštěvník vstoupí do vstupní haly z jižní strany, kam jsme situovali recepci, bistro, sociální zázemí a možnost sezení. Ze vstupní haly je také možné vnímat první kontakt s venkovním bazénem, který se nachází přímo nad tímto prostorem a je zde proto uvažováno s menším oknem přímo do tohoto bazénu, které by přinášelo vstupnímu prostoru první kontakt s vodou. Po zaplacení vstupu se návštěvník dostává do společné části vyhrazené pro převlékání a následně projde oddělenou sprchou. Po tomto filtru, kterým musí návštěvník projít, se dostáváme do prostor s plaveckými bazény, které mají již svůj specifický organický tvar. Zde si můžeme vybrat vstup do plavecké haly, v které jsou také umístěny tribuny pro diváky, relaxačního - zábavného bazénu, který má větší výšku z důvodu umístění tobogánu anebo do dětského výukového bazénu. V této přístupové společné hale, je také umístěno bistro, kde lze platit pomocí čipů a samozřejmě také sociální zázemí. Z této vnitřní haly se může návštěvník rozhodnout pro výstup do vyššího patra pomocí rampy nebo schodiště na střechu objektu, kde jsou situovány venkovní bazény s možností relaxace i občerstvení. Z vnitřní haly můžeme také zvolit návštěvu wellness, které představuje samostatnou část se vstupním turniketem. Kanceláře s nezbytným zázemím jsou umístěny odděleně se samostatným vstupem, ale v návaznosti na bazénový provoz. Všechny prostory objektu, které slouží veřejnosti, jsou řešeny bezbariérově. Technologie i zdroje jsou umístěny v podzemním podlaží a situovány do prostoru pod jednotlivými bazénovými objekty. 
Návrh počítá s možností etapizace výstavby celého objektu. Venkovní bazény, které jsou situovány na střeše, je možné dovybavit ve druhé etapě a wellness, představující samostatnou část v rámci celého areálu, zrealizovat jako poslední.
  
Konstrukční a materiálové řešení
Plavecký bazén není objektem, který by se měl prezentovat okázalým způsobem. Použité materiály by měly podporovat celkový koncept návrhu. Materiály jsou proto zvoleny jednoduché a prosté ve své přírodní barevnosti a struktuře. Jejich použití je odvozené od účelu konstrukcí a trvanlivosti a s ohledem na tepelnou bilanci objektu. Jedná se o pohledový beton pro konstrukce a podlahy, copilit pro světlopropustné  stěny v chodbách, čiré izolační sklo v prosklených částech obvodového pláště. Plavecký bazén je navržen z několika otevřených kopulí nepravidelného oválného půdorysu. Novostavba je kompletně pojata jako odlitek z monolitického železobetonu. Prostory bazénových hal jsou řešeny jako sendvičové, s vnitřní nosnou železobetonovou stěnou. Pohledový beton bude v prostorech bazénů opatřen lazurovým nátěrem modré barvy. Vnější betonový povrch uvažujeme ponechat v jeho přirozené podobě i barevnosti. Stropy nad servisními prostory jsou také betonové - sendvičové. V rámci servisních prostor je navržen skelet, který bude zajišťovat stabilitu této betonové desky, která bude vytvářet zároveň střechu objektu. Stropní deska bude rozdělena na 3 dilatační celky. V jedné části stropní deska plynule přechází do konického venkovního bazénu, který bude rovněž podsklepený. Samostatnou problematikou budou vrchní světlíky, umožňující přístup denního světla do prostor bazénových hal. Vrchní světlík je navržen z vícevrstvého fóliového polštáře ETFE. Toto řešení zajistí optimální intenzitu osvětlení i tepelnou pohodu v interiéru. V místě spoje fólie a betonové konstrukce také uvažujeme s umístěním umělého osvětlení.
