Pavilon goril v ZOO Praha

Pavilon goril v ZOO Praha
Architektura
Záměr vybudovat Dům pro gorily vychází ze soudobého trendu představovat zvířata v přírodním prostředí, v co možná nejrealističtější podobě. Je tím zvyšována atraktivita vystavování zvířat, je posilován citový vztah dětí a mladých lidí k přírodě a jejich zájem o ni.
Dům pro gorily je umístěn v jižní části ZOO na břehu řeky Vltavy. Jeho poloha byla zvolena tak, aby byla při pohledu návštěvníků na venkovní výběh zajištěna dobrá orientace ke světovým stranám. Pro zajištění dobré viditelnosti zvířat se pozemek zvedá k jeho severovýchodnímu okraji, do umělé přírodní scény se zapojuje při pohledu k severu i skutečná stěna skály na pozemku ZOO. Pavilon je navržen v území zaplavovaném řekou Vltavou, pro záchranu zvířat je ve vnitřním výběhu vybudována nouzová ubikace - "kupole" (věž) s podlahou, která je nad úrovní stoleté vody.
"Skutečné prostředí" je navrženo pomocí umělých skalních stěn, které jsou lemovány zelení uvnitř pavilonu i venku, jsou doplněny dřevem, kameny a "parkosy" (suchými stromy) pro lezení. Na venkovní výběh, který je důležitou součástí expozice, navazuje jeskyně a vyhlídka pro návštěvníky. Důležitým prostorotvorným venkovním prvkem je modelace terénu, stejně jako stávající a navržená zeleň. Pavilon by měl v budoucnu sloužit pro cca osm goril.
Gorily je možno pozorovat z tmavého prostoru jeskyně přes sklo, z vyhlídky nad jeskyní, nebo přes vodu z vyhlídkové terasy.
Dům s vnitřním výběhem a zázemím pro obsluhu je k tomuto skalnímu masivu "přistavěn". Obslužná část a zázemí expozice je navržena jako jednoduchá kubická jednopodlažní hmota s minimálním pohledovým vlivem do expozice. Tato část domu tvoří kontrast k přírodnímu výrazu prostoru vyhlídky s jeskyní a skal. Vnitřní výstavní prostor je navržen jako tropický skleník s náročnými mikroklimatickými podmínkami. Scenérie skal je doplněna tropickou květenou a stromy.
Nad skalami se vznáší lehká skleněná střecha.
Z jihozápadní strany tvoří hranici pozemku nasypaná protipovodňová hráz, jejíž horní hrana je v úrovni dvacetileté vody. Návrh terénních úprav včetně úrovně přízemí, říms objektu a horní úrovně ohradních stěn vychází z podmínek stanovených pro zástavbu v zaplavovaném území. Úroveň celého areálu včetně podlahy přízemí pavilonu byla snížena vzhledem k průtočnosti území při povodni. Pavilon, ohradní stěny a násypy jsou navrženy do výšky protipovodňové hráze, aby byla zajištěna průtočnost území při povodni.
Při povodni v roce 2002 byl pavilon zaplaven celý. Zvířata byla zachráněna díky navržené nouzové ubikaci ve věži, kde se gorily ukryly a byly odtud evakuovány.

Dispozice
Návštěvník prochází k Domu pro gorily cestou mezi skalami a vzrostlou zelení. Z tmavé jeskyně se otevírá první pohled na gorily ve venkovním výběhu. Z vyhlídkové terasy je možno pozorovat gorily přímo přes vodní příkop. Dalším pozorovacím místem je vyhlídka nad jeskyní.
Pohled z vnitřního návštěvnického prostoru na gorily je možný pouze přes sklo. Nad podhledem je zajištěno propojení výběhu i návštěvnického prostoru z důvodu větrání a z důvodů vnímání zvířete návštěvníkem včetně zvuků a pachů.
Vnitřní výběh goril je řešen jako skalní prostor se dvěma výstupy řešenými jako skalní schodiště. Jedno vede do kupole (věže) a druhé vede do jedné z ubikací. Podlaha výběhu je modelována jako venkovní "mlatový" povrch doplněný borkou, která přes sklo prochází i do návštěvnického prostoru. Výběh je doplněn kameny a kmeny na lezení. Pod střechou výběhu nad provozní chodbou je obslužná galerie, podél níž je po celé délce koryto se zeminou pro výsadbu rostlin.
Mezi ubikacemi goril a vnitřním výběhem je přípravna. Z ní je zajištěn průhled do celého vnitřního prostoru výběhu, vyjma prostoru kupole. Z provozní chodby je přístupné zázemí pro obsluhu (šatna, denní místnost, sprcha, umývárna, WC a úklidová komora), dále sklad jídla, sklad materiálu, strojovna VZT a kotelna, rezerva pro technické zařízení.
Příprava krmiv pro zvířata je prováděna v přípravně, která je mezi vnitřním výběhem a ubikacemi, z této místnosti je navrženo vzájemné vizualní spojení místností.

Konstrukce
Nosné konstrukce objektu jsou betonové a ocelové. Betonové konstrukce domu jsou postaveny jako stěnový železobetonový systém navazující na základy, všesměrně tuhý a opatřený sloupy v místech, kde jsou podpory ocelové konstrukce. Část půdorysu je zastřešena železobetonovou deskou, část výběhu pro zvířata je zastřešena ocelovou konstrukcí. Samostatnou částí stavby je nárožní prostor nouzové ubikace.
Stavba Domu pro gorily s venkovním výběhem je neobvyklou typologickou formou objektu. Jedná se o kombinaci iluzorního přírodního prostředí a technické stavby jak ve venkovním výběhu, tak ve vlastním domě pro gorily.
K vymletému, vyschlému pískovcovému korytu řeky je přistavěn strohý kubický objekt. Tyto dva světy se dotýkají. Tvarové řešení venkovního výběhu je rozmanité, výškově členěné, bariéry mezi diváky a zvířaty jsou přírodní, kromě skel v jeskyni. Ta však umožňují pozorovat zvíře i z bezprostřední blízkosti. Jako vzor kamene byl zvolen červený pískovec z lomu nedaleko Trutnova. Skutečnému kameni, který je součástí terénních úprav je přizpůsobena i barevnost a povrch umělých skal. Záměrem nebylo vytvořit přesnou kopii přírodní scenérie skalního masivu, ale vytvořit specifickou stylizaci tvarů a povrchů skal.

Celá stavba umožňuje představit tato vyspělá zvířata v prostředí, které se co nejvíce podobá volné přírodě. Toto řešení taktéž přispívá k zajištěním podmínek pro jejich život a tím i úspěšný chov. Jedná se o dílo, na němž se kromě architektů a stavařů podíleli zoologové, sadaři, technici a výtvarníci.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ateliér Dům a Město