Mandarin Oriental Hotel Praha

Rekonstrukce a přístavba domu Nebovidská č.p. 459 a Karmelitská č.p. 387

Mandarin Oriental Hotel Praha
Domy č.p 459 a 387, které byly rekonstruovány a dostavěny na hotel, jsou zapsány v seznamu památkově chráněných objektů. Přestavba byla provedena se zřetelem na vstupní podmínky pro rekonstrukci objektů od MHMP - odboru památkové péče, stavebně-historický průzkum a soupis historických prvků a detailů.
V hotelu je 99 pokojů s provozním zázemím a službami pro hosty.

Historie objektů
Objekty č.p. 459 a 387 bývalého dominikánského kláštera s konventním kostelem sv. Maří Magdaleny se nachází mezi ulicemi Karmelitskou, Harantovou, Nebovidskou a Hellichovou.
Původní zástavba území dnešních objektů souvisí s existencí raně feudální osady Nebovidy. V objektu č.p. 387 je zachováno zdivo původního gotického kostela sv. Maří Magdaleny, který byl součástí kláštera Magdalenitek.
V místě dnešního východního okraje domu č.p. 459 byl v roce 1522 gotický dům Věže.
Pražským dominikánům byly domy a pozemek postoupeny v roce 1613 s tím, že zde vybudují klášter. Stavba konventu byla zahájena v roce 1616, stavba konventního kostela (dnes České muzeum hudby) byla zahájena v roce 1656. Klášter včetně kostela sloužil svému účelu pouze do roku 1783. Malostranský dominikánský konvent byl pro velkou zadluženost zrušen a jeho majetek byl rozprodán v dražbě. V kostele byly od té doby byty a sklady, dále poštovní úřad do roku 1848, pak kasárna četnictva a nakonec Státní ústřední archiv. V roce 1880 byly domy přestavěny pro potřeby tiskárenského provozu. Bylo sneseno jednoposchoďové příčné nádvorní křídlo a do prostoru dvora byla přistavěna strojovna. V roce 1923 bylo dostavěno jižní křídlo ve dvorní části a v roce 1955 byly provedeny poslední úpravy pro modernizaci tiskárenského provozu. Jako tiskárna objekt sloužil až do poloviny devadesátých let 20. století.
Necitlivé přístavby a vestavby znehodnotily původní architektonickou hodnotu stavby.

Urbanistické řešení
Urbanistické řešení stavby je dáno současnou strukturou a měřítkem oblasti Malé Strany. Stavba je vymezena třemi ulicemi s danými regulativy. Jsou zachována současná vstupní místa do domů.
Z prostoru dvora byly odstraněny průmyslové přístavby a vnitřní vestavby. Byl obnoven prostor rajského dvora, jeho dvě strany byly uzavřeny vloženým severním a západním křídlem nové přístavby, ve vstupním podlaží byl nový objekt vložen mezi stávající domy v celé ploše dvora. Od křížové chodby je novostavba oddělena úzkým atriovým prostorem, který je shodně vysoký jako křížová chodba. Do prostoru dvorany je otevřeno původní zdivo a oblouky křížové chodby. Domy č.p. 459 a 387 jsou mezi sebou propojeny podzemní chodbou-tunelem.
Pro hlavní vstup do areálu hotelu je použita původní brána v barokní zdi na nároží ulic Nebovidské a Harantovy. Místo vstupu do hotelu navazuje na malebné malostranské ulice a náměstí. Slouží též jako předjezd k hotelu a vjezd do garáží pro hotelové hosty.
Na úrovni křížové chodby s kapitulní síní a refektářem je navržena obdoba rajského dvora.

Architektonické řešení
Je zachován vnější architektonický výraz domů z ulice Hellichovy, Karmelitské, Nebovidské, Harantovy včetně barokní zdi. Autenticita historických budov je zachována v maximální míře.
Dostavba je navržena s jasným výtvarným odlišením současných prvků a materiálů od historických budov. Prostřednictvím dvorany je přístavba propojena s křížovou chodbou. Nová fasáda má jednoduché členění s velkými okny. Je na ní uplatněn vysoký řád. Je navržena ve stejné barvě omítky jako historické budovy.
Střecha hotelových křídel je rovná, se zvýšenou atikou se římsou.
Vstupní fasáda hotelu je obložena pískovcem. Opěrná stěna s rampou, která na ní navazuje, je obložena stejným materiálem.
Architektonické řešení domu č.p. 387 navazuje na výsledky archeologického zjišťovacího výzkumu a sondážního stavebně historického průzkumu. Návrh nové dispozice a výškové členění prostorů umožňují vyniknout původním rozměrům prostoru lodi kostela sv.Maří Magdalény. Mezi barokními zdmi kostela je vytvořen otevřený prostor přes dvě podlaží. V této úrovni, uprostřed dispozice, je skleněná podlaha a pod ní je viditelný závěr původního gotického kostela z roku 1315 – 1329, který stál na tomto místě a v roce 1420 byl vypálen husity.
Závěr gotického kostela byl odhalen v lednu 2004.