Technologie je umístěna do podzemního podlaží pod dvěma většími objekty. Bazény a příslušenství budou uloženy na sloupech v rastru cca 4 m.Systém vytápění a větrání

Vzduchotechnika
Bazénové haly a wellness - Prostory budou větrány a odvlhčovány samostatnými vzduchotechnickými jednotkami umístěnými ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP. Klimatizační jednotky bazénové haly a přiléhajících komunikačních prostor v mokré zóně jsou navrženy s kombinací odvlhčování - rekuperace - směšování. Rekuperátor s účinností nad 95% a plynulá regulace množství vzduchu 30-100% zajišťuje velmi energeticky úsporný provoz, který je zajišťován především během návštěvnického provozu. Pro prostory se slanou vodou je celá soustava tzn. klimatizační jednotka i potrubí a distribuční prvky navržena v úpravě korro (s ochranou proti korozi slaných vodních pár). Jednotky jsou vzájemně propojeny e - bus komunikací. Soustava vyhodnocuje energeticky nejvýhodnější kombinaci režimů daných jednotek při dodržení požadovaných parametrů vzduchu. Klima jednotka pracuje na principu odvlhčení vysoce účinným deskovým výměníkem v kombinaci se směšováním a přesnou regulační soustavou s HX modulem. Dohřev vzduchu bude teplovodním ohřívačem v jednotce. Jednotka zajišťuje veškeré potřebné činnosti z hlediska vzduchotechniky, potřebné pro provoz vnitřního bazénu. Udržuje v prostoru bazénu zadanou teplotu, zajišťuje potřebné množství čerstvého vzduchu a udržuje relativní vlhkost na stanovené úrovni. Klima jednotka je odolná proti vlivům vlhkosti a chlorových či slaných par. Jednotka pracuje s regulovaným přívodem venkovního vzduchu vzhledem k obsazenosti osobami. Sání venkovního vzduchu společnou žaluzií na stíněné fasádě. Vzduch je dvoustupňově filtrován. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude mimo objekty.
Přívod vzduchu bude zajištěn štěrbinovými vyústkami instalovanými v podlaze bazénu podél obvodové konstrukce a otočnými tryskami ve vrcholu bazénové haly. Proud vzduchu ze štěrbin bude směřován vzhůru podél stěny a na vrcholu na střešní světlík (ofuk a ohřev). Vyústky budou utěsněny do podlahy bazénu tak, aby vlhkost nepronikala mimo VZT rozvod. Odvod vzduchu bude vyústkami ve dvou úrovních v zóně cca 3m a ve vrcholu bazénové haly. Pro zajištění kvalitního obrazu proudění vzduchu v prostorech bude soustava doplněna o posílení cirkulačním ventilátorem, kterým bude výměna posílena na 4,5 násobnou výměnu vzduchu v prostorech.
Šatny - Prostory budou větrány samostatnou vzduchotechnickou jednotkou umístěnou ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP. Klima jednotka pracuje na principu rekuperace s vysoce účinným deskovým výměníkem v kombinaci se směšováním a přesnou regulační soustavou. Dohřev vzduchu bude zajištěn teplovodním ohřívačem v jednotce. Jednotka zajišťuje teplotu 24°C a 20 m3/hod/m2 plochy šaten. Jednotka pracuje s regulovaným přívodem venkovního vzduchu vzhledem k obsazenosti osobami. Vzduch je dvoustupňově filtrován.
Foyer - Prostory budou větrány samostatnou vzduchotechnickou jednotkou umístěnou ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP. Klima jednotka pracuje na principu rekuperace s vysoce účinným deskovým výměníkem v kombinaci se směšováním a přesnou regulační soustavou. Dohřev vzduchu bude teplovodním ohřívačem v jednotce. Jednotka zajišťuje teplotu v zimním období 22°C v letním období do 26°C. Jednotka je vybavena adiabatickým systémem chlazení přiváděného vzduchu. Jednotka pracuje s regulovaným přívodem venkovního vzduchu vzhledem k obsazenosti osobami. Vzduch je dvoustupňově filtrován.

