Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Pozemek v centru Nových Butovic vymezuje spolu se sousedním pozemkem, původně určeným pro stavbu kulturně-sociálního centra s knihovnou, východní stranu Slunečního náměstí. V rámci zpracování objemové studie souboru byly zformulovány zastavovací podmínky pro kompozici obou staveb se vzájemně se doplňujícími funkcemi. Kulturní a společenské centrum městské části, měl tvořit jednoduchý dvoupodlažní hranol s vnitřní pasáží, společenským sálem, klubovnami, knihovnou a kavárnou na jehož hmotu navazoval pravoúhlý objekt provozní a spole- čenské části církevního centra. Z pravoúhlé urbanistické osnovy těchto objektů vystupuje oválné těleso kaple a hlavních shromažďovacích prostor komunitní části. Výjimečnost tohoto objektu je posílena i tím, že kaple se zvonicí osově směřuje ke středu náměstí a poněkud předstupuje před frontu obytných domů v ulici Seydlerově. Uplatňuje se tak jako výrazný urbanistický akcent především na západovýchodní ose území rovnoběžné s linií metra, které tvoří urbanistickou páteř celé zástavby.

ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE
Stavba centra je rozdělena do dvou hlavních objemů - odlišné tva- rování obou částí vychází z jejich odlišné náplně. Symbolika čerpá z obe- cného principu rozlišení profánního a sakrálního, každodenního a toho, co každodennost přesahuje. Oválný tvar bez jasného středu či počátku by měl vyjadřovat rozumovou neuchopitelnost a nekonečnou platnost myšle- nek, ve jménu kterých se zde lidé shromažďují. Jednoduché tvarování servisního křídla akcentuje praktický rozměr života a nutnost mít na zře- teli každodenní provoz. Jistá lapidárnost obou základních hmot je odka- zem k zasvěcení stavby sv. Prokopovi a má symbolizovat životní sílu a nezlomnost. Dvě odlišné geometrie naznačují určitý životní svár a konflikt, okenní otvory a vstupy jsou chápány jako záseky a jizvy tohoto konfliktu či dialogu.

STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Nosnou konstrukci domu tvoří kombinace železobetonového stěnového systému v částech pod úrovní terénu s pravoúhlým skeletem v bytovém traktu. V části kostela je pilířový skelet ztužený obvodovým korunním věncem. Zděné pilíře vynášejí dřevěné sbíjené vazníky nesoucí konstrukci střechy, v části kaple umožňují shedové světlíky horní osvětle- ní prostoru.

DODAVATELSKÝ SYSTÉM
Jednotliví subdodavatelé byli vybíráni především na základě ochoty podílet se na spolufinancování investorského záměru. Že se za takovýchto podmínek podařilo skloubit jednotlivé subdodávky a sponzorské dary nejrůznějších stavebních materiálů do technicky bezchybného celku, je výsledkem náročného organizačního zajištění ze strany investora, projektanta, ale i generálního dodavatele.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pekny priklad ..
reilly
07.11.07 08:10
to reilly
Jan Kropík
29.01.11 03:50
Zmatení jazyků
takyarchitekt
30.01.11 01:18
Svéráznost
Dr.Lusciniol
31.01.11 10:39
Kde jinde než zde
31.01.11 12:20
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jiran Kohout architekti