Dispoziční řešení
Dispoziční řešení č.p. 459 je podřízeno stávajícímu historickému půdorysu budov.
Jsou zachovány konstrukce z barokní etapy výstavby včetně zaklenutí. Sociální zařízení pro hotelové pokoje je vkládáno do prostorů bez kleneb.
Je zachována křížová chodba o její původní výšce včetně jejího členění v interieru, bylo odstraněno vložené patro. Je zachován prostor kapitulní síně a refektáře v původní velikosti, místnosti jsou využity jako hotelový klub.
Prostory s nároky na vzduchotechnická zařízení (strojovny) jsou navrženy převážně v nové části domu v suterénu.
Pod stávajícími chodbami objektu jsou navrženy technické chodby pro vedení tras zásobních sítí.
Vstupní podlaží je na úrovni 189,50. Výška je shodná s výškou vstupu z Nebovidské ulice. Vzhledem ke stoupajícímu terénu směrem k ulici Karmelitské, je jeho západní část zapuštěná pod úroveň okolního terénu.
Na této úrovni je navržena vstupní hala hotelu, recepce a její zázemí, restaurace a salonky. Na společenské prostory navazuje ofis a kuchyně s přípravnami.
Na schodiště vstupní haly z ulice Helllichovy navazuje vstup do recepce pro fitnes a bazén. Technické zařízení je navrženo v západní části domu.
Ve 2. - 6. nadzemním podlaží jsou hotelové pokoje.
Uprostřed dispozice č.p. 387 je v prostoru kostela navržena hala s recepcí pro hosty, kteří navštěvují relaxační a regenerační procedury. Do haly je možno vstoupit přímo ze dvora. Ve 2. - 4. nadzemním podlaží jsou hotelové pokoje.

Závěr
Snažili jsme se, aby byla zachována autenticita a architektonický výraz stávajících historických objektů. Novou přístavbu domu a nové prvky v interiéru jsme řešili jako jednoduché hmoty se současnými detaily a materiály. Při návrhu byly použity klasické materiály a klasické restaurátorské a řemeslné práce používané v Česku – vápenné omítky, dubová okna a dveře, parketové podlahy, kamenné vápencové podlahy z jižní Evropy, kamenné venkovní dlažby z Božanovského pískovce z Česka.
V průběhu stavby nás nejvíce překvapilo množství nečekaných objevů, jako na příklad archeologické vykopávky osady Nebovidy z 12. století, nález zdiva gotického kostela, nález původní barokní fasády křížové chodby. Často jsme měnili projekt během realizace a snažili jsme se, aby bylo možné nové objevy prezentovat ve společenských prostorách hotelu.
Zajímavá byla i fáze realizace domu, kontakt s lidmi během stavby, rychlá řešení za účasti investora, dodavatele, archeologů a památkářů vzhledem k neočekávaným nálezům, které bylo nutno respektovat.
Nejobtížnější pro nás bylo najít způsob, jak navrhnout složitý provoz hotelu do stávajících budov barokního kláštera a spolu s novou dostavbou zde vytvořit jeden architektonický celek.
Vážíme si toho, že při takto složitém projektu s množstvím nálezů, byla na stavbě velmi dobrá spolupráce všech zúčastněných, včetně archeologů a památkářů.
Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová

Stavba získala titul Stavba roku 2007 za ojediněle architektonicky citlivou rekonstrukci nesourodého souboru historických staveb, se zřetelem k náročnosti nových stavebních vstupů.

Doplňující informace:
Architekt konzultant: City Design International, s.r.o Ing.arch.Otto Dvořák
Projekt pro realizaci stavby: AED PROJECT, a.s. - ing. Zbyněk Ransdorf, ing. Ivo Karlický
Projekt interiéru: KCA International Londýn, Sporer Plus Stuttgart, CM Design, Deckelmann
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ateliér Dům a Město