Vytápění
Je navrženo podlahové vytápění 47/40°C. Okruh má samostatné čerpadlo s proměnlivým průtokem instalované na rozdělovači v tech. místnosti u zdroje tepla. Výstupní teplota topné vody je regulována trojcestným směšovačem dle venkovní teploty nastavením topné křivky. Topná voda je přivedena Cu potrubím k rozdělovačům topných smyček instalovaných ve skříni v nice ve zdi na patrech. Od rozdělovače je veden systém topných smyček z potrubí VPEx do topných desek. Potrubí musí mít zaručenou ochranu proti kyslíkové difuzi. Topné smyčky jsou uchyceny na systémové desky z polystyrenu s krycí folií proti nasákavosti vody z betonu. Do betonové mazaniny bude přidán plastifikátor. Topné desky musí být dilatovány od svislých konstrukcí. Průchod dilatacemi bude veden plastovou ochrannou trubkou.Bazénová technologie a zdroje
Pro úpravu vody v jednotlivých bazénech se použije technologie, která bude odstraňovat nečistoty vnesené jak návštěvníky, tak ze zdrojové vody, přestože se předpokládá použití pitné vody nebo vody z provedených vrtů. Protože je požadavek na rozdílné parametry vody v jednotlivých bazénech, budou mít bazény na sobě nezávislé úpravny vody. Tím se i eliminuje možnost kontaminace vody při lokálním znečištění z bazénu do bazénu. Všechny bazény budou bazénovou vodu filtrovat metodou koagulační filtrace na mechanických filtrech pískových, případně obdobného materiálu. Voda bude dotemperována na požadovanou teplotu, hygienicky desinfikována pomocí aplikovaného ozónu s přechodem přes středotlakou UV lampu a pro zajištění zbytkového desinfekčního činidla zabezpečena pomocí chlóru. U většiny bazénu s výjimkou rekreačního se předpokládá dávkování plynného chlóru, resp. kyseliny chlorné po rozpuštění plynného chlóru do nosné vody - z toho důvodu bude v objektu zřízena a vybavena samostatná chlorovna s přístupem zvenčí z úrovně terénu. U rekreačního bazénu, kde je požadavek na náplň slané vody v bazénu, bude instalovaná jednotka elektrolýzy soli, která standardní dávku chlóru pro zabezpečení vody bude vyrábět z chloridu sodného (soli) rozpuštěného v bazénové vodě. Připojení na plynnou chloraci zde bude provedenou jen jako druhý stupeň chlorace pro případ výpadku nebo kdyby technologie elektrolýzy nestíhala vyrovnat špičkovou spotřebu při spuštěných vodních atrakcích nebo nárazového příchodu většího množství návštěvníků. Pro vypouštění slané vody do kanalizace je uvažováno s vybudováním ředící jímky, která smícháním s ostatními vypouštěnými vodami zajistí potřebnou max. koncentraci rozpuštěných látek v souladu s kanalizačním řádem.                     
U všech bazénů se předpokládá instalace zařízení, které na základě trvale protékajícího vzorku vody z jednotlivých bazénů bude vyhodnocovat hlavní sledované parametry bazénové vody, tj. obsah volného a vázaného chlóru, hodnotu pH vody, hodnotu Redox potenciálu a teploty vody a v případě výchylky mimo stanovené parametry provede automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy potřebnou korekci. U každého bazénu bude navíc sledováno i kontinuální množství cirkulované vody (intenzita cirkulace) a množství dopouštěné vody ze zdroje.

6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krása
sauer
15.10.15 12:00
Souhlas
Lukáš
16.10.15 09:49
Palec nahoru
Zdeněk Doležal
16.10.15 09:54
Zajimavy koncept
Katerina D
21.10.15 03:56
Skvělé!
Martin Kvita
14.01.16 11:21
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Šépka architekti